english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
active Reverzná verejná súťaž Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra 203 018,30 € 10.10.2022 o 9:00 hod.