english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra

Kód: 07583/2021/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

28.6.2021 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

28.6.2021 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

28.6.2021 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

471 833,29 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom stavby je komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany pre objekt "BORINKA", ZSS Nitra.
Objekt je päťpodlažná budova, čiastočne podpivničená s plochou strechou. Stavba je murovaná z pálených tehál, stropy sú montované zo železobetónových stropných panelov. Objekt zabezpečuje komplexné sociálne služby pre dôchodcov.
Z dôvodu zabezpečenia komplexnej protipožiarnej ochrany je potrebné pristavať únikové cesty vo forme 4 schodísk a 2 lôžkových evakuačných výťahov. Celkový počet osôb v stavbe je maximálne 160 osôb - klientov a 114 osôb - zamestnancov.
Členenie stavby :
SO-01 PRÍSTAVBA "A1“
SO-02 PRÍSTAVBA "A2"
SO-03 PRÍSTAVBA "B1"
SO-04 PRÍSTAVBA "C1"
SO-01 PRÍSTAVBA "A1“
V mieste existujúceho vedľajšieho vstupu so schodiskom sa vybuduje nová prístavba s rozmermi 6,7x5,8m. Pôvodne betónové schody so strieškou a potrebná plocha zámkovej dlažby sa odstránia. Prístavba schodiska s evakuačným lôžkovým výťahom bude trojpodlažná, s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-02 PRÍSTAVBA "A2"
K bloku A sa vybuduje na nezastavanej ploche prístavba s rozmermi 6,7x5,8m . Prístavba schodiska s evakuačným lôžkovým výťahom bude trojpodlažná, s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-03 PRÍSTAVBA "B1"
K bočnému krídlu časti B, kde sa nachádza oceľová prístupová rampa je naplánovaná ďalšia prístav-ba s rozmermi 3,76x6,63m. Prístavba únikového schodiska bude dvojpodlažná s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-04 PRÍSTAVBA "C1"
K bočnému krídlu časti C, kde sa nachádza betónová terasa s polykarbonátovou strieškou a oceľovou prístupovou rampou, sa vybuduje prístavba únikového schodiska s rozmermi 3,76x6,63m. Časť pôvodnej terasy sa odstráni a ponechajú sa časti, ktoré výstavbe nebránia. Odstráni sa aj prístupová rampa. Okolo navrhovaného schodiska sa dobuduje prístupový chodník, betónová terasa s prestrešením z polykarbonátu a nová oceľová rampa, ktorá sa napojí na existujúcu spevnenú plochu.
Prístavba únikového schodiska bude dvojpodlažná s plochou vegetačnou strechou. Okolo terasy sa osadí aj nové zábradlie.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.

CPV hlavného predmetu

45343000-3 - Protipožiarne inštalačné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

„BORINKA“, ZSS Nitra, Dolnočermánska 62, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. V tomto zozname záujemca uvedie: • názov (obchodné meno) a sídlo investora /objednávateľa/ predmetnej stavby • názov stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby /stručný opis/, • objem diela zrealizovaného záujemcom v eurách bez DPH • termín začatia a ukončenia výstavby • meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 450 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencií. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky referencie zverejnené v Registri evidencií s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác alebo rekonštrukcie na stavbe zodpovedajúcej klasifikácii stavby podľa § 43a) ods. 3 písmeno a) zákona 50/1976 Z. z. alebo ekvivalentného predpisu.


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje: 1. osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. 2. revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu prác na predmete zákazky podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vrátane úradne overenej kópie platného dokladu oprávňujúceho k výkonu požadovanej činnosti. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalentný doklad. Odborne spôsobilá osoba predloží: - Profesný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác. Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti) - dátum a podpis zamestnanca.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
SP Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany.docx 200,58 kB 22.6.2021 13:03:51
Zadanie - Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany - BORINKA, ZSS Nitra.xlsx 341,93 kB 22.6.2021 13:03:51
PD.zip 25,42 MB 22.6.2021 13:03:51
SP Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany úprava_24.05.2021.docx 200,71 kB 22.6.2021 13:03:51
Vysvetlenie SP I..pdf 276,25 kB 22.6.2021 13:03:51
TS-EPS - Borinka ZSS Nitra.pdf 148,02 kB 22.6.2021 13:03:51
SP Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany úprava_28.05.2021.docx 200,42 kB 22.6.2021 13:03:51
Oznámenie o predĺžení lehoty 1.6..pdf 262,23 kB 22.6.2021 13:03:51
Oznámenie o predĺžení lehoty.pdf 262,73 kB 22.6.2021 13:03:51
SP Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany úprava_08.06.2021.docx 200,42 kB 22.6.2021 13:03:51
Vysvetlenie SP II..pdf 294,33 kB 22.6.2021 13:03:51
Zadanie - Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany - BORINKA, ZSS Nitra oprava 9.6..xlsx 341,94 kB 22.6.2021 13:03:51
Vysvetlenie SP III..pdf 266,55 kB 22.6.2021 13:03:51
Zadanie - Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany - BORINKA, ZSS Nitra 16.6.21.xlsx 342,13 kB 22.6.2021 13:03:51
Oznámenie o zmene termínov predkladania ponúk a otvárania ponúk.pdf 263,38 kB 22.6.2021 13:03:51
SP Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany úprava_21.06.2021.docx 200,46 kB 22.6.2021 13:03:51
Zadanie - Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany - BORINKA, ZSS Nitra_22.6..xlsx 342,14 kB 22.6.2021 13:03:51
Vysvetlenie SP IV..pdf 269,59 kB 22.6.2021 13:03:51