english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Upgrade virtualizačnej platformy pre Elektronické služby NSK – časť 1: ethernetové prepínače s príslušenstvom“

Kód: 09018/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

21.7.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

21.7.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

21.7.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

74 475,33 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom je kúpa a dodávka zariadení pre „Upgrade virtualizačnej platformy pre Elektronické služby NSK – časť 1: ethernetové prepínače s príslušenstvom“. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy sa nachádza v prílohe Technická špecifikácia predmetu zákazky .

CPV hlavného predmetu

31710000-6 - Elektronické zariadenia

Druh

Tovary

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kupecká 3, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
ZMLUVA - Upgrade virtualizačnej platformy pre Elektronické služby NSK – časť 1_ ethernetové prepínače s príslušenstvom.docx 34,91 kB 11.7.2022 9:57:12
Technická špecifikácia + cenová kalkulácia.xlsx 17,06 kB 11.7.2022 9:57:12
PRÍLOHA A.docx 16,54 kB 11.7.2022 9:57:12
PRÍLOHA B.docx 15,55 kB 11.7.2022 9:57:12
PRÍLOHA C.docx 15,36 kB 11.7.2022 9:57:12
PRÍLOHA D.docx 14,33 kB 11.7.2022 9:57:12
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 24,95 kB 11.7.2022 9:57:12
Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf 377,53 kB 11.7.2022 9:57:12