english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Cesta II/563 Nové Zámky - Kolárovo /stavebný dozor/

Kód: 09207/2022/VOaKI
Prebieha vyhodnocovanie
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

26.8.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

26.8.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

26.8.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

29 730,66 €

Opis predmetu alebo nákupu

Je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky

Rozsah zákazky

Je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky

CPV hlavného predmetu

71520000-9 - Stavebný dozor

Druh

Služby

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Trasa začína v km 4,015 v stykovej križovatke s cestou III/1525, koniec trasy je v križovatke s miestnou komunikáciou v km 18,504 km. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného, rýchleho cestného prepojenia s vyššou úrovňou komfortu pričom zabez

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o poskytované služby predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnacov. Požiadavky: Expert č. 1 v oblasti ............................. a. požiadavka na vzdelanie II. stupňa v obore ........................– preukáže splnenie podmienky prostredníctvom kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní b. min. ............ rokov praxe v oblasti ............ - preukáže splnenie podmienky prostredníctvom profesijného životopisu experta c. publikácia min. .............. prác v ................ - preukáže splnenie podmienky prostredníctvom predloženia zoznamu zodpovedajúcich publikácií s uvedením údajov o ................. (ročník, číslo, prípadne iné údaje, na základe ktorých si je možné uvádzané informácie overiť) d. doklad o odbornej kvalifikácii .................. podľa zákona č. ................ (oprávnenie na výkon činnosti .................... s odborným zameraním na ....................).
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
  • Zákazka je financovaná z eurofondov.
    Je uvedené vo Výzve na predloženie ponuky
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Výzva na predloženie cenovej ponuky.doc 107,50 kB 16.8.2022 14:06:55
Mandátna zmluva_SD_563.docx 39,41 kB 16.8.2022 14:06:55
PRÍLOHA A.docx 16,81 kB 16.8.2022 14:06:55
PRÍLOHA B.docx 15,86 kB 16.8.2022 14:06:55
PRÍLOHA C.docx 15,69 kB 16.8.2022 14:06:55
PRÍLOHA D.docx 14,45 kB 16.8.2022 14:06:55
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,02 kB 16.8.2022 14:06:55