english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Stavebné úpravy interiéru „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany

Kód: 09253/2022/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

29.7.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

29.7.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

29.7.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

256 265,61 €

Opis predmetu alebo nákupu

Rozsah stavebných prác:
Projekt rieši dispozičné a stavebné úpravy jednotlivých poschodí a miestností. Riešené priestory sú súčasťou päťpodlažnej budovy s plochou strechou slúžiacou, ako zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.
Dispozičné zmeny sú vyvolané prevádzkovými potrebami prevádzkovateľa a novými normami. Projektová dokumentácia rieši zmenu a stavebné úpravy už existujúcich priestorov . Niektoré navrhované dispozičné zmeny budú meniť aj účel využitia . Vzhľad budovy sa nemení.
Búracie práce pozostávajú hlavne z vybúrania dlažieb, obkladov, podhľadov/ FEAL /,priečok murovaných a železobetónových, dverí, presklených častí interiéru, omietok, sanity a pod.
Počas montáže elektroinštalácie dôjde k realizácii drážok v priečkach a z vnútornej časti obvodového muriva, žľabov v časti podláh a prierazov cez fasádu a stropnú konštrukciu pre rozvody elektroinštalácie, kabeláže, potrubí, vodoinštalačných a kanalizačných potrubí.
Navrhované sú priečky pórobetónové hr. 100 a 150mm. Ďalej sú to priečky SDK montované deliace priečky, realizované z kovových u-profilov kotvených do stropu a podlahy obalené SDK doskou hr.10mm
Počas montáže priečok vynechať otvory pre vodoinštaláciu, elektroinštaláciu, dvere a pod
Po realizácii deliacich priečok povrch upraviť maľbou, alebo náterom miestami obkladom. V hygienických priestoroch použiť SDK dosku do vlhkého prostredia. V niektorých miestnostiach je navrhovaný kazetový SDK podhľad znížený o cca 200mm.
V niektorých miestnostiach bude realizovaná nová keramická dlažba. Po odstránení pôvodnej keramickej dlažby a podkladového lepidla sa vytvorí nový betónový poter cca 10mm čím sa vytvorí rovina. Po vyrovnaní a uložení všetkých ležatých rozvodov bude uložená keramická protišmyková dlažba.
Vnútorné dvere prechodové interiérové sú rôznych rozmerov, drevené s oceľovou zárubňou. Niektoré dvere budú otvárané na fotobunku.
Vnútorné omietky sú navrhnuté vápenné hladké. Obklady v hygienických priestoroch sú keramické. Nová vnútorná, alebo rekonštruovaná kanalizácia bude napojená do existujúcich vnútorných potrubí a následne do verejnej kanalizácie
Nové vnútorné rozvody vody budú plastové a napojené na existujúce rozvody studenej vody a teplej vody.

CPV hlavného predmetu

45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

„MÔJ DOMOV“ ZSS Topoľčany, P. O. Hviezdoslavova 66, 955 01 Topoľčany

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie =250.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť skeny originálov alebo úradne overených kópií, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Pod rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa myslia stavebné práce na budovách zodpovedajúcich členeniu podľa § 43 b) ods. 1 písmeno a) a c) (Bytové budovy) a podľa § 43 c) ods. 1 písmeno a) až m) (Nebytové budovy) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného predpisu. „Ak je celková zmluvná cena referencie/referenčnej zákazky uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom bola služba poskytnutá, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Európskeho vestníka, ak bola služba poskytnutá v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak bola služba poskytovaná viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť poskytovania služby daného obdobia. Prepočet ceny takto poskytnutej služby sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov".
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje: 1. Stavbyvedúci – v kategórii pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Súčasťou dokladov bude - Prehlásenie, že odborne spôsobilá osoba je zamestnancom uchádzača. Ak odborne spôsobilá osoba nie je zamestnancom uchádzača, predloží čestné vyhlásenie, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Výzva na predkladanie ponúk.pdf 670,91 kB 25.7.2022 7:48:18
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,96 kB 25.7.2022 7:48:18
ZOD - Stavebné úpravy interiéru MÔJ DOMOV ZSS Topoľčany_12.7.2022.docx 77,36 kB 25.7.2022 7:48:18
HL021019-Pl - Stavebné úpravy interiéru MôJ DOMOV, ZSS Topoľčany [zadanie].xlsx 279,73 kB 25.7.2022 7:48:18
PRÍLOHA A.docx 18,35 kB 25.7.2022 7:48:18
PRÍLOHA B.docx 15,84 kB 25.7.2022 7:48:18
PRÍLOHA C.docx 15,61 kB 25.7.2022 7:48:18
PRÍLOHA D.docx 14,39 kB 25.7.2022 7:48:18
PRÍLOHA E.docx 14,25 kB 25.7.2022 7:48:18
PODKLADOVÁ DOKUMENTÁCIA.zip 75,73 MB 25.7.2022 7:48:18