english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Odstránenie havarijného stavu strechy 2 krídiel budovy - Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno“

Kód: 09620/2022/VOaKI
Prebieha vyhodnocovanie
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

10.8.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

10.8.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

10.8.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

60 617,86 €

Opis predmetu alebo nákupu

Havarijný stav strechy predmetných 2 krídiel nastal v septembri 2021, kde pri prehliadke bolo zistené že, väzné trámy pri podperách sú tak hnilé, že prišlo k ich zlomeniu, čím sa stratila ich stabilita. Vplyvom nesúdržnej stability podpery spadli až na stropnú konštrukciu, pričom bolo prerazené stropné debnenie, podhľad a časť podlahy, tvorenej z betónových dlažieb. Tieto sa prepadli až na javisko v spoločenskej miestnosti pod strechou.
V zmysle rozhodnutia KPÚ v Nitre sa škola nachádza v Pamiatkovej zóne Komárno a oprava poškodenej časti krovovej a stropnej konštrukcie nárožia východného a západného krídla je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustná.
Opravou poškodenej časti sa vyrieši a zhodnotí havarijný stav poškodenej nehnuteľnosti.

Rozsah zákazky

Podľa výkazu výmer

CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Výzva.zip 1,72 MB 29.7.2022 13:26:14