english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Stavebné úpravy suterénu SOŠ pedagogickej v Leviciach

Kód: 09699/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

31.8.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

31.8.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

31.8.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

394 255,88 €

Opis predmetu alebo nákupu

Účelom údržbárskych a opravárenských prác je sanácia zavlhnutia suterénnych priestorov a spodnej hrany stien na 1.NP, ktoré sa nachádzajú na nepodpivničenej časti objektu. Suterénne priestory sú v súčasnosti z väčšej časti zavlhnuté s opadávajúcimi omietkami a s plesňou, čím nevyhovujú hygienickými podmienkam na užívanie. Pred začatím samotných prác je nevyhnutná kontrola a odstránenie zistených nedostatkov tesnosti vnútorných a nadväzných vonkajších rozvodov kanalizácie a vody ako aj vnútorných rozvodov ústredného vykurovania. Pri prácach okolo objektu a vo vnútorných priestoroch objektu nesmie byť použitá technika vyvolávajúca otrasy a vibrácie a to sa týka aj hutnenia zásypov a podkladov podlahy. K prevzatiu podložia je nutné prizvať geológa. Odstránia sa časti betónovej, asfaltovej plochy a plochy za zámkovej dlažby pre výkopy montážnej ryhy okolo objektu pre vyhotovenie hydroizolačnej a tepelnej sanácie stien zo strany exteriéru.
Ryha bude spätne zasýpaná hutnenou ílovitou zeminou s povrchovou úpravou riečnym štrkom s deliacim parkovým obrubníkom paralelným s priľahlou stenou, alebo materiálom ako bol pôvodný na komunikačných plochách.
Súčasťou obnovy bude aj reštaurovanie vonkajšieho kyklopského obkladu z travertínových kameňov na hlavnej fasáde a čiastočne aj na bočných fasádach, s presahom až do výšky prvého nadzemného podlažia. 2 m od priľahlého terénu preškárovaný s lokálnymi opravami, alebo výmenou poškodených kameňov za rovnané ako pôvodné, ku ktorému KPÚ Nitra vydal samostatné rozhodnutie. Sanácia exteriérového kamenného travertínového obkladu kultúrnej pamiatky si vyžaduje reštaurátorskú obnovu reštaurátorom s príslušnou špecializáciou v súlade s odsúhlasenou reštaurátorskou dokumentáciou.
V súvislosti s riešenými prácami nedochádza k zmene pôdorysného a výškového riešenia jestvujúceho objektu a ani k zmene architektonického riešenia objektu a ani zásahu do statickej schémy a prvkov nosných konštrukcií objektu.
Na riešených plochách sa odstránia častí stien a stropov, budú obité jestvujúce nevyhovujúce omietky, vyčistený a predpripravený povrch a nanesené nové sanačné, resp. aj hydroizolačné omietky, betónové podlahy v niektorých miestnostiach. Vykonajú sa drobné búracie práce vyrovnávacích schodíkov a pod. Vybúrajú sa priečky na 1.NP vrátane inštalácií ak sa v nich nachádzajú, odstránia obklady stien, zosadia dverné krídla v 1.PP a prahy dverí, demontujú vykurovacie telesa s tým, že po ukončení prác sa spätne nemontujú, demontujú ZTI zariadenia. Odstránia sa časti spevnených plôch pre vyhotovenie nových vyvýšených obrúb svetlíkov, plechové poklopy prekrytia svetlíkov a podporných drevených konštrukcií. Pred nanesením nových omietok budú vykonané chemické tlakové dvojradové injektáže stien a čiastočne aj stropov.
Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je riešená klasickými asfaltovými modifikovanými pásmi pri nových podlahách ako aj pre zbúrané a novo vybudované priečky. Pri nových podlahách budú výškové odskoky medzi jednotlivými nadväzujúcimi odskokov funkčne prepojené. V ostatných riešených častiach je navrhnutá hydroizolácia proti zemnej vlhkosti chemickou dvojradovou tlakovou injektážou, hydroizolačným omietkovým systémom na steny a časti stropov a hydroizolačnými cementovými stierkami na podlahy.
Tepelná izolácia stien a základov z exteriérovej časti pod úrovňou terénu je riešená nízko nasiakavým polystyrénom, steny a časti stropov hydroizolačným omietkovým systémom s povrchom paropriepustným tepelnoizolačným nástrekom, steny hydroizolačnými omietkovými systémami s tepelnou izoláciou technickým korkom a kompozitné podlahy s podlepeným korkom na podlahy.
Vzhľadom na položenie nových vrstiev podlahy dôjde k zvýšeniu podlahy a vyrovnaniu nerovnosti podlahy. Uvažované je s vysadením dverí a v závislosti od konečného zvýšenia úrovne nášľapnej vrstvy buď ich zrezaním z dolnej časti, alebo osadní nových dverných krídel. Dvere do zbúraných a novopostavených priečok osadiť nové vrátane zárubni v zhodnej polohe, veľkosti a prevedení ako sú jestvujúce.
Úprava podláh sa realizuje vyhotovením hydroizolácie v skladbe podľa PD. Pri stenách sú navrhnuté po výške jednotlivých stien smerom od podlahy k stropu kombinácie omietkových systémov podľa situovania a zavlhnutia steny. Po obití jestvujúcich omietok je potrebné vykonať stabilizáciu zabudovaných solí. Na novovybudované priečky sú navrhnuté klasické omietky. Na miestach kde sa očisťuje jestvujúce murivo od voľných a nespevnených časí, zvyškov demineralizovaných omietok až na podklad režného muriva sa aplikuje sanačný omietkový systém WTA. Z vnútornej strany svetlíka a poškodených omietok v exteriéry sa aplikuje kombinácia náteru kryštalickej izolácie a hydroizolačného omietkového systému.
V miestnosti, kde je opadaná omietka stropov vrátane betónovej krycej vrstva výstuže bude potrebné odstrániť nesúdržné časti betónov, viditeľné prvky oceľovej výstuže ako aj stropných oceľových nosníkov očistiť od hrdze, natrieť pevnostným mostíkom a ochranou výstuže a následne systémom reprofilačnej opravnej malty na betón zhodnej so systémom sanačných a hydroizolačných omietok dorovnať do roviny. Na takto pripravené plochy naniesť sanačné, hydroizolačné, resp. štandardné omietky v závislosti od konkrétneho riešenia.
Klampiarske konštrukcie budú vyhotovené z pozinkovaného plechu.
Vedenia inžinierskych sieti elektro, voda, sanita je potrebné viesť v povrchových úpravách pod systémom hydroizolačných a sanačných omietok WTA najmä na vnútorných nosných a deliacich murivách, nad rovinou chemickej tlakovej injektáže. Všetky nové priečky a steny musia byť od obvodových stien a podlahy hydroizolačne oddelené a to tak na úrovni I.PP ako aj I.NP.
Na stavbe je možné použiť len materiály s certifikátom preukazujúcim vhodnosť použitia. Pri realizácií je smerodajný odborný posudok odvlhčenia budovy a reštaurátorsky posudok.

Rozsah zákazky

Je bližšie špecifikovaný v PD a zadaní

CPV hlavného predmetu

45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

SOŠ pedagogická Levice
Ul. F.Engelsa 3
Levice

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Je uvedená v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Je uvedená v súťažných podkladoch
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
SP - Stavebné úpravy suterénu SOŠ pedag. v Leviciach.zip 62,28 MB 10.8.2022 7:17:54