english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Oprava odvetrávania kuchyne“ - HARMÓNIA, ZSS Horné Štitáre

Kód: 09802/2022/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

21.9.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

21.9.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

21.9.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

16 150,63 €

Opis predmetu alebo nákupu

„HARMÓNIA“ Zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v prevádzke v Horných Štitároch 50 klientov. Prevádzku tvorí hlavná budova, administratívna budova, ubytovací Okál, technické budovy a skladové priestory. Začiatkom mája 2022 vznikla v kuchyni zariadenia sociálnych služieb havarijná situácia, keď spadli omietky stropu kuchyne priamo do tanierov pripravených pre klientov. Keďže hlavnou príčinou padania omietok v stravovacích prevádzkach býva zväčša neodvedená vlhkosť, dňa 12.05.2022 bola pracovníčkou Odboru majetku a investícií a odborníkom na vetranie kuchýň vykonaná obhliadka stavu odvetrávacieho systému kuchyne „HARMÓNIA“ ZSS Horné Štitáre. Obhliadkou bolo zistené, že je potrebné vykonať opravu jestvujúceho vetrania kuchyne výmenou potrubia a riadiacej jednotky za účinnejšie, hygienickejšie a úspornejšie.

Realizácia bude pozostávať z dodávky a montáže:
? odvodného ventilátora
? pružnej manžety a spojky
? regulátora výkonu
? tlmičov hluku
? protidažďovej žalúzie
? uzatváracej klapky
? predfiltra na saní z digestorov
? lapača tuku v potrubí
? VZT potrubia
? tepelnej izolácie
? spojovacieho, tesniaceho a montážneho materiálu
? demontáže VZT potrubia

Dodávka musí obsahovať aj:
? elektrozapojenie
? skúšky a zaregulovanie
? revíznu správa
? dokumentáciu skutočného vyhotovenia

Súčasťou všetkých prác bude:
? dodávka materiálu
? demontáž a montáž
? likvidácia odpadu
? doprava

CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre, Horné Štitáre 61, 956 03 Horné Štitáre

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
ZADANIE Oprava odvetrávania kuchyne HARMÓNIA ZSS H.Štitáre.xls 60,50 kB 8.9.2022 8:10:28
ZOD - Oprava odvetrávania kuchyne - HARMÓNIA ZSS Horné Štitáre_1.8.2022.docx 70,24 kB 8.9.2022 8:10:28
PRÍLOHA A.docx 16,72 kB 8.9.2022 8:10:28
PRÍLOHA B.docx 15,84 kB 8.9.2022 8:10:28
PRÍLOHA C.docx 15,68 kB 8.9.2022 8:10:28
PRÍLOHA D.docx 14,40 kB 8.9.2022 8:10:28
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,02 kB 8.9.2022 8:10:28
Výzva na predloženie cenovej ponuky.doc 127,50 kB 8.9.2022 8:10:28
Výzva na PP.pdf 713,61 kB 8.9.2022 8:10:28