english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Kód: 09890/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

4.10.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

4.10.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

4.10.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

2 162 170,70 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom tejto je poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácii, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu NSK v dojednanom rozsahu medzi poisťovňou ako poistiteľom a poisteným.

Predmetom je dojednanie a stanovenie podmienok pre uzatvorenie čiastkových poistných zmlúv havarijného poistenia motorových vozidiel (ďalej len „KASKO“), ktoré budú uzatvorené medzi poistiteľom a NSK a poistiteľom a organizáciou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb prepravovaných v motorových vozidlách.

Rozsah zákazky

V zmysle oznámenia o vyhlásení VO, súťažných podkladov a rámcových dohôd

CPV hlavného predmetu

66510000-8 - Poisťovacie služby

Druh

Služby

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach tejto RD dojednané inak.

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

1 723 419,36 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom je poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácii, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu NSK v dojednanom rozsahu medzi poisťovňou ako poistiteľom a poisteným.

Miesto dodania

Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach tejto RD dojednané inak.

Ekonomické a finančné postavenie


§ 33 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie

Výkaz ziskov a strát (alebo ekvivalentný doklad používaný v členskej krajiny EÚ) za posledné predchádzajúce tri hospodárske roky (zdaňovacie obdobia - 2019, 2020 a 2021), prípadne od obdobia vzniku podnikania v oblasti poskytovania služieb poistenia. Dokumenty musia byť overené príslušným daňovým úradom alebo ekvivalentným orgánom oprávneným v krajine sídla uchádzača. Uchádzač predloží aj prehľad o objeme celkového hrubého predpísaného poistného v neživotnom poistení formou samostatného listu, na ktorom uvedie celkové hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení za posledné tri uzatvorené hospodárske roky, za ktoré predložil Výkaz ziskov a strát (v prípade kratšieho obdobia poskytovania poisťovacej činnosti za uzatvorené hospodárske roky jej poskytovania) podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača. Celkové hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení za každý uzatvorený hospodársky rok musí byť v minimálnej výške: 700.000, 00 € v prípade predloženie ponuky na I. časť predmetu obstarávania 1.000.000, 00 € v prípade predloženie ponuky na celý predmet obstarávania(I. časť + II. časť)


§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Potvrdený zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, prípadne od obdobia vzniku podnikania v oblasti poskytovania služieb poistenia. V zozname žiadame uviesť minimálne jednu položku s ročným predpisom poistného minimálne 250.000,00 EUR pre jedného klienta s uvedením názvu a sídla odberateľa, lehoty poskytnutia služby a ročného predpisu poistného. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

438 751,34 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom je poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je poistený alebo organizácia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb prepravovaných v motorových vozidlách v dojednanom rozsahu medzi poisťovňou ako poistiteľom a poisteným.

Miesto dodania

Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach tejto RD dojednané inak

Ekonomické a finančné postavenie


§ 33 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie

Výkaz ziskov a strát (alebo ekvivalentný doklad používaný v členskej krajiny EÚ) za posledné predchádzajúce tri hospodárske roky (zdaňovacie obdobia - 2019, 2020 a 2021), prípadne od obdobia vzniku podnikania v oblasti poskytovania služieb poistenia. Dokumenty musia byť overené príslušným daňovým úradom alebo ekvivalentným orgánom oprávneným v krajine sídla uchádzača. Uchádzač predloží aj prehľad o objeme celkového hrubého predpísaného poistného v neživotnom poistení formou samostatného listu, na ktorom uvedie celkové hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení za posledné tri uzatvorené hospodárske roky, za ktoré predložil Výkaz ziskov a strát (v prípade kratšieho obdobia poskytovania poisťovacej činnosti za uzatvorené hospodárske roky jej poskytovania) podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača. Celkové hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení za každý uzatvorený hospodársky rok musí byť v minimálnej výške: 300.000, 00 € v prípade predloženie ponuky na II. časť predmetu obstarávania 1.000.000, 00 € v prípade predloženie ponuky na celý predmet obstarávania (I. časť + II. časť)


§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Potvrdený zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia motorových vozidiel proti poškodeniu, zničeniu, krádeži a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, prípadne od obdobia vzniku podnikania v oblasti poskytovania služieb poistenia. V zozname žiadame uviesť minimálne jednu položku s ročným predpisom poistného minimálne 100.000,00 EUR pre jedného klienta s uvedením názvu a sídla odberateľa, lehoty poskytnutia služby a ročného predpisu poistného. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
SÚŤAŽNÉ PODKLADY.zip 488,86 kB 30.9.2022 12:34:30
PREDLŽENIE LEHOTY NA PREDK_PONÚK.pdf 212,20 kB 30.9.2022 12:34:30
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_upr2_predl_lehoty.docx 158,92 kB 30.9.2022 12:34:30
VYSVETLENIE 1_odpoveď.pdf 281,69 kB 30.9.2022 12:34:30
ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE_ODPOVEĎ_2.zip 756,94 kB 30.9.2022 12:34:30
Žiadosť o vysvetlenie_3 odpoveď.pdf 214,53 kB 30.9.2022 12:34:30
Žiadosť o vysvetlenie 4_odpoveď.pdf 227,51 kB 30.9.2022 12:34:30
Žiadosť o vysvetlenie _5_odpoveď.pdf 216,96 kB 30.9.2022 12:34:30
ODPOVEĎ na Žiadosť o vysvetlenie 6.zip 268,86 kB 30.9.2022 12:34:30
Žiadosť o vysvetlenie 7 _odpoveď.pdf 262,72 kB 30.9.2022 12:34:30
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_upr3.docx 160,18 kB 30.9.2022 12:34:30
Žiadosť o vysvetlenie 8_odpoveď.pdf 235,31 kB 30.9.2022 12:34:30
Rámcová dohoda pre poistenie majetku a zodp_uprav_2.doc 254,50 kB 30.9.2022 12:34:31
Žiadosť o vysvetlenie 9_odpoveď.pdf 218,46 kB 30.9.2022 12:34:31
Žiadosť o vysvetlenie 8_príloha.pdf 241,06 kB 30.9.2022 12:34:31
Príloha č. 13_I - Tabuľka na určenie poistných súm_uprav.xls 180,00 kB 30.9.2022 12:34:31