english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Odstránenie havarijného stavu strechy – Jókaiho divadlo v Komárne“

Kód: 09908/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

21.10.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

21.10.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

21.10.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

12 463,39 €

Opis predmetu alebo nákupu

- zakrývanie výplní okenných otvorov
- montáž lešenia ľahkého pracovného s výškou podlahy nad 2,50 m do 3,50 m
- vybúranie otvorov v železobetónových priečkach a stenách hr. 150 mm – 5 m2
- oprava hrdlového potrubia nad DN 200 do DN 300 – 3 ks
- oprava odpadového kameninového potrubia s prepojením do potrubia DN 150 – 3 ks
- oprava liatinového potrubia a vsadenie odbočiek do potrubia DN 150 – 3 ks
- oprava novodur. potrubia s prepojením do potrubia DN 160
- prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží – 3 ks
- zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých PVC-P fóliou s lepením spoju
- omietka rýh v stropoch sadrovou maltou šírky do 150 mm
- oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov
- maľby z maliarskych práškových zmesí, základné ručne nanášané dvojnásobné
- demontáž lešenia s podlahami
- uloženie sutiny na skládku

CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Jókaiho divadlo v Komárne, Petőfiho 1, 945 01 Komárno

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
2022-3 - (2022-3) - Odstránenie havarijného stavu strechy- Jókaiho divadlo v Komárne (Zadanie).xls 41,50 kB 11.10.2022 10:26:07
Kópia - 1. Kryci´ list rozpocˇtu.xls 39,50 kB 11.10.2022 10:26:07
ZOD - Odstránenie havarijného stavu strechy - Jókaiho divadlo v Komárne_14.6.2022.docx 69,92 kB 11.10.2022 10:26:07
PRÍLOHA A.docx 16,75 kB 11.10.2022 10:26:07
PRÍLOHA B.docx 15,81 kB 11.10.2022 10:26:07
PRÍLOHA C.docx 15,62 kB 11.10.2022 10:26:07
PRÍLOHA D.docx 14,32 kB 11.10.2022 10:26:07
Výzva na predloženie cenovej ponuky.doc 127,50 kB 11.10.2022 10:26:07
Výzva na predkladanie ponúk.pdf 630,55 kB 11.10.2022 10:26:07