english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Dodávka a montáž ľahkej montovanej haly pre účely garáže“ – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice

Kód: 10196/2022/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

3.11.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

3.11.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

3.11.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

16 666,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Ľahká montovaná garáž bude situovaná na jestvujúcich betónových základoch, na ktorých bol pôvodne ukotvený skleník. Vhodnosť základových pásov pre kotvenie haly vopred posúdi dodávateľ montovanej haly. Hala bude slúžiť na uskladnenie strojov. Jedná sa o stroje s citlivou elektronikou s nutnosťou ich chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, poškodeniu a odcudzeniu, pre ktoré škola nemá primerané priestory.
Hala má rozmery 14 x 10 x 4,7 m (d x š x v). Oceľová konštrukcia opláštená oceľovým plechom, so sedlovou strechou z trapézového plechu, s dvojkrídlovými dverami v počte 4 ks rozmerov 3 x 4,5 m (š x v).
Dodávka a montáž zahrňuje aj kotvenie haly do existujúcich základov.

CPV hlavného predmetu

45223210-1 - Oceľové konštrukcie

Druh

Tovary

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 01 Levice

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf 354,35 kB 3.11.2022 10:09:22
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 24,98 kB 3.11.2022 10:09:22
ZMLUVA~1.DOC 34,94 kB 3.11.2022 10:09:22
PRÍLOHA A.docx 16,82 kB 3.11.2022 10:09:22
PRÍLOHA B.docx 15,96 kB 3.11.2022 10:09:22
PRÍLOHA C.docx 15,83 kB 3.11.2022 10:09:23
PRÍLOHA D.docx 14,52 kB 3.11.2022 10:09:23
Oznámenie o zrušení VO.pdf 224,99 kB 3.11.2022 10:09:23