english slovensky

Reverzná verejná súťaž

"Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK"

Kód: 10245/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

3.11.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

3.11.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

3.11.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 994 077,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, štruktúrovania a distribúcie do odberných miest obstarávateľa Nitriansky samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v Prílohe č. 1 rámcovej dohody, a prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie služieb prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Tolerancia celkového objemu odberu: ± 40%.

CPV hlavného predmetu

09123000-7 - Zemný plyn

Druh

Tovary

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

ÚNSK Nitriansky samosprávny kraj - odberné miesta viď príloha č. 1 rámcovej dohody (zoznam odberných miest a váhy odberu plynu)

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. l)

§ 34 ods. 1 písm. l) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona za predchádzajúce tri roky vo výške 1.500.000,00 EUR bez DPH ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Predložené potvrdenia (doklady) musia jednoznačne obsahovať meno, adresu zmluvného odberateľa, predmet plnenia, zmluvnú cenu a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla, lehotu dodania.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťam, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Požiadavky na predmet zákazky
úradne overené platné povolenie na podnikanie v plynárenskom priemysle s rozsahom podnikania v dodávaní plynu podľa rozhodnutia URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) v znení zákona č. 276/2001 Z. z o regulácií v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, platné minimálne počas trvania zmluvy.
• čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu o dodávke zemného plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy vo vymedzenom území (regióne) kde má sídlo verejný obstarávateľ, podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
• čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s plynom s prevádzkovateľom distribučnej siete s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumu jej uzatvorenia - podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,0000
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Príloha č. 1 - Odberné miesta NEW.docx 22,96 kB 20.10.2022 9:13:22
Príloha č. 1 tabuľky.xlsx 23,58 kB 20.10.2022 9:13:22
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií.docx 16,56 kB 20.10.2022 9:13:22
Príloha č. 3 - Predmet zákazky.docx 15,54 kB 20.10.2022 9:13:22
Príloha č. 4 - Subdodávatelia.docx 13,59 kB 20.10.2022 9:13:22
Príloha č. 5 - Vzor čiastkovej zmluvy.docx 35,83 kB 20.10.2022 9:13:22
NR VZOR - zmluva rámcová ZP 2023_21.9.2022.docx 44,92 kB 20.10.2022 9:13:22
Sutazne podklady aktualizované 27.09.2022.docx 125,54 kB 20.10.2022 9:13:22
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 20.10.2022.pdf 1,18 MB 20.10.2022 9:13:22
Aktualizované SP a rámcová zmlvua s dokumentami zákazky po žiadsoti o nápravu.zip 281,80 kB 20.10.2022 9:13:22