english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD

Kód: 10265/2022/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

6.10.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

6.10.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

6.10.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

0,01 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa nad cestou II/562 ( na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD“, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu mosta ev. č. 562-001, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby.
Predmetná projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu s dosiahnuteľnou normálnou zaťažiteľnosťou minimálne 32,0t, vzhľadom na skutočnosť, že normálna zaťažiteľnosť nadväzujúceho mostného objektu na ceste II/562, ktorý vedie nad cestou R1, je 32,0t. Predmetom rekonštrukcie nebude výmena konštrukčných prvkov spodnej stavby ( opôr a piliera). Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni 5 – zlý.
Členenie predmetu zákazky:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 200 hodín

CPV hlavného predmetu

71320000-7 - Inžinierske projektovanie

Druh

Služby

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu - platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: A - Komplexné architektonické a inžinierske služby - kategória 2. Inžinierske stavby, s rozsahom oprávnenia: 2-1 Dopravné stavby (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - označenie na pečiatke A2 alebo B - Odborné činnosti vo výstavbe - kategória - 4. Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: 4-23 Projektovanie inžinierskych stavieb - Mosty (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, označenie na pečiatke 12 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklady musia byť predložené ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby a originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané odborne spôsobilou osobou, v prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti svojim zamestnancom, ktorý bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
PRÍLOHA A.docx 16,86 kB 29.9.2022 13:09:13
PRÍLOHA B.docx 15,91 kB 29.9.2022 13:09:13
PRÍLOHA C.docx 15,67 kB 29.9.2022 13:09:13
PRÍLOHA D.docx 14,57 kB 29.9.2022 13:09:13
1- Štúdia Nitra - Cabajská.pdf 1,78 MB 29.9.2022 13:09:13
2 - Diagnostika Nitra - Cabajská.pdf 4,29 MB 29.9.2022 13:09:14
3 - Výpočet zaťažiteľnosti Nitra Cabajská.pdf 1,73 MB 29.9.2022 13:09:14
Návrh ZoD_PD_DSP_DRS_05_09_2022.doc 196,50 kB 29.9.2022 13:09:14
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,05 kB 29.9.2022 13:09:14
Príloha č. 1- Mostný list 562-001.pdf 1,25 MB 29.9.2022 13:09:14
Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf 275,31 kB 29.9.2022 13:09:14
Výzva na predloženie cenovej ponuky_doplnenie29102022.doc 185,00 kB 29.9.2022 13:09:14
Predĺženie lehoty na predkladanie ponuk_.pdf 222,92 kB 29.9.2022 13:09:15
VYSVETLENIE 1.pdf 225,11 kB 29.9.2022 13:09:15