english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Nákup skladových kontajnerov – „PLATAN“, ZSS Lontov“

Kód: 10324/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

29.9.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

29.9.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

29.9.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

32 832,50 €

Opis predmetu alebo nákupu

Opis predmetu zákazky:

Zariadenie sociálnych služieb plánuje vybudovať skladové priestory z kontajnerovej zostavy : dvoch kusov skladových kontajnerov a jedného kusa kancelárskeho kontajnera.
Dodávka a osadenie kontajnerov bude spolu s elektrickou prípojkou a napojením sa.

- dodávka zostavy dvoch kusov sanitárnych kontajnerov a jedného kancelárskeho kontajnera 6055x7355x2591 mm
- osadenie kontajnerov
- elektrické pripojenie
- vybudovanie elektrickej prípojky

CPV hlavného predmetu

44613400-4 - Skladovacie kontajnery

Druh

Tovary

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

„PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb, Lontov 48, 935 75 Lontov

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU - Nákup skladových kontajnerov - PLATAN, ZSS Lontov.docx 34,93 kB 19.9.2022 9:02:31
Špecifikácia predmetu zákazky.pdf 636,02 kB 19.9.2022 9:02:31
PRÍLOHA A.docx 16,73 kB 19.9.2022 9:02:31
PRÍLOHA B.docx 15,79 kB 19.9.2022 9:02:31
PRÍLOHA C.docx 15,49 kB 19.9.2022 9:02:31
PRÍLOHA D.docx 14,39 kB 19.9.2022 9:02:31
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,02 kB 19.9.2022 9:02:31
Výzva na predloženie cenovej ponuky.doc 125,00 kB 19.9.2022 9:02:31
Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf 579,03 kB 19.9.2022 9:02:31