english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Okružná križovatka v obci Žihárec cesta III/1366 a III/1367“ - PD

Kód: 10503/2022/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

13.10.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

13.10.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

13.10.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

24 250,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS) navrhnutej v rozsahu a v súlade s technickými podmienkami, platnými STN a legislatívou SR, zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného stavebného povolenia a výkon autorského dozoru pre stavbu: „Okružná križovatka v obci Žihárec cesta III/1366 a III/1367“.


Členenie predmetu zákazky:

- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby
(DRS),
- inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD).

Bližšie info vo výzve na predkladanie ponúk.

CPV hlavného predmetu

71320000-7 - Inžinierske projektovanie

Druh

Služby

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

križovatka ciest III/1366 a III/1367 v obci Žihárec, okres Šaľa

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu – platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: A – Komplexné architektonické a inžinierske služby – kategória 2. Inžinierske stavby, s rozsahom oprávnenia: 2 - 1 Dopravné stavby (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 – označenie na pečiatke A2 alebo B – Odborné činnosti vo výstavbe – kategória – 4. Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: 4-21 Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, označenie na pečiatke I2.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťam, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Výzva na predkladanie ponúk.pdf 1,05 MB 10.10.2022 8:53:10
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,51 kB 10.10.2022 8:53:10
ZoD_PD_Žiharec.doc 177,50 kB 10.10.2022 8:53:10
PRÍLOHA A.docx 16,92 kB 10.10.2022 8:53:10
PRÍLOHA B.docx 15,89 kB 10.10.2022 8:53:10
PRÍLOHA C.docx 17,06 kB 10.10.2022 8:53:11
PRÍLOHA D.docx 14,43 kB 10.10.2022 8:53:11
Sprievodná dokumentácia.zip 17,40 MB 10.10.2022 8:53:11
Žiad. o vysvetl. 1 a 2 + odp..docx 12,94 kB 10.10.2022 8:53:11