english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra

Kód: 11641/2022/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

12.1.2023 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

17.1.2023 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

17.1.2023 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

251 170,12 €

Opis predmetu alebo nákupu

Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra
špecifikovaný v jednotlivých častiach:

Časť 1: „Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra – Kuchyňa“

Časť 2: „Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra – technologické zariadenia s príslušenstvom do školskej kuchyne“

Časť 3: „Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra – technologické zariadenia do školskej pekárne a školskej kuchyne“

CPV hlavného predmetu

39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia

Druh

Tovary

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Spojená Škola

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

68 041,33 €

Opis predmetu alebo nákupu

Mraziaci box s
montážou Mraziaci MINI box 4000 lit. – minimálne 7,5m3
-vnútorné rozmery min. 1000x2000xvýška 2000mm (vonkajšie rozmery minimálne 1150x2150x2150+20mm)
-box z bielych hladkých lakovaných PUR panelov, farba RAL 9010 o hr.minimálne 75 mm,
- s panelovou podlahou o hrúbke minimálne 100 mm pokrytou protišmykovým plechom o hr. minimálne 3mm
- platón pod podlahu
-dvere ručne otočné CHO o rozmere minimálne 650x1800 mm s ohrevom zárubne
- vyhrievaná pretlaková klapka , LED osvetlenie
- kompletný montážny materiál , nové medené a elektrické rozvody + bloková jednotka umiestnená priamo na stene alebo strope panelového boxu pri dverách, minimálny chladiarenský výkon 1500W /-20°C v boxe / pri +32°C vonkajšej teploty , technológia chladenie so zakrytovaním a exteriérovým prevedením
Chladiace boxy s
montážou Uvedené chladiace boxy budú umiestnené v skladových priestoroch školskej kuchyne. Vstupné dvere do boxu budú ručne otočné
maximálne 900x2000 mm / minimálne 750 x 1800mm. Chladiace jednotky pre teploty v boxe +2 až +8°C, minimálny chladiarenský výkon 3700W / 0°C v boxe / pri +32°C vonkajšej teploty , technológia chladenia umiestnená v exteriéry na stene, so zakrytovaním a
exteriérovým prevedením , LED osvetlenie

Chladiace boxy:

Rozmery boxov:
- Zelenina
- vnútorné minimálne 3000x2900x2200 mm (vonkajšie 3150x3050x2275), čistý využiteľný objem minimálne 31,5m3
- prevádzkový
- vnútorné minimálne 3000x2250x2200 mm (vonkajšie 3150x2400x2275), čistý využiteľný objem minimálne 23,5m3
- mlieko
- vnútorné minimálne 3000x2150x2200 mm (vonkajšie 3150x2300x2275), čistý využiteľný objem minimálne 22,5m3
- mäso
- vnútorné minimálne 1750x4250x2200 mm (vonkajšie 1900x4400x2275), čistý využiteľný objem minimálne 17,5m3

Miesto dodania

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra, Slančíkove

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom, zariadeniam, tovarom.
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „referenčné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme: - pre časť 1: min. 30 000,- EUR bez DPH - pre časť 2: min. 40 000,- EUR bez DPH - pre časť 3: min. 50 000,- EUR bez DPH Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: pre časť I.: mraziace a chladiace boxy, dodanie, montáž pre časť II.: dodanie a montáž technologických zariadení do kuchyne – konvektomaty, umývačky riadu, atd pre časť III.: dodanie a montáž technologického zariadenia do pekárne – elektrické pece, hnetače cesta, mixéry, roboty, atd. Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „referenčné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme: - pre časť 1: min. 30 000,- EUR bez DPH - pre časť 2: min. 40 000,- EUR bez DPH - pre časť 3: min. 50 000,- EUR bez DPH Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: pre časť I.: mraziace a chladiace boxy, dodanie, montáž pre časť II.: dodanie a montáž technologických zariadení do kuchyne – konvektomaty, umývačky riadu, atd pre časť III.: dodanie a montáž technologického zariadenia do pekárne – elektrické pece, hnetače cesta, mixéry, roboty, atd. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín dodania tovaru, skutočný termín dodania tovaru, d) Popis dodaného tovaru, z ktorého bude jasne a určito zrejmé dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, e) Zmluvnú celkovú cenu za dodanie tovaru (fakturovanú) celkovú cenu za dodanie tovaru, ktorou sa rozumie celková cena za dodanie tovaru cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa dodanie tovaru uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach. Zoznam dodaného tovaru musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

86 023,13 €

Opis predmetu alebo nákupu

Škrabka na zemiaky
Umývačka riadu
Konvektomat elektrický s príslušenstvom
Zariadenie na zmäkčovanie vody

Montáž zariadení
práca a servisný výjazd
požitý servisný materiál
Doprava
zariadení a materiálu

Zaškolenie obslužného personálu
obsluha technológie

Zaškolenie obslužného personálu
živé varenie v prevádzke

Kuchárska kniha
s rozpracovanými receptúrami a presnými technologickými postupmi

Miesto dodania

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra, Slančíkove

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom, zariadeniam, tovarom.
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „referenčné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme: - pre časť 1: min. 30 000,- EUR bez DPH - pre časť 2: min. 40 000,- EUR bez DPH - pre časť 3: min. 50 000,- EUR bez DPH Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: pre časť I.: mraziace a chladiace boxy, dodanie, montáž pre časť II.: dodanie a montáž technologických zariadení do kuchyne – konvektomaty, umývačky riadu, atd pre časť III.: dodanie a montáž technologického zariadenia do pekárne – elektrické pece, hnetače cesta, mixéry, roboty, atd. Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „referenčné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme: - pre časť 1: min. 30 000,- EUR bez DPH - pre časť 2: min. 40 000,- EUR bez DPH - pre časť 3: min. 50 000,- EUR bez DPH Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: pre časť I.: mraziace a chladiace boxy, dodanie, montáž pre časť II.: dodanie a montáž technologických zariadení do kuchyne – konvektomaty, umývačky riadu, atd pre časť III.: dodanie a montáž technologického zariadenia do pekárne – elektrické pece, hnetače cesta, mixéry, roboty, atd. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín dodania tovaru, skutočný termín dodania tovaru, d) Popis dodaného tovaru, z ktorého bude jasne a určito zrejmé dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, e) Zmluvnú celkovú cenu za dodanie tovaru (fakturovanú) celkovú cenu za dodanie tovaru, ktorou sa rozumie celková cena za dodanie tovaru cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa dodanie tovaru uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach. Zoznam dodaného tovaru musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

97 105,66 €

Opis predmetu alebo nákupu

Elektrická rotačná pec s príslušenstvom, montážou a zaučením
Kysiareň cesta, s montážou a zaučením
Hnetač cesta - mixér s montážou a zaučením
Univerzálny robot s montážou a zaučením
Rohlíkový stroj s montážou a zaučením
delička cesta 3/4 automat s montážou a zaučením
Digitálna váha
Nerezový regál
Pracovné stoly nerezové
Celonerezový dvojdrez
Pracovný stôl nerezový
delička cesta 3/4 automat s montážou a zaučením
Hmetač cesta - mixér

Miesto dodania

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra, Slančíkove

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom, zariadeniam, tovarom.
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „referenčné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme: - pre časť 1: min. 30 000,- EUR bez DPH - pre časť 2: min. 40 000,- EUR bez DPH - pre časť 3: min. 50 000,- EUR bez DPH Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: pre časť I.: mraziace a chladiace boxy, dodanie, montáž pre časť II.: dodanie a montáž technologických zariadení do kuchyne – konvektomaty, umývačky riadu, atd pre časť III.: dodanie a montáž technologického zariadenia do pekárne – elektrické pece, hnetače cesta, mixéry, roboty, atd. Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „referenčné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme: - pre časť 1: min. 30 000,- EUR bez DPH - pre časť 2: min. 40 000,- EUR bez DPH - pre časť 3: min. 50 000,- EUR bez DPH Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: pre časť I.: mraziace a chladiace boxy, dodanie, montáž pre časť II.: dodanie a montáž technologických zariadení do kuchyne – konvektomaty, umývačky riadu, atd pre časť III.: dodanie a montáž technologického zariadenia do pekárne – elektrické pece, hnetače cesta, mixéry, roboty, atd. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín dodania tovaru, skutočný termín dodania tovaru, d) Popis dodaného tovaru, z ktorého bude jasne a určito zrejmé dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, e) Zmluvnú celkovú cenu za dodanie tovaru (fakturovanú) celkovú cenu za dodanie tovaru, ktorou sa rozumie celková cena za dodanie tovaru cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa dodanie tovaru uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach. Zoznam dodaného tovaru musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Návrh na plnenie kritérií (časť 1).xlsx 13,63 kB 23.1.2023 14:14:50
Návrh na plnenie kritérií (časť 2).xlsx 13,98 kB 23.1.2023 14:14:50
Návrh na plnenie kritérií (časť 3).xlsx 16,00 kB 23.1.2023 14:14:50
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY časť 1.docx 18,01 kB 23.1.2023 14:14:51
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY časť 2.docx 25,71 kB 23.1.2023 14:14:51
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY časť 3.docx 19,29 kB 23.1.2023 14:14:51
Súťažné podklady -Nakup a modernizaciaMatTechVybOdbPrac_SŠNitra.docx 104,65 kB 23.1.2023 14:14:51
Kúpna zmluva (časť 1).docx 43,86 kB 23.1.2023 14:14:51
Kúpna zmluva (časť 2).docx 50,21 kB 23.1.2023 14:14:51
Kúpna zmluva (časť 3).docx 47,34 kB 23.1.2023 14:14:51
Oznamenie_o_ZrušeníVO_časť3.pdf 239,52 kB 23.1.2023 14:14:51