english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Kód: 05680/2023/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

31.1.2023 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

31.1.2023 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

31.1.2023 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

107 441,24 €

Opis predmetu alebo nákupu

Rekonštrukcia predmetného oporného múru, v stavebnom objekte SO 01 - Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr, spočíva v sanácii pôvodného oporného múru a dobudovaní súbežnej ŽB konštrukcie, čím dôjde k zosilneniu a stabilizácii existujúceho múru a k jeho rozšíreniu o cca 400mm na úkor koryta vodného toku. Súčasťou stavby je aj stavebný objekt SO 03 - Úprava toku Drevenica, ktorý rieši stavebné úpravy už upraveného predmetného vodného toku v úseku riešeného oporného múru. V staničení toku sa jedná o dĺžku úpravy 75,42 m. Vlastná úprava toku sa navrhuje v začiatku oporného múru, t.j. cca 2,35 m nad okrajom rímsy mostného objektu vybudovaním kamenného prahu v km 0,000. Pravého brehu sa táto úprava týka od km 0,000 na dĺžke cca 4,5 m, po styk brehovej čiary so stenou oporného múru. Úprava ľavého brehu je navrhnutá tak, aby brehová čiara v celej dĺžke úpravy, ktorá je v súbehu s priľahlými súkromnými pozemkami, zostala zachovaná v pôvodnom stave.

Rozsah zákazky

Umiestnenie stavby a súčasný stav.
Predmetný oporný múr sa nachádza v katastrálnom území Ladice na parcelách C-KN 517/1, 518/6, E-KN 3050, 3051. Oddeľuje cestu III/1610 od potoka Drevenica, v cestnom staničení 3,270 km až 3,351 km. Oporný múr je v značne rozkladajúcom sa stave, v jeho päte dochádza, počas obdobia zvýšenej hladiny potoku Drevenica, k vymletiu kameniva, ako aj betónu, čo má za následok postupnú stratu jeho stability. Oprava bude riešiť komplexnú sanáciu oporného múru a výmenu poškodeného bezpečnostného zariadenia.

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii Diela v súlade so svojou vypracovanou ponukou a v súlade s požiadavkami na realizácii Diela uvedenými v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.
Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) dodržiavať technicko – kvalitatívne podmienky.
V cene Diela je zahrnutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby po zrealizovaní Diela. Zhotoviteľ bude dielo realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej v 10/2021 spoločnosťou iProdos, s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, overenou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Pavlom Pólyom.
Požadované vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že Zhotoviteľ v navrhovaných technických vlastnostiach použije ekvivalenty, musí Zhotoviteľ odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne požiadavkám Objednávateľa na požadované technické vlastnosti, alebo je progresívnejšie. Ťarcha dôkazu preukázania opodstatnenosti splnenia je na uchádzačovi Zhotoviteľovi, ako víťaznom uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania. Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ požaduje od Zhotoviteľa, ako víťazného uchádzača stanovenie ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a Zhotoviteľ nebude naceňovať a dopĺňať iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok.

Predpokladaná doba realizácie podľa PD: 6 mesiacov

Povinnosť pre zhotoviteľa: zohľadniť podmienky uložené v písomných právoplatných rozhodnutiach, vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a prísl. organizácií (ŠOP SR č. CHKO PN 229-001/2022 zo dňa 26.05.2022, SVP OZ PN 4249/2022/2 zo dňa 30.03.2022, ÚNSK CS 2797/2021, CZ 16512/2021 zo dňa 21.06.2021, OÚ OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2022/027190-005 zo dňa 27.05.2022,OÚ OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2022/027190-006 zo dňa 10.06.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000759-002 zo dňa 13.06.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000871-002 zo dňa 08.07.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000955-002 zo dňa 26.07.2022, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. č. BA-1896 2021 zo dňa 01.06.2021, Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 24.05.2021, OR HaZZ ZM č. ORHZ-ZM-2021/0199-002 zo dňa 24.05.2021, Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. č. 682/2021 zo dňa 27.05.2021, SPP - Distribúcia a.s. č. TD/NS/0293/2021/Be zo dňa 04.06.2021).

Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS).

CPV hlavného predmetu

45223000-6 - Stavebné práce na stavebných konštrukciách

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Predmetný oporný múr sa nachádza v katastrálnom území Ladice na parcelách C-KN 517/1, 518/6, E-KN 3050, 3051. Oddeľuje cestu III/1610 od potoka Drevenica, v cestnom staničení 3,270 km až 3,351 km.

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 100 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli ÚVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a link na zverejnenú referenciu. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou oporných múrov vo vodnom toku a s vybudovaním oporných múrov vo vodnom toku.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. - Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. - Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou realizácie 107 441,24 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou oporných múrov vo vodnom toku a s vybudovaním oporných múrov vo vodnom toku. Preukázanie odbornosti v zmysle §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením údajov o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky: a) Účasť na realizácii minimálne 1 projektu pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho, b) z toho jeden projekt musí byť vo výške minimálne 107 441,24 EUR bez DPH Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: - Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórií inžinierske stavby s odborným zameraním - dopravné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia), - Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača. - Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
PRÍLOHA A.docx 16,49 kB 1.2.2023 7:56:25
PRÍLOHA B.docx 15,54 kB 1.2.2023 7:56:25
PRÍLOHA C.docx 15,30 kB 1.2.2023 7:56:25
PRÍLOHA D.docx 14,25 kB 1.2.2023 7:56:25
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,02 kB 1.2.2023 7:56:25
Návrh_ZoD_Oporný múr Ladice.docx 94,46 kB 1.2.2023 7:56:25
Oznámenie_OÚ_Ladice.pdf 373,08 kB 1.2.2023 7:56:25
Oznámenie_OÚZM_ŠVS.pdf 132,48 kB 1.2.2023 7:56:25
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III-1610 v obci Ladice [zadanie].xlsx 65,92 kB 1.2.2023 7:56:25
DSP_DRS-Oporný múr Ladice.zip 21,22 MB 1.2.2023 7:56:25
Výzva na predloženie ponuky.pdf 274,96 kB 1.2.2023 7:56:26
Oznámenie o zrušení postupu (oporný múr Ladice).pdf 257,53 kB 1.2.2023 7:56:26