english slovensky

Verejná súťaž

Nákup a modernizácia materiálno – technického vybavenia pracovísk na Spojenej škole Nitra - technologické zariadenia do školskej pekárne a školskej kuchyne

Kód: 06500/2023/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

22.3.2023 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

22.3.2023 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

22.3.2023 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

97 105,66 €

Opis predmetu alebo nákupu

Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra – technologické zariadenia do školskej pekárne a školskej kuchyne

P.č. 79 Elektrická rotačná pec s príslušenstvom, montážou a zaučením ks 1
- Digitálny kontrolný panel, LCD obrazovka
- Možnosť nastavenia a uloženia viacerých programov
- Zaparovanie, dvojrýchlostný ventilátor
- Úplná viditeľnosť produktov počas pečenia
- Bezpečnostný termostat
- El. príkon 25,5 kW
- 16 až 18 priečkový vozík
- Rozmer plechov 600 x 400 mm

Príslušenstvo k peci – návrh:

- Vozík nerez 16 až 18 priečkový, potrebné min. 4ks
- Plech AIMg3, 600 x 400 mm, rovný – perforovaný, potrebných 80ks

82 Kysiareň cesta, s montážou a zaučením ks 1
- Prevedenie z izolačných pur - panelov dvere s oknom, vnútorné osvetlenie bez podlahy, vyvíjač pary na strope, kysiarne max. teplota do 50 °C , max. vlhkosť : 95 %, spotreba vody: max. 3 litre/hod. Kapacita: min. 4 vozíky - 600 x 400 plechy, príkon: max. 8 kW. Napájanie : 400V, 50/60Hz.

83 Hnetač cesta - mixér s montážou a zaučením ks 1
- Vysoko odolná nerezová špirála a nerezová dieža. Min. dve rýchlosti otáčania s nastavením času miešania a s dvoma nezávislými časovačmi, zmena rýchlosti z malej na veľkú vykonávaná automaticky, príkon min. 3,0 kW, kapacita max. 10/80 kg cesta.

84 Univerzálny robot s montážou a zaučením ks 1
- Stolový model, príkon: min. 0,18 kW, objem nádoby: min. 6 l, voliteľné rýchlosti: min. 3, digitálny časovač, total stop bezpečnostné mikrospínače odoberateľná nerezová nádoba, jednoduchý spôsob výmeny nadstavcov, min. príslušenstvo: metla, hák, miešač. Napájanie : 230V, 50/60Hz.

85 Rohlíkový stroj s montážou a zaučením ks 1
- Zariadenie vhodné na výrobu rožkov, placiek, bagiet, sendvičov. Celonerezové prevedenie. Zariadenie musí byť osadené 2 valcami o šírke min. 600 mm. Možnosť odstavenia vrchného plátna na produkciu placiek. Stroj vybavený kolieskami. Možnosť obsluhy jednou osobou, príkon: min. 0,7 kW. Napájanie : 230V, 50/60Hz.

86 delička cesta automat s montážou a zaučením ks 1
- Slúži na delenie cesta a rovnomerne stužovanie klonkov z voľných i tuhých ciest. Voliteľná hmotnosť klonku v intervale min. 40-130g. Min. príkon 1,3 kW. Jednoducho odnímateľný horný kryt pre jednoduchšie čistenie. Výkyvná hlava umožňujúca rýchlejšie čistenie. Min. príslušenstvo 3 kusy plastových táciek na cesto. Napájanie : 230V, 50/60Hz.

87 Digitálna váha ks 1
- Ochrana proti prachu, múke a vode. Zabudovaný nabíjací akumulátor. Automaticky podsvietený displej pre obsluhu. Min. 2 rozsahy váženia - do 6 kg a do 15 kg. krok: od 20 g do 6 kg po max. 1 g; od 6 kg do 15 kg po max. 5 g. Rozmery vážiacej nerezovej misky min. 230 x 330 mm. Min. 7 pamäťových kláves PLU. Úradné metrologické overenie.
88 Nerezový regál ks 1
- Min. 4 police. Rozmer: min. 1000 x 500 x 2000 mm, celková nosnosť min. 500 kg.

89 Pracovné stoly nerezové ks 2
- Pracovný stôl nerezový s policou a bukovou doskou prevedenie nerez. Rozmer: min. 2000 x 800 x 850 mm

90 Celonerezový dvojdrez ks 1
- Celonerezový dvojdrez zváraný s policou. Rozmer: min. 1300 x 700 x 850 mm

91 Pracovný stôl nerezový ks 1
- Pracovný stôl nerezový zásuvkový s policou. Rozmer: min. 1500 x 800 x 850 mm

95 delička cesta automat s montážou a zaučením ks 1
- Slúži na delenie cesta a rovnomerne stužovanie klonkov z voľných i tuhých ciest. Voliteľná hmotnosť klonku v intervale min. 40-130g. Min. príkon 1,3 kW. Jednoducho odnímateľný horný kryt pre jednoduchšie čistenie. Výkyvná hlava umožňujúca rýchlejšie čistenie. Min. príslušenstvo 3 kusy plastových táciek na cesto. Napájanie : 230V, 50/60Hz.

96 Hnetač cesta - mixér ks 1
- Vysoko odolná nerezová špirála a nerezová dieža. Min. dve rýchlosti otáčania s nastavením času miešania a s dvomi časovačmi zmena. Automatické prepínanie rýchlosti z malej na veľkú. Príkon min. 3,0 kW kapacita 10/80 kg cesta.

CPV hlavného predmetu

39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia

Druh

Tovary

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom, zariadeniam, tovarom.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar , uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Kúpna zmluva.docx 47,54 kB 15.2.2023 9:45:15
Návrh na plnenie kritérií.xlsx 16,04 kB 15.2.2023 9:45:15
Súťažné podklady -Nakup a modernizaciaMatTechVybOdbPrac_SŠNitra.docx 97,66 kB 15.2.2023 9:45:15
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.docx 19,28 kB 15.2.2023 9:45:15