english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia

Kód: 06782/2023/OVO
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

12.4.2023 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

12.4.2023 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

12.4.2023 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

96 997,34 €

Opis predmetu alebo nákupu

2.1 Názov 1. časti zákazky:

„Most ev.č. 1711-001 cez potok v obci Veľké Bedzany“ – PD

2.1.1 OPIS PREDMETU 1. ČASTI ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Most ev.č. 1711-001 cez potok v obci Veľké Bedzany“, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1711-001, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Predpokladaný rozsah činnosti autorského dozoru počas realizácie stavby je 80 hodín.

Rekonštrukcia mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného stavebno – technického stavu mosta.
Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni VI. – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín
2.2 Názov 2. časti zákazky:

„Most ev.č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany“ – PD

2.2.1 OPIS PREDMETU 2. ČASTI ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Most ev.č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany“, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1734-001, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Predpokladaný rozsah činnosti autorského dozoru počas realizácie stavby je 80 hodín.

Rekonštrukcia mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného stavebno – technického stavu mosta.
Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni VI. – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín

2.3 Názov 3. časti zákazky:

„Most ev.č. 1736-001 cez potok v obci Hajná Nová Ves“ – PD

2.3.1 OPIS PREDMETU 3. ČASTI ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Most ev.č. 1736-001 cez potok v obci Hajná Nová Ves“, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1736-001, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Predpokladaný rozsah činnosti autorského dozoru počas realizácie stavby je 80 hodín.

Rekonštrukcia mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného stavebno – technického stavu mosta.
Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni VI. – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín


CPV hlavného predmetu

71320000-7 - Inžinierske projektovanie

Druh

Služby

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

33 262,17 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Most ev.č. 1711-001 cez potok v obci Veľké Bedzany“, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1711-001, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Predpokladaný rozsah činnosti autorského dozoru počas realizácie stavby je 80 hodín.

Rekonštrukcia mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného stavebno – technického stavu mosta.
Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni VI. – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín
2.2 Názov 2. časti zákazky:

Rozsah zákazky

Je uvedený v súťažných podkladoch

Miesto dodania

Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač preukáže uvedenú podmienku účasti predložením kópie dokladu zodpovedného projektanta - platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: A - Komplexné architektonické a inžinierske služby - kategória 2. Inžinierske stavby, s rozsahom oprávnenia: 2-1 Dopravné stavby (vydané do 31.12.2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - označenie na pečiatke A2 alebo B - Odborné činnosti vo výstavbe - kategória - 4. Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: 4-23 Projektovanie inžinierskych stavieb - Mosty (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, označenie na osvedčení a pečiatke I2.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

32 675,50 €

Opis predmetu alebo nákupu

2.2.1 OPIS PREDMETU 2. ČASTI ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Most ev.č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany“, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1734-001, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Predpokladaný rozsah činnosti autorského dozoru počas realizácie stavby je 80 hodín.

Rekonštrukcia mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného stavebno – technického stavu mosta.
Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni VI. – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín

Rozsah zákazky

Je uvedený v súťažných podkladoch

Miesto dodania

Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač preukáže uvedenú podmienku účasti predložením kópie dokladu zodpovedného projektanta - platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: A - Komplexné architektonické a inžinierske služby - kategória 2. Inžinierske stavby, s rozsahom oprávnenia: 2-1 Dopravné stavby (vydané do 31.12.2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - označenie na pečiatke A2 alebo B - Odborné činnosti vo výstavbe - kategória - 4. Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: 4-23 Projektovanie inžinierskych stavieb - Mosty (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, označenie na osvedčení a pečiatke I2.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

31 059,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Most ev.č. 1736-001 cez potok v obci Hajná Nová Ves“, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1736-001, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Predpokladaný rozsah činnosti autorského dozoru počas realizácie stavby je 80 hodín.

Rekonštrukcia mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného stavebno – technického stavu mosta.
Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni VI. – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín

Rozsah zákazky

Je uvedený v súťažných podkladoch

Miesto dodania

Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač preukáže uvedenú podmienku účasti predložením kópie dokladu zodpovedného projektanta - platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: A - Komplexné architektonické a inžinierske služby - kategória 2. Inžinierske stavby, s rozsahom oprávnenia: 2-1 Dopravné stavby (vydané do 31.12.2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - označenie na pečiatke A2 alebo B - Odborné činnosti vo výstavbe - kategória - 4. Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: 4-23 Projektovanie inžinierskych stavieb - Mosty (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, označenie na osvedčení a pečiatke I2.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00