english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

„Centrum športu Nitrianskeho samosprávneho kraja“ – výstavba 400 m atletickej dráhy s certifikáciou IAAF s tartanovým povrchov – 1. časť projektu – Spojená škola, Nitra

Kód: 08637/2021/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

14.4.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

14.4.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

14.4.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

499 374,99 €

Opis predmetu alebo nákupu

Navrhovaný atletický ovál má dĺžku 400 m s polomerom zákrut 36,50 m. Navrhnutých je 6 dráh v atletickom ovále a 8 šprintérskych dráh s dĺžkou 100 m so štartovacím a dobehovým priestorom. V rámci stavebných úprav dôjde k osadeniu nových betónových obrubníkov na inú výškovú úroveň, aby sa pridaním nových štrkových vrstiev stabilizovalo podkladové súvrstvie z drveného kameniva v niekoľkých frakciách. Na toto podkladové súvrstvie bude položený asfaltový koberec v dvoch vrstvách 50+40mm. Na takto pripravenú plochu bude pre bežeckú dráhu položený umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 13 mm (Tartan). Umelý povrch musí bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie WA (IAAF). Plocha bežeckých dráh je navrhnutá v priečnom spáde 0,8 % smerom k štrbinovému žľabu, ktorý je umiestnený po vnútornom obvode bežeckého oválu. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené bielou farbou.

CPV hlavného predmetu

45236100-1 - Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 450 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencií. Uchádzač je povinný preukázať uskutočnenie: Minimálne jednej zákazky, ktorej predmetom alebo súčasťou predmetu bola výstavba alebo rekonštrukcia 400 m bežeckého oválu a sektorov technických disciplín, oboje s umelým polyuretánovým povrchom certifikovaným IAAF alebo Svetovou atletikou (WA) https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information, pričom na predmetný bežecký ovál a sektory technických disciplín bol vydaný certifikát Svetovej atletiky (WA), resp. Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF). V certifikáte musí byť na pozícii „Installation company“ (zhotoviteľ) uvedené meno uchádzača. Vydaný certifikát na referenčnú zákazku musí byť súčasťou dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti. Pojem „výstavba alebo rekonštrukcia bežeckého oválu“ zahŕňa práce s položením podkladových vrstiev a nie iba retopping povrchovej polyuretánovej vrstvy. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením zoznamu uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Predložený Zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje: 1. meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, 2. názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, 3. označenie verejného obstarávania, 4. číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 5. stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 6. množstvo, objem alebo rozsah plnenia, 7. miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Splnenie požadovaných predpokladov vo vzťahu k zákazkám preukáže doložením príslušného dokladu o certifikácii IAAF (WA) atletického štadiónu, resp. atletického oválu minimálne na úrovni „Class V“ v zmysle technického manuálu „Track and Field Facilities Manual 2019“ (predtým „Track and Field Facilities Manual 2008“) - a to na meno uchádzača. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, tzn. že v prípade ak realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač sám, alebo jeho osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií, uvedie odkaz resp. registračné číslo tejto referencie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a link na zverejnenú referenciu. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Pokiaľ uchádzač predloží v potvrdeniach cenu v inej mene ako euro, na vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ z dôvodov kvalitatívnych požiadaviek na realizáciu zákazky uplatňuje ustanovenie § 38 ods. 4 zákona o VO a požaduje, aby bola časť zákazky – stavebný objekt SO-01 Atletický ovál, v rozsahu príslušných rozpočtových položiek realizovaná uchádzačom z požadovanými praktickými skúsenosťami, ktoré preukazuje podľa minimálneho štandardu určeného pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. 1. Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky: a) Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho, b) z toho jeden projekt musí byť vo výške minimálne 300 000,00 EUR bez DPH. Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: a. Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórii pozemné stavby alebo inžinierske stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia), b. Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača. c. Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Zahraničný uchádzač môže osvedčenia, oprávnenia, certifikáty požadované v zmysle slovenských právnych noriem na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho nahradiť ekvivalentnými dokladmi vydanými podľa práva krajiny pôvodu uchádzača. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že zahraničný subjekt môže vykonávať výkon činnosti stavbyvedúceho za predpokladu, že je zapísaný v príslušnom registri SKSI ako hosťujúci alebo usadený stavbyvedúci v súlade s § 31 Zákona 138/1992 Zb. 2. Odborná prax geodeta musí spĺňať nasledovné podmienky: a. profesijný životopis geodeta so zoznamom realizovaných stavieb, z ktorého je zrejmá odborná prax pri realizácii rekonštrukcie alebo stavby certifikovaného atletického štadiónu spĺňajúceho kritériá Svetovej atletiky (WA) (predtým IAAF) v zmysle technického manuálu „Track and Field Facilities Manual 2019“ - https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information (predtým „Track and Field Facilities Manual 2008“); b. čestné vyhlásenie geodeta (garanta), že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k dispozícii počas celej doby realizácie stavby; c. praktické skúsenosti v pozícii geodet v čase deklarovaných praktických skúseností oprávnením na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaného podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte, v rámci ktorých preukáže minimálne jednu (1) praktickú skúsenosť, ktorej predmetom bolo vymeriavanie atletického oválu, resp. atletického štadiónu podľa pravidiel IAAF (WA) na štadióne s certifikátom IAAF (WA) k praktickej skúsenosti bude doložený certifikát štadiónu IAAF (WA). K praktickým skúsenostiam min. uvedie: a. názov a sídlo odberateľa, b. lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/y), c. pozíciu ktorú zastával, d. kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č., mailová adresa). Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky v .pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
§ 34 ods. 1 písm. h)

§ 34 ods. 1 písm. h) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva použitými pri plnení zmluvy.

Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy v nadväznosti na § 36 zákona. Uchádzač predloží platný certifikát, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť certifikátmi.

Minimálnu požadovanú úroveň štandardov uchádzač preukáže, ak ide o tovar, ktorý sa má dodať: 1. vzorkami min. 7 x 7 cm (max. 50 x 50 cm), opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Uchádzač predloží: 1) Certifikáty IAAF (WA) na ponúkané športové povrchy spolu s dokladom TEST REPORT k ponúkanému umelému (polyuretánovému) športovému povrchu v súlade s predloženým Katalógovým listom v rámci ponuky. Certifikát bude vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam na zabezpečenie kvality. Certifikáty musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe, výkaze výmer a produktových listoch., 2) Kópie skúšobných správ (Test Report) vydané autorizovanou osobou (skúšobným ústavom) ponúkaných športových povrchov, 3) Kópiu oprávnenia od výrobcu na pokládku ponúkaných športových povrchov. 4) Technické listy ponúkaných športových povrchov. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru. Vzorky doručí do sídla verejného obstarávateľa najneskôr do termínu na predkladanie ponúk.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Systém manažérstva kvality
§ 35 - Systém manažérstva kvality_O

§ 35 Systém manažérstva kvality - predloženie cerifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou.

Predloženie platného certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Súťažné podklady SŠ NR (17.03.2022).docx 155,40 kB 11.4.2022 11:05:17
ZOD -podlimit_Centrum športu NSK - SŠ Nitra_.docx 87,17 kB 11.4.2022 11:05:17
Projektová dokumentácia.zip 12,56 MB 11.4.2022 11:05:17
STAVEB~1.PDF 1,08 MB 11.4.2022 11:05:17
ZEMNRO~1.PDF 776,99 kB 11.4.2022 11:05:17
Zadanie -Výstavba 400 m atletickej dráhy s certifikáciou IAAF s tartanovým povrchom.xlsx 167,22 kB 11.4.2022 11:05:17
Súťažné podklady SŠ NR (11.04.2022).docx 154,89 kB 11.4.2022 11:05:17
U22-F-VYKAZ.9i - Modernizácia (výstavba) 400 m atletickej dráhy s certifikáciou IAAF s tartanovým povrchom.xlsx 170,44 kB 11.4.2022 11:05:17