english slovensky

Verejná súťaž

„Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“_

Kód: 09061/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

16.8.2021 o 10:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

16.8.2021 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

16.8.2021 o 10:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 114 834,09 €

Opis predmetu alebo nákupu

Modernizácia ciest II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty.

Rozsah zákazky

Predmetom projektu sú nasledovné 4 stavebné objekty:
SO 01 Cesta II/499 Nemčice - Topoľčany v staničení km (76,833 -78,787)
SO 02 Cesta II/499 Reštaurácia Baránok začiatok nadjazdu Topoľčany v staničení km (79,665- 80,836)

Celková dĺžka modernizovaných úsekov ciest II. triedy je 5,07 km.
Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby (DRS) a
vo výkaze výmer.

CPV hlavného predmetu

45233140-2 - Práce na ceste

Druh

Stavebné práce

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Modernizované úseky sa nachádzajú na cestách II/499, II/593 v katastrálnych územiach Nemčice, Kuzmice, Tovarníky,
Topoľčany, Práznovce, Solčany.

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Ekonomické a finančné postavenie


§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - nie je a nebol vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dnu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje odstupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár.“§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Uchádzač/záujemca, ktorý nedisponuje dostatočnými kapacitami na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude aj reálne používať zdroje tejto osoby. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.

Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 900 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencii. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác alebo rekonštrukcie na stavbe zodpovedajúcej klasifikácii stavby podľa § 43a) ods. 3 písmeno a) zákona 50/1976 Z. z. alebo ekvivalentného predpisu.§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky: a) Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho, b) z toho jeden projekt musí byť vo výške minimálne 500 000,00 EUR bez DPH b) Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: ? Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórií inžinierske stavby s odborným zameraním - dopravné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia), ? Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača. ? Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Uvedená podmienka účasti platí aj pre prípadného zástupcu stavbyvedúceho. Je na zhotoviteľovi, či okrem funkcie stavbyvedúceho bude mať aj funkciu zástupcu stavbyvedúceho.§ 34 ods. 1 písm. j) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň strojové a technické vybavenie, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác: a) výrobné a strojné zariadenia na výrobu asfaltových zmesí a ich umiestnenie v zmysle TKP 6 – min. 1 výrobňa asfaltových zmesí musí zabezpečiť stabilnú výrobu asfaltovej zmesi podľa PD v toleranciách stanovených pre daný typ zmesi b) strojové zariadeniach na pokládku asfaltových zmesí v zmysle TKP 6 - min. 1 finišer umožňujúci položenie asfaltovej zmesi v parametroch predpísaných v PD a musí byť vybavený automatickým nivelačným zariadením c) dopravné prostriedky v zmysle TKP 6 - min. 2 nákladné vozidlá s veľkou prepravnou kapacitou s možnosťou zakrytia korby vozidla d) ostatné výrobné a strojné zariadenia - hutniaca technika v zmysle TKP 6 – min. 2 hutniace mechanizmy, ktoré musia zabezpečovať plynulosť zmeny smeru jazdy bez spätného trhnutia K týmto strojom a zariadeniam uchádzač uvedie: - umiestnenie výrobne asfaltových zmesí v zmysle TKP 6 - popis (Typ/Značka/Model/Výkon/kapacita) - počet ks, vek (roky) - vo vlastníctve, v prenájme, resp. iný právny titul (napr. leasing alebo pod.) uchádzača alebo subdodávateľa, % podiel vlastníctva Tento dokument musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. Uchádzač môže použiť vzor s údajmi o strojovom a technickom vybavení, Príloha K.§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
1_ SÚŤAŽNÉ PODKLADY.docx 148,58 kB 6.8.2021 13:59:55
2_ZADANIE.xlsx 115,02 kB 6.8.2021 13:59:55
3_ZMLUVA O DIELO.docx 3,16 MB 6.8.2021 13:59:55
A_DRS_A_Cesta_II_499_593 Topolčany_Sprievodna_sprava.pdf 704,77 kB 6.8.2021 13:59:55
A_Fotodokumentácia.docx 6,88 MB 6.8.2021 13:59:55
A_zoznam parciel.xlsx 13,63 kB 6.8.2021 13:59:55
B_PREHLADNÁ SITUÁCIA.pdf 326,00 kB 6.8.2021 13:59:55
D_DDZ - SCHMÉMI DDZ..pdf 903,64 kB 6.8.2021 13:59:55
D_DDZ -KRIZOVATKA II_499 A II_514 A I_64.pdf 1,56 MB 6.8.2021 13:59:55
D_DRS_01_SITUÁCIA-SO01.pdf 1,35 MB 6.8.2021 13:59:55
D_DRS_01_SITUÁCIA-SO02_SO03.pdf 1,79 MB 6.8.2021 13:59:55
D_DRS_01_SITUÁCIA-SO04.pdf 955,05 kB 6.8.2021 13:59:55
D_DRS_D_Cesta_II_499_593 POV a BOZP.pdf 95,05 kB 6.8.2021 13:59:55
D_DRS_D_Cesta_II_499_593 Suhrnna technická.pdf 141,50 kB 6.8.2021 13:59:55
D_TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE-SO01.pdf 1,06 MB 6.8.2021 13:59:55
D_TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE-SO02_SO03.pdf 2,16 MB 6.8.2021 13:59:55
D_TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE-SO04.pdf 615,82 kB 6.8.2021 13:59:55
D_VZOROVÉ PRIEČNE REZY.pdf 590,24 kB 6.8.2021 13:59:55
E_TS_DSVS_Topolcany.pdf 80,10 kB 6.8.2021 13:59:55
E_ZS_Topolcany.pdf 87,56 kB 6.8.2021 13:59:55
F_NATURA 2000_2020_15_10.pdf 1,09 MB 6.8.2021 13:59:55
F_ODB_STANOVISKO_NATURA 2000.pdf 1,53 MB 6.8.2021 13:59:55
F_Oznámenie k stavebnej úprave_OÚ_TO.pdf 791,22 kB 6.8.2021 13:59:55
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_oprava1.docx 148,69 kB 6.8.2021 13:59:55
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_oprava2.docx 149,59 kB 6.8.2021 13:59:55