english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

„ Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

Kód: 10080/2021/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

7.12.2021 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

10.1.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

10.1.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 510 743,19 €

Opis predmetu alebo nákupu

Rekonštrukcia budovy školského internátu pozostáva z vnútornej rekonštrukcie podláh, stien, stropov, zábradlí, zmien dispozície a vonkajšej rekonštrukcie fasády (zateplenie a výmena okenných, dverných výplní, výplní zasklených stien a oplechovaní) a vytvorenie spevnených plôch v tesnej blízkosti internátu. Funkcia internátu sa navrhovanými zmenami nemení.
Existujúca budova ma 4 nadzemné podlažia, obdĺžnikový pôdorys a je prepojená spojovacou chodbou s kuchyňou a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Zastrešená je plochou strechou so sklonom do dvora. Zemné práce budú realizované pri výkope objektu pri zateplení sokla, pri výkope obrubníkov a základov pre navrhované schodisko.

Rozsah zákazky

Existujúce základové konštrukcie je potrebné odkopať z exteriérovej strany a následne zatepliť a odizolovať od vlhkosti. Navrhované základy schodiska je potrebné oddilatovať od základov budovy internátu. Existujúcu základovú železobetónovú dosku s pôvodnou hydroizoláciou je potrebné vyrovnať a prekryť novou vrstvou hydroizolácie.
V objekte sa uvažuje s odstránením niektorých priečok a vybúraním nových dverných otvorov do existujúcich priečok. Navrhované deliace priečky sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic. Steny okolo inštalačných šácht sa vyhotovia zo sadrokartónových a cementovláknitých dosák pripevnených na oceľových profiloch. Atiky budú nadstavené dreveným hranolom na kotvenie na novom oplechovaní.
Podlahy na I.NP budú odstránené po existujúcu vrstvu hydroizolácie mimo kotolne. Na II.NP, III.NP a IV.NP budú odstránené nášľapné vrstvy existujúcich podláh. Podlahy balkónov a loggií budú odstránené až na nosnú konštrukciu železobetónovej dosky, ktorá bude následne ošetrená a opravená. Podlahy na I.NP budú realizované na existujúcom podkladovom betóne a pôvodnej hydroizolácii. Podlahy na II. – IV NP budú realizované na existujúcej betónovej mazanine s rôznymi nášľapnými vrstvami. Výšková úroveň finálnej vrstvy podlahy ostáva na jednotnej výškovej kóte daného podlažia a hrúbku samonivelačného poteru novej podlahy je nutné prispôsobiť tejto skutočnosti. Úroveň hornej hrany podláh balkónov a loggií pri balkónových dverách bude znížená o 10 mm oproti úrovni podláh daného podlažia. Nosné stropné konštrukcie v objekte ostávajú pôvodné. V miestnostiach sa vyhotovia sadrokartónové podhľady. Podhľady sú zo sadrokartónovej dosky kotvenej do oceľovej konštrukcie. V priestoroch s mokrou prevádzkou je potrebné použitie sadrokartónovej dosky vhodnej do vlhkých priestorov.
Preklady nad dvernými otvormi v priečkach z pórobetónových tvárnic sú navrhované nenosné preklady. Ostatné preklady sú navrhnuté ako oceľové preklady alebo železobetónové prefabrikované.
Prestupy pre stúpačky vodovodu a kanalizácie cez stropné panely je potrebné viesť tak, aby nebola prerušená nosná výstuž panelov pri ich spodnom povrchu.
Obvodové steny objektu budú zateplené systémom ETICS fasádnymi izolačnými doskami z minerálne vlny kotvenými k fasáde kotvami so zapustenou montážou. Soklová časť bude zateplená extrudovaným polystyrénom. Niektoré typy podláh na prízemí, balkónové dosky a dosky loggií budú zateplené podlahovým polystyrénom. Vrstvy pôvodnej omietky obvodových stien je potrebné preveriť na súdržnosť a vyspraviť.
Plochá strecha bola vyčlenená z tohto projektu a realizovaná samostatne z dôvodu havarijného stavu a nie je predmetom realizácie. Strešné zvody a žľaby sú hliníkové poplastované, hliníkové parapety okien a oplechovanie konzol.
Strešné zvody a žľaby sú hliníkové poplastované, hliníkové parapety okien a oplechovania konzol.
Odstránia sa okenné a dverné výplne a výplne zasklených stien, krídla interiérových dverí, prípadne vnútorné dvere aj existujúce zárubne. Okná, zasklené steny a exteriérové dvere sú hliníkové alebo plastové s otváravými, pevnými a sklopnými časťami s izolačným trojsklom. Interiérové dvere majú oceľovú alebo hliníkovú zárubňu s preskleným krídlom. Vnútorné parapety sú z aglomerovaného dreva opláštené laminátom. Dodávateľ je povinný so stavebné otvory pre okna a dvere premerať.
Fasáda objektu bude povrchovo upravená. V interiéry budú staré nátery a staré keramické obklady odstránené po vrstvu omietok. steny budú opatrené tentkovrstvou omietkou na natreté bielou interiérovou farbou alebo obložené keramickým obkladom. Sadrokartónový podhľad bude povrchovo upravený sadrovou stierkou a náterom. Steny vybraných miestností budú ošetrené vodeodolným, umývateľným, oderuvzdorným, polomatným náterom. Existujúce schodiska s teracco je potrebné prebrúsiť a preleštiť. Novo navrhované schody obložiť exteriérovou mrazuvzdornou protišmykovou dlažbou. Jestvujúce vonkajšie zábradlia na balkónoch a francúzskych oknách a loggiách budú demontované a nové zábradlia budú oceľové s výplňou z bezpečnostného mliečneho skla. Vonkajšie zábradlia na vstupoch sa demontujú a nahradia novými. Jestvujúce oceľové konštrukcie vnútorných zábradlí pri schodiskách a zasklených stenách budú zrekonštruované, madlá vymenené za nové. Oceľové prvky zábradlia budú žiarovo pozinkované a opatrené práškovým náterom.
Zdravotechnika rieši vnútorné rozvody vody a kanalizácie rekonštrukcie budovy. V časti objektu, ktorá ostáva dispozične zachovaná podľa súčasného využitia, budú riešené so stavebnými úpravami aj výmena zdravotechnických zariadení a inštalácií v celom rozsahu objektu. Riešia sa napojenia nových rozvodov. Rieši sa výmena nefunkčnej vetvy areálovej kanalizácie. Vnútorné kanalizačné rozvody budú vymenené v celom rozsahu, s výnimkou rekonštruovanej kotolne s priľahlými sociálnymi miestnosťami. Vymenia sa existujúce článkové radiátory za doskové s novými rozvodmi a s čiastočným napojením na existujúce rozvody vykurovania
Elektrická požiarna signalizácia rieši vybavenie stavby požiarnym zariadením ústredňu EPS a prenos signálu vo všetkých činnostiach a stavoch hlavnej ústredne EPS- inštaláciu hlásičov EPS, ovládanie zariadení EPS.
Pre napojenie objektu bude využitá existujúca NN prípojka. V objekte sú riešené elektrické rozvody, nové elektrospotrebiče, zásuvková inštalácia, umelé osvetlenie. Vonkajšia ochrana pred bleskom je riešená aktívnymi zberačmi.
Spevnené plochy v okolí internátu sú navrhované z betónovej zámkovej dlažby.
Požadovaná technická spôsobilosť:
- Osoba odborne spôsobilá pre výkon stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby
- Osoba odborne spôsobilá pre vyhradené technické zariadenia elektrické
- Osoba odborne spôsobilá pre vyhradené technické zariadenia tlakové
- Osoba odborne spôsobilá pre vyhradené technické zariadenia plynové
- Osoba odborne spôsobilá pre vyhradené technické zariadenia zdvíhacie

CPV hlavného predmetu

45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ekonomické a finančné postavenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - nie je a nebol vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dnu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje odstupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; ? pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. - čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie
§ 33 ods. 2

§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukázuje svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Uchádzač/záujemca, ktorý nedisponuje dostatočnými kapacitami na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude aj reálne používať zdroje tejto osoby. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie =1.500.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a link na zverejnenú referenciu. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Pod rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa myslia stavebné práce alebo realizácia rekonštrukčných prác na budovách zodpovedajúcich členeniu podľa § 43 b) ods. 1 písmeno a) a c) (Bytové budovy) a podľa § 43 c) ods. 1 písmeno a), b), g), h) (Nebytové budovy) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného predpisu.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží nasledovné doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti: • platnú licenciu na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač licenciou/certifikátom musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných špeciálnych stavebných prác, ktorými je zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený k vykonávaniu zatepľovacích prác a montáže kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy - podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. V prípade, že licencia stratí platnosť pred začatím zatepľovacích prác alebo počas realizácie stavebných prác, bude úspešný uchádzač tejto zákazky povinný ku dňu začatia zatepľovacích prác alebo počas realizácie ( pred skončením platnosti) predložiť novú licenciu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje: 1. Stavbyvedúci – v kategórii pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Súčasťou dokladov bude - Prehlásenie, že odborne spôsobilá osoba je jeho zamestnancom, ak odborne spôsobilá osoba nie je zamestnancom uchádzača, jej čestné vyhlásenie, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky. Súčasne musí táto - iná osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Odborne spôsobilá osoba predloží: - Profesijný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác. Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do, dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
PD.zip 31,39 MB 2.12.2021 12:00:32
Oznamenie o začati stavby - Internat.pdf 198,95 kB 2.12.2021 12:00:32
Stavebné povolenie.pdf 420,06 kB 2.12.2021 12:00:32
ZADANI~1.XLS 161,00 kB 2.12.2021 12:00:32
Súťažné podklady (20.09.2021).docx 141,80 kB 2.12.2021 12:00:32
ZOD-PO~1.DOC 83,55 kB 2.12.2021 12:00:32
Doplnenie PD.zip 1,76 MB 2.12.2021 12:00:32
Súťažné podklady (po oprave 2.11.2021).docx 142,05 kB 2.12.2021 12:00:32
Súťažné podklady (po oprave 12.11.2021).docx 142,05 kB 2.12.2021 12:00:32
Súťažné podklady (po oprave 25.11.2021).docx 142,00 kB 2.12.2021 12:00:32
Súťažné podklady (po oprave 02.12.2021).docx 141,29 kB 2.12.2021 12:00:32