english slovensky

Verejná súťaž

SMART koncepcia regionálneho rozvoja NSK do roku 2027

Kód: 12504/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

15.3.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

15.3.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

15.3.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

121 616,66 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu s názvom:
SMART koncepcia regionálneho rozvoja NSK do roku 2027, ktorej obsahom je tvorba koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb samosprávneho kraja pozostávajúca z dvoch častí:
- Strategická časť
- Vykonávacia časť

Rozsah zákazky

V zmysle súťažných podkladov

CPV hlavného predmetu

75112100-5 - Projekty rozvoja verejnej správy

Druh

Služby

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu odberateľa, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v EUR bez DPH a kontaktných údajov odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). „Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období poskytol služby/u rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a hodnota poskytnutej služby/kumulatívna hodnota poskytnutých služieb bola rovnaká alebo vyššia ako 100 000,- EUR bez DPH" Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom - jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Rovnakým, alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie projekt so zameraním na návrh dokumentov strategického, rozvojového smeru, a to dlhodobého charakteru v oblastiach, ktoré sú spojené s chytrými/inteligentnými a inovatívnymi riešeniami. Zároveň ide o zákazky, ktoré sú významným spôsobom naviazané na využitie moderných technológií a IKT. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. „Ak je celková zmluvná cena referencie/referenčnej zákazky uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom bola služba poskytnutá, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Európskeho vestníka, ak bola služba poskytnutá v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak bola služba poskytovaná viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť poskytovania služby daného obdobia. Prepočet ceny takto poskytnutej služby sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov".§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie služieb a budú určené na plnenie zmluvy: a) Minimálne jedna osoba vo funkcii kľúčový expert pre oblasť so zameraním na návrh dokumentov strategického, rozvojového smeru a to dlhodobého charakteru v oblastiach, ktoré sú spojené s chytrými/ inteligentnými a inovatívnymi riešeniami. Zároveň ide o dokumenty, ktoré sú významným spôsobom naviazané na využitie moderných technológií a IKT. Expert musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: - minimálne 3 roky praxe v oblasti prípravy a tvorby metodických a koncepčných dokumentov podobného charakteru ako predmet zákazky v riadiacej pozícii - Prax v odbore dokladuje uchádzač predložením profesijného životopisu, v rámci ktorého sa uvedie história zamestnaní (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia) a odborné skúsenosti. b) Minimálne jedna osoba zodpovedná za vyhotovenie strategickej časti musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: - minimálne 3 roky praxe v oblasti so zameraním na návrh dokumentov strategického, rozvojového smeru a to dlhodobého charakteru v oblastiach, ktoré sú spojené s chytrými/ inteligentnými a inovatívnymi riešeniami. Zároveň ide o dokumenty, ktoré sú významným spôsobom naviazané na využitie moderných technológií a IKT. - Prax v odbore dokladuje uchádzač predložením profesijného životopisu, v rámci ktorého sa uvedie história zamestnaní (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia) a odborné skúsenosti. c) Minimálne jedna osoba zodpovedná za vyhotovenie vykonávacej časti musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: - minimálne 3 roky praxe v oblasti so zameraním na návrh dokumentov strategického, rozvojového smeru a to dlhodobého charakteru v oblastiach, ktoré sú spojené s chytrými/ inteligentnými a inovatívnymi riešeniami. Zároveň ide o dokumenty, ktoré sú významným spôsobom naviazané na využitie moderných technológií a IKT. - Prax v odbore dokladuje uchádzač predložením profesijného životopisu, v rámci ktorého sa uvedie história zamestnaní (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia) a odborné skúsenosti. Verejný obstarávateľ akceptuje preukázanie všetkých troch expertov jednou osobou.§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
  • Zákazka je financovaná z eurofondov.
    Predmet zákazky bude spolufinancovaný európskym spoločenstvom v rámci projektu „Inteligentný a lepší Nitriansky samosprávny kraj“, realizovaného na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa „Inteligentnejší a lepší samosprávny kraj“, kód výzvy : OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019.1. a financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
SÚŤAŽNÉ PODKLADY.docx 140,80 kB 11.2.2022 9:25:28
ZMLUVA O DIELO.docx 59,65 kB 11.2.2022 9:25:28