english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

„Spracovanie komplexného diagnostického posudku mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa na cestách II. a III. triedy“

Kód: 05350/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

15.2.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

15.2.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

15.2.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

190 712,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie komplexnej diagnostiky vybraných 19 mostných objektov, na ceste II. a III. triedy, ktoré sú momentálne klasifikované stavebno-technickým stavom IV. – VI.
Cieľom diagnostických prác je získanie podkladov pre posúdenie stavebno-technického stavu, posúdenie životnosti, vypracovanie prepočtu zaťažiteľnosti a odporúčaní pre ďalšie využitie mosta a spôsob rekonštrukcie s finančným odhadom nákladov rekonštrukcie. Výsledky komplexnej diagnostiky vybraných mostných objektov budú slúžiť ako plnohodnotný podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
Štandardná (komplexná) diagnostika bude vypracovaná v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR.

Most ev.č. 1474-004 cez odvodňovací kanál pri Kindeši
Most ev. č. 1494-002 cez rieku Žitava pred obcou Imeľ
Most ev.č. 524-003 cez potok Sikenica - Bátovce
Most ev.č. 564-007 cez potok Sikenica (Kalinčiakovo)
Most ev.č. 1558-001 cez potok Štiavnička - Hokovce
Most ev.č. 1588-001cez potok Sikenica - Bohunice
Most ev. č. 513-012 nad cestou I/51 (v súčasnosti R1a) v katastri Kynek, mesto Nitra

Most ev. č. 1627-004 vo Vrábľoch smer Horný Oháj
Most ev. č. 1641-004 v katastri Veľký Cetín
Most ev.č. 511-026 vo Vrábľoch cez potok
Most ev.č. 1661-011 nadjazd nad železnicou v kat. Jelenec
Most ev.č. 1679-002 cez potok Nové Sady
Most ev.č. 1679-003 v obci Čab-Sila cez potok
Most ev.č. 1506-002, cez potok v obci Strekov
Most ev.č. 1521-001 cez rieku Hron v k.ú. obce Kamenín
Most ev.č. 1621-003 cez potok v obci Hostie
Most ev.č. 1624-002 cez Žitavu v obci Žitavany
Most ev.č. 1626-002 v katastri Čierne Kľačany cez potok
Most ev.č. 1661-021 cez potok v obci Sľažany

CPV hlavného predmetu

71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Druh

Služby

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto zadávania zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, z ktorého musí vyplývať, že uchádzač poskytol minimálne 3 služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. vypracovanie softvéru ako služby informačného systému verejnej správy), ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 150 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia poskytnutej služby (zmluvy) začala pred 3 rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť náklad iba za tú časť služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak služby realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a link na zverejnenú referenciu. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie poskytnutie služby .


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Uchádzač musí preukázať splnenie minimálnych úrovní technickej alebo odbornej spôsobilosti kľúčových expertov. Požadované kvalifikácie na expertov môže spĺňať aj jeden pracovník. Minimálna požadovaná úroveň: predložením kópie dokladu – platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie: B – Odborné činnosti vo výstavbe – kategória 3. Statika stavieb, s rozsahom oprávnenia: 3 - 1 Celý rozsah nosných konštrukcii stavieb (statika a dynamika) (vydané do 31.12.2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 – označenie na pečiatke I3 Inžinier pre statiku stavieb.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
PRLOHA~1.DOC 189,00 kB 28.1.2022 9:21:35
Príloha č. 1-19.zip 11,54 MB 28.1.2022 9:21:35
PRLOHA~2.PDF 187,96 kB 28.1.2022 9:21:35
SANPOD~1.PDF 746,47 kB 28.1.2022 9:21:35
FORMUL~1.XLS 12,58 kB 28.1.2022 9:21:35