english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Kód: 06252/2022/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

14.3.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

15.3.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

15.3.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 997 536,47 €

Opis predmetu alebo nákupu

Novostavba školských dielni je obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmerov 104,1 x 19,5 m, samostatne stojaca, čiastočne dvojpodlažný s plochou strechou, s vyčnievajúcou časťou spojovacej chodby, ktorý zabezpečuje suchý a bezpečný prechod do hlavnej budovy . Pozostáva z troch dilatačných celkov. Objektovo pozostáva z:
SO 01 – Školské dielne
SO 02 – Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie
SO 03 – Elektrická prípojka
SO 04 – Vodovodná prípojka
SO 05 – Kanalizačná prípojka
SO 06 – Dažďová kanalizácia
SO 07 – Vnútroareálová plynová prípojka
Objekt je navrhnutý ako kombinovaný nosný systém. Nové základy sú navrhnuté vo forme monolitických železobetónových pásov. Pred betónovaním základových konštrukcií treba zistiť, či výpočtom uvažovaná zemina je horšia lebo lepšia ako skutočná a v prípade potreby je potrebné určiť nové rozmery, resp. zväčšiť hĺbku založenia pre zaťaženie, ktoré je uvedené v statickom výpočte. Obvodové zvislé nosné konštrukcie prízemia a vnútorné zvislé nosné konštrukcie prízemia sú navrhnuté z keramických tehál na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Nad nosnými stenami prízemia sú stužujúce vence navrhnuté na dvoch výškových úrovniach – vo výške prekladov nad jednotlivými otvormi a pod strešnou konštrukciou. Preklady nad jednotlivými otvormi sú navrhnuté monolitické železobetónové, príp. z prefabrikované keramické. Konštrukcia atiky je navrhnutá z keramických tehál na tenkovrstvú lepiacu maltu stužená železobetónovými stĺpami, ktoré sú kotvené do nižšie umiestnených stĺpov a do pôdorysného kríženia stien. Konštrukcia atiky je pri hlave ukončená stužujúcim vencom, ktorý zmonolitňuje horná hrana stien a spája železobetónové stĺpy. Objekt bude zastrešený plochou strechou, ktorej nosný systém je navrhnutý z oceľových prvkov s krytinou z trapézového plechu.
Oceľová konštrukcia je spájaná zvarmi a skrutkami ukotvená navŕtanými chemickými kotvami na podklad. Výplne vonkajších otvorov sú plastové zo 6-komorových profilov, garážové brány sú sekcionárne zateplené , s automatizovaným otváraním a ovládaním. Na ploche streche budú umiestnené strešné svetlíky so zaobleným zasklením s elektrickým diaľkovým ovládaním. Objekt bude zateplený z exteriérovej strany kamennou vlnou. Fasáda objektu je tvorená prevažne tvorená vonkajšou tenkovrstvou fasádnou omietkou a sokel bude vyhotovený obkladom z lícovaných tehál.
Nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté z priemyselnej liatej podlahy železobetónovej so spevňujúcim posypom, samonivelačné epoxidové podlahy a protišmykové keramické dlažby odolnej proti povrchovému opotrebovaniu podľa účelu miestnosti. Vonkajšie oceľové schodisko má oceľové schodnice a oceľový rošt. Ostatné spevnené plochy a komunikácie sú navrhnuté so zámkovej dlažby.
Vnútorné povrchové úpravy stien sú navrhnuté z vápenocementovej hladkej omietky s maľbou. Obklady stien v sociálnych zariadeniach do výšky dverí sú navrhnuté keramické, v namáhaných miestnostiach je aplikovaný aj olejový náter.
Výplne vnútorných interiérových otvorov sú navrhnuté z dreveného profilového systému ako plné, resp. 2/3 presklené, hladké otváravé so skladanou obložkovou oceľovou zárubňou, dyhované a lakované. Vnútorné interiérové zasklene steny dvojkrídlové otváravé sú z dreveného profilového systému s bezpečnostným izolačným čírim sklom bielej farby. Niektoré dvere musia byť protipožiarne.
Klampiarske výrobky sú prevedené z pozinkovaného plechu mimo oplechovania atiky.
Spodná časť objektu a pod terénom je obizolovaná tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu. Celá fasáda je zateplená tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, do podláh prízemných priestorov sú navrhnuté tepelnoizolačné dosky z polystyrénu a do podláh poschodia sú aplikované tepelnoizolačné akustické dosky z čadičových vlákien. Strešná konštrukcia plochej strechy je tepelne izolovaná izoláciou s minerálnej vlákien.
Objekt bude vybavený potrebným technickým vybavením, t.j. elektroinštaláciou (zásuvky, vypínače, osvetlenie, vnútorné rozvody) hlasovou signalizáciou požiaru (HSP), zdravotechnikou (voda a kanalizácia), ústredným kúrením, vzduchotechnikou a plynoinštaláciou. Vzduchotechnika rieši rekuperačné vetranie pre výukové priestory, vetranie šatní a sociálneho zázemia. Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený decentralizovaným systémom so vzduchotechnickou vetracou jednotkou pre každý priestor samostatne. Zdravotechnika rieši vnútorné rozvody studenej pitnej vody, rozvody k vnútorným požiarnym hydrantom, rozvody zohriatej pitnej vody, kanalizácie, prípravu ZPV (TUV), návrh a inštaláciu zariaďovacích predmetov zdravotechniky.
Elektroinštalácia objektu rieši ochranné uzemnenie a pospájanie, doplnkové ochranné pospájanie, osvetlenie priestorov podľa charakteru a účelu , núdzové osvetlenie nástennými, stropnými svietidlami a piktogramami, NN prípojka pre napájanie objektu z existujúceho RST – RE napájacieho bodu. Hlavný rozvádzač bude umiestený v technickej miestnosti a bude slúžiť na napájanie a istenie vývodov pre podružné rozvádzače, VZT zariadenie a zásuvkové a svetelné okruhy celej budovy. Podružné rozvádzače sú riešené podľa charakteru miestnosti a budú slúžiť na istenie osvetľovacích, zásuvkových a technologických obvodov. Elektrické rozvody sú navrhnuté medenými káblami vedenými pod omietkou a v elektroinštalačných trubkách, žľaboch a v držiakochh nad sadrokartónovým podhľadom, podľa charakteru miestnosti a požiadavky strojov a technológie.
Zariadenie HSP pozostáva z rozhlasovej ústredne HSP, ktorá bude umiestnená na 1.NP, nástenných reproduktorov, manuálnych tlačidlových hlásičov a ďalších doplňujúcich zariadení.
Plynová inštalácia rieši STL/NTL plynovod pre kotolňu objektu. STL plynovod bude napojený na existujúci STL areálový plynovod bude napojený na existujúci STL areálový plynovod pre plynovú kotolňu školy. Pre areál školy existuje centrálne meranie tlaku plynu s reguláciou STL/STL s plynomerom, meranie spotreby je pri STL. Existujúci plynomer bude vyhovovať aj po rozšírení spotreby ZP pre plynovú kotolňu. Z existujúceho STL rozvodu bude vedený nový areálový STL plynovod k objektu dielní pod terénom. Pred objektom STL plynovod vystúpi nad terén, kde bude osadený hlavný uzáver (HU) objektu. Z HU bude vedený do kotlom. V kotolni sú navrhnuté 4 kotly pre vykurovanie a prípravu . Plynové kotly budú napojené na akumulačné potrubie. Odvod spalín od kotlov bude spoločný cez trojzložkový komínový prieduch s dymovodom s tepelnou izoláciou.
Vykurovanie bude zabezpečené z navrhnutej centrálnej kotolne na spaľovanie zemného plynu. systém vykurovania je dvojrúrkový, s núteným obehom. Navrhnuté sú vykurovacie telesa nástenné teplovzdušné jednotky so základnou žalúziou a doskové oceľové s termostatickou hlavicou. Vykurovanie objektu bude riadené samostatnou reguláciou.
Vzduchotechnika rieši rekuperačné vetranie pre výukové priestory, vetranie šatní a soc. zázemia. Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený decentralizovaným systémom so vzduchotechnickou vetracou jednotkou pre každý priestor samostatne. VZT rekuperačná jednotka bude umiestnená pod stropom. Od VZT zariadení budú potrubia prívodu a odvodu vzduchu vedené pod stropom každého priestoru. Odsávanie zo soc. priestorov je pomocou ventilátorov.
Zrážkové dažďové vody zo strechy budú odvádzané prostredníctvom strešných žľabov cez zvody dažďových vôd, dažďovými odpadovými potrubia, odvádzané regulovaným odtokom je jestvujúcej dažďovej areálovej kanalizácie.
Zariaďovacie predmety sú na kanalizačné odpady napojené cez zápachovú uzávierku pripojovacím potrubím vedeným pod omietkou alebo obkladmi alebo obkladmi. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z novodurových rúr príslušných dimenzií. Záchodové misy sú na kanalizačné odpady napojené hrdlovými PVC rúrami. Splaškové odpadové potrubia sú vedené voľne vnútri objektu v zvislých stavebných konštrukciách upevnené v stavebnej konštrukcií objímkami pod hrdlami rúr. Nevetrané odpadové potrubie je ukončené čistiacou tvarovkou so zátkou, resp. prevetrávanou hlavicou. Zvodné potrubie je navrhnuté s hrdlových PVC rúr tesnené gumovým krúžkom v hrdle rúry alebo tvarovky, vedené pod stropom najnižšieho podlažia.
Dodávka studenej vody bude zabezpečená vodovodnou prípojkou, ktorá je riešená od areálového vodovodu po objekt. Pri vstupe potrubia pitnej vody do objektu bude inštalovaný hlavný uzáver vody. Za uzáverom bude potrubie pitnej vody rozdelené na pitnú vodu (bez úpravy na bežné použitie) a upravenú – zmäkčenú vodu cez úpravňu vody pre technológiu vykurovania. Hlavný rozvod pitnej vody bude vedený pod stropom 1.NP. Z tohto rozvodu budú priamo napájané odbočky j jednotlivým odberným celkom. Ležatý potrubný rozvod je z oceľových pozinkovaných rúr ( studená voda) a z plasthlinikových rúr pre teplú vodu a cirkuláciu. Pripojovacie potrubia k zariaďovacím predmetom z plastových potrubí. Cirkulácia teplej vody je riešená elektronickým čerpadlom.
Zariaďovacie predmety sú z bielej keramiky, WC závesné so zabudovanými splachovacím nádržkami.
Na stavenisku z dôvodu výstavby dôjde k výrubu stromov a kerových porastov v celkovom počte 20 ks.


CPV hlavného predmetu

45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Stredná odborná škola technická – Müszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ekonomické a finančné postavenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - nie je a nebol vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dnu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje odstupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. - čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie
§ 33 ods. 2

§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukázuje svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Uchádzač/záujemca, ktorý nedisponuje dostatočnými kapacitami na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude aj reálne používať zdroje tejto osoby. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie =1.500.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a link na zverejnenú referenciu. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Pod rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa myslia stavebné práce alebo realizácia rekonštrukčných prác na budovách zodpovedajúcich členeniu podľa § 43 c) ods. 1 písmeno g) (Nebytové budovy - budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného predpisu.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje: 1. Stavbyvedúci – v kategórii pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Súčasťou dokladov bude - Prehlásenie, že odborne spôsobilá osoba je jeho zamestnancom, ak odborne spôsobilá osoba nie je zamestnancom uchádzača, jej čestné vyhlásenie, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky. Súčasne musí táto - iná osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Odborne spôsobilá osoba predloží: - Profesijný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác. Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do, dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami. Uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Súťažné podklady (10.02.2022).docx 143,78 kB 29.4.2022 11:05:49
Projektová dokumentácia.zip 65,78 MB 29.4.2022 11:05:50
Zadanie.zip 357,55 kB 29.4.2022 11:05:50
Popis.docx 18,67 kB 29.4.2022 11:05:50
ZOD -podlimit_Novostavba školských dielní - SOŠ technická Komárno_20.10.2021.docx 82,35 kB 29.4.2022 11:05:50
KPÚ rozhodnutie 30.10.2020.pdf 76,94 kB 29.4.2022 11:05:50
KPÚ záväzné stanovisko 29.9.2020.pdf 96,75 kB 29.4.2022 11:05:50
STAVEBNÉ POVOLENIE.pdf 572,30 kB 29.4.2022 11:05:50
Pravoplatnosť SP.pdf 494,23 kB 29.4.2022 11:05:50
Súťažné podklady (po úprave 22.02.2022).docx 143,37 kB 29.4.2022 11:05:50
Oznámenie o zrušení postupu (SOŠT Komárno).pdf 254,44 kB 29.4.2022 11:05:50