english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

„Rozhľadňa Dolná Nitra“

Kód: 07316/2022/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

1.6.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

1.6.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

1.6.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

249 992,63 €

Opis predmetu alebo nákupu

Ide o novostavbu rozhľadne, ktorá bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Objekt nevyžaduje budovanie inžinierskych sietí.
Ide o dvojpodlažný objekt rozhľadne, so šikmou strechou, ktorý je umiestnený bližšie k južnému okraju parcely. Výškovo je objekt umiestnený nasledovne: Pre prvú (dolnú) terasu bola stanovená relatívna výška: 202,500 m.n.m. Pre druhú (hornú) terasu bola stanovená relatívna výška: 211,500 m.n.m.
Na uvedenej parcele sa v súčasnosti žiadna iná stavba nenachádza. Pôdorys objektu je charakteristický jednoduchým dispozičným riešením. Objekt bude opatrený hromozvodom, ktorý sa bude realizovať podľa PD.

CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

K.ú. Golianovo p.č.: 835/5

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ZVO ak takéto referencie existujú. • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. V tomto zozname záujemca uvedie: • názov (obchodné meno) a sídlo investora /objednávateľa/ predmetnej stavby • názov stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby /stručný opis/, • objem diela zrealizovaného záujemcom v eurách bez DPH • termín začatia a ukončenia výstavby • meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnou hodnotu realizácie 200 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty, za uskutočnenie stavebných prác alebo realizáciu rekonštrukčných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Pod podobným charakterom a rozsahom stavebných prác pre predmet zákazky sa myslí: stavebné práce alebo realizácia min. 1 výstavbu alebo rekonštrukciu rozhľadne s celkovou výškou minimálne 20 m. ( prípadne ekvivalent : výstavba konštrukcie pre stavebný objekt haly s výškou minimálne 20 m ) Potvrdenia (referenčné listy) musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli ÚVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok ku ktorému sa referencia/potvrdenie viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku VO. Ak sa uskutočnenie stavebných prác uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.


§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje: Expert č 1 osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby vydaný na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte vo fotokópii s otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR a k údajom priloží fotokópiu osvedčenia alebo ekvivalentného dokladu. Odborne spôsobilá osoba preukáže spolu s platným dokladom o odbornej spôsobilosti aj odbornú prax formou profesijného životopisu. Čestné vyhlásenie, odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícií uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby predkladá uchádzač v prípade, ak odborne spôsobilá osoba predstavuje jeho vlastné kapacity, napr. zamestnancov a nejedná sa o využitie kapacít inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.


§ 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.


§ 34 ods. 3 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje iná osoba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Systém environmentálneho manažérstva
§ 36 - Systém envirnonmentálneho manažérstva

§ 36 Systém environmentálneho manažérstva - predloženie cerifikátu systému environmentálneho manažérstva vydaného nezávislou inštitúciou.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje systém environmentálneho manažérstva predložením certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom pričom môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit, alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu, alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie a medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Architektura.zip 5,11 MB 11.5.2022 8:24:48
Bleskozvod.zip 1,36 MB 11.5.2022 8:24:48
PBS.zip 923,26 kB 11.5.2022 8:24:48
Statika.zip 1,33 MB 11.5.2022 8:24:48
Stav.povolenie.zip 5,56 MB 11.5.2022 8:24:48
001.jpg 720,10 kB 11.5.2022 8:24:48
ROZHLADNA DOLNA NITRA A3 POSTER.pdf 37,62 MB 11.5.2022 8:24:48
ROZHLADNA HD.jpg 26,45 MB 11.5.2022 8:24:48
1 RDN ZADANIE.xls 103,00 kB 11.5.2022 8:24:48
Zmluva o postúpení práv 411.pdf 1,84 MB 11.5.2022 8:24:48
ZOD -podlimit_Rozhľadňa Dolná Nitra_zverejnenie.docx 83,69 kB 11.5.2022 8:24:48
SP Rozhladna Dolná Nitra - SP.docx 329,00 kB 11.5.2022 8:24:48