english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Rekonštrukcia parkovacích plôch - Nemocnica Levice

Kód: 07336/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

27.4.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

27.4.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

27.4.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

733 333,33 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom objektu je riešenie nepriaznivej situácie s parkovaním v areáli nemocnice s poliklinikou v Leviciach. Pre zlepšenie situácie sa vybudujú nové parkovacie stojiská na nevyužitej časti areálu NsP. Celkovo pribudne v areáli 160 parkovacích stojísk. Parkovacie stojiská budú rozmerov 2.5 m x 5.0 m, pre invalidných vodičov 3.5 m x 5.0 m. Komunikácie medzi parkovacími stojiskami budú šírky 6.0 m. Parkovisko bude dopravne napojené na areálovú komunikáciu v rámci nemocnice, ktorá je napojená na miestnu obslužnú komunikáciu. Výjazdové polomery majú hodnotu 7.0 m. V rámci parkoviska bude vyhradených pre zamestnancov NsP 76 parkovacích stojísk, pre invalidných vodičov 4 parkovacie stojiská a pre návštevníkov 80 parkovacích stojísk. Pre peších sa vybudujú prepojovacie chodníky s parkoviska na existujúci chodník. Chodníky budú šírky 2.0 m. Medzi parkoviskami a okolo nich sa vybudujú zelené pásy, do ktorých sa vysadí 40 nových stromov druhu Carpinus betulus. Odvodnenie navrhovaných parkovacích plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom. Dažďové vody budú odvádzané cez novo navrhované vpusty a kanalizačnými prípojkami zaústené do navrhovaných kanalizačných stôk. Dažďové vody z parkovacích plôch budú odvádzané do existujúcej areálovej kanalizácie, ktorá bude v rámci tejto stavby zrekonštruovaná. Pred zaústením do existujúcej kanalizácie budú dažďové vody z parkoviska čistené v odlučovači ropných látok - ORL. ORL bude osadený na Stoke A.V rámci budovania navrhovaného parkoviska, pre NsP Levice, a jeho odvodnenia je navrhnutá aj rekonštrukcia existujúcej areálovej kanalizácie v dĺžke cca 46 m. Existujúca areálová kanalizácia označená ako STOKA D bude rekonštruovaná v tej istej trase. Na trase areálovej kanalizácie sú osadené dve kanalizačné šachty. V rámci rekonštrukcie bude existujúce kanalizačné potrubie demontované a nahradené novým kanalizačným potrubím, existujúce kanalizačné šachty budú demontované a nahradené novými kanalizačnými šachtami. Vzhľadom nato, že investor neposkytol zameranie prípojok, ktoré by mohli byť zaústené do existujúcej areálovej kanalizácie, je potrebné počas rekonštrukcie areálovej kanalizácie prípojky zaústiť. Po vybudovaní rekonštrukcie kanalizácie bude terén daný do pôvodného stavu. Do zrekonštruovanej areálovej kanalizácie do STOKY D budú zaústené vyčistené dažďové vody z budúceho parkoviska. Dažďové vody z parkoviska budú čistené v odlučovači ropných látok na výstupnú hodnotu 0,1 mg/l NEL. Odlučovač ropných látok nie je predmetom tohto objektu. Rekonštrukcia areálovej kanalizácie STOKA D je navrhnutá ako gravitačná stoka profilu DN400 z PVC rúr SN8 dĺžky cca 46,03 m.
Rekonštrukciou parkovacích plôch budú hlavne nasledovné práce:
- V rámci prípravy územia sa vykoná odhumusovanie v hrúbkach cca 0,3-0,4 m a hrubé terénne úpravy. Pred zahájením prác treba odstrániť náletové dreviny a kríky.
- Vybudovanie manipulačnej plochy
• Cementobetónová doska II. sk CB II, 220 mm, STN 73 6123
• Cementom stmelená zmes CBGM 5/6, 150 mm, STN 73 6124-1
• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD 0/45,G(C), min. 210 mm, STN 73 6126
spolu 580 mm
- Konštrukcia komunikácii a parkovacích plôch:
• zámková dlažba DL, 80 mm, STN 73 6131-1
• štrkopieskový podsyp fr. 4-8 mm, 40 mm, STN 73 6126
• podkladový betón B II, 150 mm, STN 73 6124
• štrkodrvina UM ŠD 0/32,G(C), min. 150 mm, STN 73 6126
spolu 500 mm
Špárovací materiál dlažby - drvené kamenivo fr. 0 - 2 mm resp. 0 - 4 mm
- Konštrukcia dláždených chodníkov:
• zámková dlažba DL, 60 mm, STN 73 6131-1
• lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm, 40 mm, STN 73 6131-1
• podkladový betón B III, 100 mm, STN 73 6124
• štrkodrvina UM ŠD 0/45,G(C), min. 150 mm, STN 73 6126
spolu 350 mm
Špárovací materiál dlažby - drvené kamenivo fr. 0 - 2 mm resp. 0 - 4 mm
- Odvodnenie povrchu vozovky na parkovisku je zabezpečené cez sústavu uličných vpustov, ktoré sú zaústené do dažďovej kanalizácie.
- Na okraji vozovky sa osadí obrubník 260/150/1000mm so skosením 120/40 mm s výškovým prevýšením 100 mm nad povrchom vozovky. Oblúky malých polomerov R < 15 m sa vyhotovia z oblúkových obrubníkov príslušného polomeru. Kraj chodníka v dotyku so zeleňou je spevnený záhonovým obrubníkom 200/50/1000 mm.
- Vybudovanie zelených pásov pásov medzi parkoviskami a okolo nich s výsadbou stromov.

Rozsah zákazky

Viac info v PD

CPV hlavného predmetu

45223300-9 - Stavebné práce na stavbe parkovísk

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Nemocnica AGEL Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 1.200.000,- EUR bez DPH (kumulatívne za sledované obdobie) vrátane minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie =600.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Zoznam stavebných prác má obsahovať: a)identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, b) názov a stručný opis predmetu zákazky, c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR, d) lehotu uskutočnenia prác, e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom Pod rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa myslia stavebné práce alebo realizácia rekonštrukčných prác na inžinierskych stavbách v zmysle § 43a ods. 3 písm. a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného predpisu. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a link na zverejnenú referenciu. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje: - Stavbyvedúci – v kategórii inžinierske stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor inžinierske stavby. Súčasťou dokladov bude - Prehlásenie, že odborne spôsobilá osoba je jeho zamestnancom, ak odborne spôsobilá osoba nie je zamestnancom uchádzača, jej čestné vyhlásenie, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky. Súčasne musí táto - iná osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Odborne spôsobilá osoba predloží: - Profesijný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác. Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do, dátum a podpis zamestnanca. a) účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
SP.docx 142,98 kB 8.7.2022 10:02:03
ZOD -podlimit_Rekonštrukcia parkovacích plôch - Nemocnica Levice_9.2.2022.docx 82,71 kB 8.7.2022 10:02:03
Rekonštrukcia parkovacích plôch_zadanie.xlsx 174,65 kB 8.7.2022 10:02:03
PD.zip 18,85 MB 8.7.2022 10:02:03
Info o výsledku vyhodnotenia ponúk.doc 264,00 kB 8.7.2022 10:02:04