english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

„Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“

Kód: 07353/2022/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

24.5.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

24.5.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

24.5.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

355 558,84 €

Opis predmetu alebo nákupu

Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodorovných rozvodov a sociálnych zariadení internátu SOŠ veterinárnej. Stavba sa nachádza na ul. Drážovská 14, Nitra, slúži ako internát. Budova má 8 nadzemných podlaží, na ktorých sa plánuje realizovať výmena inštalačných šácht s vodorovnými a zvislými rozvodmi vody, kanalizácie, odvetrania, rekonštrukcia 64 ks WC a spŕch.
Konštrukčný systém je montovaná sústava LB (MB) z montovaných keramzitbetónových obvodových panelov – už rekonštruovaná fasáda a zateplenie, nosný systém tvorí sústava priečnych a pozdĺžnych nosných stien odlievaných z betónu, doplnená prefabrikovanými stropmi a obvodovým plášťom, strešný plášť tvorí SBS modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným posypom po rekonštrucií a zateplení strešného plášťa . Výplne vonkajších otvorov sú pastové po rekonštrucií.
Budova vykazuje veľké nedostatky prípadne nevyhovujúce hygienické podmienky sociálných zariadení. Medzery medzi nosnými panelmi zatekajú a spôsobujú opadávanie omietky na jednotlivých podlažiach v mieste pod hygienickými bunkami. Nášľapné vrstvy – keramická dlažba, PVC podlahovina je poškodená, vydutá a napadnutá plesňami. Zariaďovacie predmety hygienických buniek vyžadujú výmenu. Odtokové systémy vyžadujú výmenu pre mechanické poškodenia a netesnosti. Vnútorné výplne otvorov - voštinové dvere vyžadujú výmenu.
Navrhovaný stav :
Práce sa budú realizovať následne, odstránenie pôvodných zariaďovacích predmetov, zvesenie dverí, vybúranie oceľovej zárubne, otlčenie obkladu stien, vybúranie pôvodnej inštalačnej šachty, demontáž potrubí, odstránenie svietidiel a elektrických rozvodov, vysekanie škár, odstránenie nášľapných vrstiev, odstránenie kanalizačných rozvodov, ležatých a zvislých, odstránenie deliacej priečky medzi WC a kúpeľňou pre jej zavlhnutý stav, montáž nových deliacich priečok, nový hydroizolačný náter, montáž protipožiarných dvierok, montáž podhľadu v priestoroch WC a kúpeľní, nové keramické dlažby s poterom, montáž nových zariaďovacích predmetov – 64 ks umývadlá, 64 ks WC, 64 ks batérie, 64 ks sprchová vanička s batériou, 64 ks drôtený set, 64 ks zrkadlo, 64 ks záves, nové omietky, obklady, montáž 128 ks nových oceľových zárubní s dvernými krídlami, dodávka a montáž vzduchotechniky – vetranie, odvod vzduchu a vlhkosti podtlakovým spôsobom prostredníctvom radiálnych ventilátorov 128 ks do podhľadu, zdravotechnika – zásobovanie vody je z existujúcich rozvodov vody, vybudovanie nových zvislých a vodorovných potrubí , odpadové vody navrhovanej splaškovej kanalizácie budú odvedené do existujúcej splaškovej kanalizácie, vybudovanie nových stupačiek kanalizácie a dopojenie k zariaďovacím predmetom, elektroinštalácia – montáž svetelných a zásuvkových obvodov.

CPV hlavného predmetu

45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 949 01 Nitra-Zobor

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencií. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky referencie zverejnené v Registri evidencií s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác alebo rekonštrukcie na stavbe zodpovedajúcej klasifikácii stavby podľa § 43a) ods. 3 písmeno a) zákona 50/1976 Z. z. alebo ekvivalentného predpisu.


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky: a) Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho, b) z toho jeden projekt musí byť vo výške minimálne 250 000,00 EUR bez DPH Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: - Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórií inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby alebo ekvivalent dokladu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia), - Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača. - Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytuje. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
1 strana TS + zoznam vzduchotechnika.doc 46,00 kB 21.6.2022 15:14:45
1 strana TS + zoznam zdravotechnia.doc 46,00 kB 21.6.2022 15:14:45
1.pdf 229,30 kB 21.6.2022 15:14:45
2.pdf 283,13 kB 21.6.2022 15:14:45
3.pdf 173,07 kB 21.6.2022 15:14:45
4.pdf 211,85 kB 21.6.2022 15:14:45
5.pdf 128,55 kB 21.6.2022 15:14:45
6.pdf 349,54 kB 21.6.2022 15:14:45
7.pdf 344,63 kB 21.6.2022 15:14:45
8.pdf 183,92 kB 21.6.2022 15:14:45
HYGIENICKE JADRA_ZTI.pdf.pdf 558,64 kB 21.6.2022 15:14:45
HYGIENICKE JADRA-SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY - 1. - 7.NP.pdf 323,67 kB 21.6.2022 15:14:45
HYGIENICKE JADRA-Štítky.pdf 311,72 kB 21.6.2022 15:14:45
Inštalácie - internát.doc 88,00 kB 21.6.2022 15:14:45
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.pdf 308,82 kB 21.6.2022 15:14:45
prostredie_príloha TS.pdf 255,63 kB 21.6.2022 15:14:45
statika-spravaVETERINA.pdf 179,39 kB 21.6.2022 15:14:45
štítok vzduchotechnika.doc 43,00 kB 21.6.2022 15:14:46
štítok zdravotechnika.doc 43,00 kB 21.6.2022 15:14:46
Technická správa architerktura.pdf 1 023,47 kB 21.6.2022 15:14:46
TECHNICKÁ SPRÁVA elektroinstalacia.pdf 300,57 kB 21.6.2022 15:14:46
Technická správa ZTI_Rekonstrukcia_RP_oprava Nika.doc 64,50 kB 21.6.2022 15:14:46
TITULKA ARCH.pdf 97,59 kB 21.6.2022 15:14:46
VYPIS DVERI.pdf 132,93 kB 21.6.2022 15:14:46
VZT_Internat_2018-02-01-02-SCHEMA.pdf 680,95 kB 21.6.2022 15:14:46
VZT_Internat_Technicka sprava.docx 24,10 kB 21.6.2022 15:14:46
xref_HYGIENICKE JADRA.pdf.pdf 775,65 kB 21.6.2022 15:14:46
Zadanie.xlsx 129,43 kB 21.6.2022 15:14:46
SP Rekonštrukcia zvislých kanalizácii.docx 197,47 kB 21.6.2022 15:14:46
Vysvetlenie súťažných podkladov I..pdf 267,64 kB 21.6.2022 15:14:46
Vysvetlenie súťažných podkladov II..pdf 265,42 kB 21.6.2022 15:14:46
Vysvetlenie súťažných podkladov III..pdf 264,47 kB 21.6.2022 15:14:46
Zadanie_doplnenie.xlsx 129,72 kB 21.6.2022 15:14:46
Informácia o výsledku vyhodnotenia.pdf 488,16 kB 21.6.2022 15:14:46