english slovensky

Verejná súťaž

Správa a údržba cyklotrás NSK

Kód: 06305/2021/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

31.3.2021 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

7.4.2021 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

7.4.2021 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

333 333,34 €

Opis predmetu alebo nákupu

Správa a údržba cyklotrás NSK. Časť I. - „Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 1. časť“ úsek Dolné Krškany – Čechynce s dĺžkou 4 km, Časť II. - Cyklotrasa „Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa“ s dĺžkou 7 km

CPV hlavného predmetu

50230000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení

Druh

Služby

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany – Čechynce s dĺžkou 4 km,
Cyklotrasa Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

166 666,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany – Čechynce s dĺžkou 4 km

Rozsah zákazky

Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany – Čechynce s dĺžkou 4 km

Miesto dodania

Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany – Čechynce s dĺžkou 4 km

Ekonomické a finančné postavenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Súčasťou dokladov bude čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením potvrdenia, že za obdobie posledných 36 mesiacov predchádzajúcich jeho vydaniu bankou nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzy voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
§ 33 ods. 2

§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukázuje svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, akodberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období poskytoval služby totožné alebo podobné predmetu obstarávania v hodnote minimálne 150 000,00 € bez DPH (platí pre každú časť zákazky) Pre posúdenie splnenia podmienky účasti, musí byť z ceny každého plnenia zo zoznamu dodaného tovaru vyčíslená hodnota, ktorá: - zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje len poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), Zoznam uskutočneného poskytnutia služieb musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa bude považovať poskytnutie služieb, ktorý je definovaný v súťažných podkladoch v časti B. Opise predmetu obstarávania pre každú časť zvlášť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií.


§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosti

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží: - platný certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 (systém, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou) vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom. - platný certifikát ISO 45001 (systém, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou) vydaný nezávislou inštitúciou, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzača. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo rovnocenné osvedčenia. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať certifikát do lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie Zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb, ktorí budú zodpovední za realizáciu predmetu zákazky: profesijných životopisov, platných dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a zoznamov zmlúv/opisov odbornej praxe týchto osôb určených na plnenie zmluvy pre uchádzača. Predložený profesijný životopis takejto osoby musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, doložené platným dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, zoznam/opis odbornej praxe (napr. pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/opis odborných skúseností, miesto, rok plnenia/zamestnania, objednávateľ/zamestnávateľ podľa typu zmluvného vzťahu, napr. obchodný vzťah alebo pracovnoprávny vzťah a pod.), prípadne ostatné relevantné informácie a podpis tejto osoby. Požaduje sa priložiť vyhlásenie príslušnej osoby o pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii. Profesijný životopis, zoznam zmlúv/opisov odbornej praxe, vyhlásenie osoby o pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii musia byť podpísané danou osobou). Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby min. jeden zamestnanec alebo zmluvne zabezpečený partner s odbornou praxou min. 5 rokov mal vzdelanie v odbore týkajúcom sa predmetu zákazky (napr. vysokoškolský diplom – zameranie na záhradné a krajinné inžinierstvo; agrotechnológia a potravinové zdroje; lesníctvo, záhradníctvo; krajinná architektúra a krajinné plánovanie alebo doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania so zameraním na záhradníctvo s praxou min. 10 rokov).


§ 34 ods. 1 písm. h) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy smerujúce na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie ES č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681ES a 2006/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009] alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať certifikát do lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Opisom opatrení na zabezpečenie kvality riadenia kontinuity činností podnikania, osobitne so zameraním na požiadavky zákonov a predpisov, ku ktorým sa zaviazala s ohľadom na kontinuitu svojich činností a služieb rovnako ako na záujmy príslušných zainteresovaných strán a so zameraním na zlyhanie personálu. Minimálne požadovaná úroveň štandardov: opatrenia musia byť v organizácii zavedené a dokumentačne rozpracované minimálne do dokumentov politika obchodnej kontinuity, ciele zabezpečenia kontinuity, preventívne opatrenia, monitorovanie a merania, interný audit, preskúmanie manažmentu, nápravné opatrenia a to v rozsahu normy ISO 22301:2012 alebo BS 25 999 alebo iného ekvivalentného štandardu pre zabezpečenie kontinuity podnikania. Opis je možné v danej situácii nahradiť certifikátom normy ISO 22301:2012 alebo BS 25 999 alebo iného ekvivalentného štandardu pre zabezpečenie kontinuity podnikania v oblasti predmetu zákazky. Pre požiadavky zákonov a predpisov platí, že organizácia musí implementovať a udržovať postupy v identifikácii, k zaisteniu prístupu a posudzovania príslušných požiadaviek zákonov a predpisov, ku ktorým sa zaviazala s ohľadom na kontinuitu svojich činností a služieb rovnako ako na záujme príslušných zainteresovaných strán. Na mysli sa má dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a jej vykonávacej vyhlášky a nový zákon o odpadoch zaraďovať odpady v zmysle platného katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov v zmysle platnej vyhlášky (evidenčný list), zabezpečovať zhodnocovanie odpadu v súlade s hierarchiou a platnou legislatívou odpadového hospodárstva. Tiež monitoring a kontrola množstva bioodpadu z verejnej zelene, GPS zariadenia s výstupom u objednávateľa služby. Ďalej ide predovšetkým o riziká zlyhania personálu, v súvislosti aj s možnými incidentmi, napr. poškodenie áut pri kosení, technické zlyhanie prostriedkov potrebných pri výkone poskytovanej služby rýchle odstránenie problému. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky: predmet zákazky sa zadáva na dlhšiu dobu a je nevyhnutné v danom prípade zabezpečiť kontinuitu činností a ich kvalitatívnu úroveň počas celej doby trvania zmluvy. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzať verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými alebo odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plnene, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, s ktorou toto postavenie preukázal písomnou zmluvou. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Upozornenie: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi podľa §44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, urečeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.


§ 34 ods. 1 písm. j) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytovanie služieb. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval požadovanou technikou na výkon činnosti predmetu zákazky. Na poskytnutie služby je potrebné disponovať min.: • Kompaktný traktor, stopa kolies do 1,2m 2ks • Odpružená radlica na odhŕňanie snehu z komunikácií 2ks • Kompaktný traktor strojová kosačka s hydraulickým vyprázdňovaním koša do výšky 1,8m 2ks • Mechanizmus na posyp komunikácií posypového materiálu 2ks • Mechanizmus na miešanie a nakladanie posypového materiálu 1ks • Mechanizmus na odvoz snehu – vyklápač 1ks • Mechanizmus na zametanie cyklodopravnej komunikácie do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na strihanie náletov ramenový s kotúčom zasahujúcim do vozovky do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na strihanie náletov ramenový s lištou zasahujúcou do vozovky do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na odstránenie extrementov do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na kosenie svahu do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na kosenie roviny s mulčovaním do šírky 1,6m 1ks Veľkokapacitné kontajnery s objemom 7m3 alebo viac 2ks Uchádzač musí dokladovať vlastnícke právo predmetných strojov (napr. technický preukaz, doklad o nadobudnutí - faktúra alebo kúpna zmluva). Zoznam musíobsahovať min. typ/ značku/ model. Ak uchádzač nedokáže dokladovať vlastnícke právo, musí preukázať zmluvný vzťah s vlastníkom daných zariadení, pričom zuvedeného musí vyplývať právo využívať dané zariadenia počas celej doby realizácie zákazky.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písmeno a) až h) a ods. 7 ZVO, oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytuje.
Systém manažérstva kvality


§ 35 Systém manažérstva kvality - predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality (napr. potvrdenie príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia požiadaviek normy; resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek príslušnej normy verejným obstarávateľom alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto správy vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa požiadavky príslušnej normy). Uchádzač predkladá certifikát systému riadenia kvality podľa § 34 ods. 1 písmeno d) ISO 9001 na činnosti, ktoré bude vykonávať v rámci realizácie predmetu zákazky. Uchádzač predkladá certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001, ktorý verejný obstarávateľ požaduje z dôvodu, že musí mať preukázané, že budúci poskytovateľ služby, má dostatočne zabezpečené opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Systém environmentálneho manažérstva


§ 36 Systém environmentálneho manažérstva - predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva vydaného nezávislou inštitúciou.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva (napr. potvrdenie príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia požiadaviek normy; resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek príslušnej normy verejným obstarávateľom alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto správy vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa požiadavky príslušnej normy). Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva predkladá doklady, ktoré použije pri plnení zmluvy, splnenie podmienky účasti preukáže platným Certifikátom systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

166 666,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Cyklotrasa „Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa“ s dĺžkou 7 km

Rozsah zákazky

Cyklotrasa „Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa“ s dĺžkou 7 km

Miesto dodania

Cyklotrasa „Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa“ s dĺžkou 7 km

Ekonomické a finančné postavenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Súčasťou dokladov bude čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením potvrdenia, že za obdobie posledných 36 mesiacov predchádzajúcich jeho vydaniu bankou nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzy voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
§ 33 ods. 2

§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukázuje svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, akodberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období poskytoval služby totožné alebo podobné predmetu obstarávania v hodnote minimálne 150 000,00 € bez DPH (platí pre každú časť zákazky) Pre posúdenie splnenia podmienky účasti, musí byť z ceny každého plnenia zo zoznamu dodaného tovaru vyčíslená hodnota, ktorá: - zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje len poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), Zoznam uskutočneného poskytnutia služieb musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa bude považovať poskytnutie služieb, ktorý je definovaný v súťažných podkladoch v časti B. Opise predmetu obstarávania pre každú časť zvlášť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií.


§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosti

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží: - platný certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 (systém, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou) vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom. - platný certifikát ISO 45001 (systém, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou) vydaný nezávislou inštitúciou, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzača. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo rovnocenné osvedčenia. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať certifikát do lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie Zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb, ktorí budú zodpovední za realizáciu predmetu zákazky: profesijných životopisov, platných dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a zoznamov zmlúv/opisov odbornej praxe týchto osôb určených na plnenie zmluvy pre uchádzača. Predložený profesijný životopis takejto osoby musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, doložené platným dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, zoznam/opis odbornej praxe (napr. pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/opis odborných skúseností, miesto, rok plnenia/zamestnania, objednávateľ/zamestnávateľ podľa typu zmluvného vzťahu, napr. obchodný vzťah alebo pracovnoprávny vzťah a pod.), prípadne ostatné relevantné informácie a podpis tejto osoby. Požaduje sa priložiť vyhlásenie príslušnej osoby o pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii. Profesijný životopis, zoznam zmlúv/opisov odbornej praxe, vyhlásenie osoby o pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii musia byť podpísané danou osobou). Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby min. jeden zamestnanec alebo zmluvne zabezpečený partner s odbornou praxou min. 5 rokov mal vzdelanie v odbore týkajúcom sa predmetu zákazky (napr. vysokoškolský diplom – zameranie na záhradné a krajinné inžinierstvo; agrotechnológia a potravinové zdroje; lesníctvo, záhradníctvo; krajinná architektúra a krajinné plánovanie alebo doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania so zameraním na záhradníctvo s praxou min. 10 rokov).


§ 34 ods. 1 písm. h) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy smerujúce na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie ES č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681ES a 2006/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009] alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať certifikát do lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Opisom opatrení na zabezpečenie kvality riadenia kontinuity činností podnikania, osobitne so zameraním na požiadavky zákonov a predpisov, ku ktorým sa zaviazala s ohľadom na kontinuitu svojich činností a služieb rovnako ako na záujmy príslušných zainteresovaných strán a so zameraním na zlyhanie personálu. Minimálne požadovaná úroveň štandardov: opatrenia musia byť v organizácii zavedené a dokumentačne rozpracované minimálne do dokumentov politika obchodnej kontinuity, ciele zabezpečenia kontinuity, preventívne opatrenia, monitorovanie a merania, interný audit, preskúmanie manažmentu, nápravné opatrenia a to v rozsahu normy ISO 22301:2012 alebo BS 25 999 alebo iného ekvivalentného štandardu pre zabezpečenie kontinuity podnikania. Opis je možné v danej situácii nahradiť certifikátom normy ISO 22301:2012 alebo BS 25 999 alebo iného ekvivalentného štandardu pre zabezpečenie kontinuity podnikania v oblasti predmetu zákazky. Pre požiadavky zákonov a predpisov platí, že organizácia musí implementovať a udržovať postupy v identifikácii, k zaisteniu prístupu a posudzovania príslušných požiadaviek zákonov a predpisov, ku ktorým sa zaviazala s ohľadom na kontinuitu svojich činností a služieb rovnako ako na záujme príslušných zainteresovaných strán. Na mysli sa má dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a jej vykonávacej vyhlášky a nový zákon o odpadoch zaraďovať odpady v zmysle platného katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov v zmysle platnej vyhlášky (evidenčný list), zabezpečovať zhodnocovanie odpadu v súlade s hierarchiou a platnou legislatívou odpadového hospodárstva. Tiež monitoring a kontrola množstva bioodpadu z verejnej zelene, GPS zariadenia s výstupom u objednávateľa služby. Ďalej ide predovšetkým o riziká zlyhania personálu, v súvislosti aj s možnými incidentmi, napr. poškodenie áut pri kosení, technické zlyhanie prostriedkov potrebných pri výkone poskytovanej služby rýchle odstránenie problému. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky: predmet zákazky sa zadáva na dlhšiu dobu a je nevyhnutné v danom prípade zabezpečiť kontinuitu činností a ich kvalitatívnu úroveň počas celej doby trvania zmluvy. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzať verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými alebo odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plnene, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, s ktorou toto postavenie preukázal písomnou zmluvou. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Upozornenie: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi podľa §44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, urečeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.


§ 34 ods. 1 písm. j) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytovanie služieb. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval požadovanou technikou na výkon činnosti predmetu zákazky. Na poskytnutie služby je potrebné disponovať min.: • Kompaktný traktor, stopa kolies do 1,2m 2ks • Odpružená radlica na odhŕňanie snehu z komunikácií 2ks • Kompaktný traktor strojová kosačka s hydraulickým vyprázdňovaním koša do výšky 1,8m 2ks • Mechanizmus na posyp komunikácií posypového materiálu 2ks • Mechanizmus na miešanie a nakladanie posypového materiálu 1ks • Mechanizmus na odvoz snehu – vyklápač 1ks • Mechanizmus na zametanie cyklodopravnej komunikácie do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na strihanie náletov ramenový s kotúčom zasahujúcim do vozovky do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na strihanie náletov ramenový s lištou zasahujúcou do vozovky do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na odstránenie extrementov do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na kosenie svahu do šírky 1,4m 1ks • Mechanizmus na kosenie roviny s mulčovaním do šírky 1,6m 1ks Veľkokapacitné kontajnery s objemom 7m3 alebo viac 2ks Uchádzač musí dokladovať vlastnícke právo predmetných strojov (napr. technický preukaz, doklad o nadobudnutí - faktúra alebo kúpna zmluva). Zoznam musíobsahovať min. typ/ značku/ model. Ak uchádzač nedokáže dokladovať vlastnícke právo, musí preukázať zmluvný vzťah s vlastníkom daných zariadení, pričom zuvedeného musí vyplývať právo využívať dané zariadenia počas celej doby realizácie zákazky.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písmeno a) až h) a ods. 7 ZVO, oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytuje.
Systém manažérstva kvality


§ 35 Systém manažérstva kvality - predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality (napr. potvrdenie príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia požiadaviek normy; resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek príslušnej normy verejným obstarávateľom alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto správy vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa požiadavky príslušnej normy). Uchádzač predkladá certifikát systému riadenia kvality podľa § 34 ods. 1 písmeno d) ISO 9001 na činnosti, ktoré bude vykonávať v rámci realizácie predmetu zákazky. Uchádzač predkladá certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001, ktorý verejný obstarávateľ požaduje z dôvodu, že musí mať preukázané, že budúci poskytovateľ služby, má dostatočne zabezpečené opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Systém environmentálneho manažérstva


§ 36 Systém environmentálneho manažérstva - predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva vydaného nezávislou inštitúciou.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva (napr. potvrdenie príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia požiadaviek normy; resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek príslušnej normy verejným obstarávateľom alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto správy vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa požiadavky príslušnej normy). Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva predkladá doklady, ktoré použije pri plnení zmluvy, splnenie podmienky účasti preukáže platným Certifikátom systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00