english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

„Zateplenie objektov – hlavná budova a prístavba, hospodárska časť – „MAGNÓLIA“, ZSS Hurbanovo“

Kód: 07055/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

6.5.2021 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

6.5.2021 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

6.5.2021 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

360 835,61 €

Opis predmetu alebo nákupu

Zariadenie sociálnych služieb pozostáva z murovanej nosnej konštrukcie z blokov. Objekty takto vytvárajú pozdľžny nosný systém, doplnený priečnymi stužujúcimi stenami. Obvodový pórobetónový plášť ,resp. keramický pri prístavbe a technických priestoroch tvorí nosný systém. Hlavná budova je trojpodlažná, prístavba jednopodlažná s čiastočným suterénom, hosp. časť jednopodlažná. Do nosnej konštrukcie objektu nezasahujeme.
Do zvislých a vodorovných nosných konštrukcií nezasahujeme. Na existujúce zvislé konštrukcie kotvíme zatepľovacie dosky z MW. So styku s terénom dosky z XPS do výšky max. 60cm. Iný zásah do vodorovných a zvislých konštrukcií nepredpokladáme.
Objekty budú zateplené z vonkajšej strany s doskami z dosiek z minerálnej vlny. Dosky budú k fasáde kotvené rozpernými kotvami o uvažovanej priemernej výťažnej sile 1,2kN.
Rozperné kotvy budú umiestnené v mieste , kde sa nachádza lepidlo, ktoré tam bolo dané proti lepení dosák. Kotvy sa osádzajú na rohy dosky a dve kotvy do stredu dosky.
Menšie kusy dosiek budú lepené k podkladu celoplošne z rozpernými kotvami.
Tepelnoizolačný kontaktný systém pozostáva z nasledovných vrstiev:
- spojovacia vrstva s jestvujúcou konštrukciou (lepiaca malta)
- tepelnoizolačná vrstva (dosky penového polystyrénu, resp. z minerálnej vlny), prikotvené rozpernými kotvami
- výstužné vrstvy obsahujúce výstužné rohože, pletivá alebo mriežky - povrchové vrstvy (omietky)
- doplňujúce profily a lišty (dilatačné, soklíkové a pod.)
Terasy spojená s izbami na I. NP nemožno používať z dôvodu zlého technického stavu. Oplotenie terasy je murované a obložené keramickými obkladmi. Murivo je poškodené poveternostnými vplyvmi a hrozí jeho pád. Podlaha z terazových dosiek je nerovná a je nebezpečný pohyb po týchto terasách. V rámci rekonštrukcie navrhujeme vybúranie muriva okolo terasy, vybúranie podlahy terazovej dlažby až po nosnú vrstvu.
Po vybúraní vyhotoviť vyrovnávajúci poter z betónovej mazaniny hr. 10cm a na plochy realizovať gresovú dlažbu . Zábradlie realizovať z kovových prvkov, vrátane delenia zvislých prvkov s náterom šedým, 2x
syntetickým. Vodu z terasy odviesť voľne na terén, spádom dlažby a poteru.
Existujúca rampa je betónová nevyhovujúca predpisom a spádom. Navrhujeme dobetónovanie rampy betónovým poterom do predpísaného spádu s tým, že povrch bude zdrsnený.
Okolo rampy po vonkajšej strane bude vyhotovené nové zábradlie podľa projektu z trubiek.

CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

„MAGNÓLIA“, ZSS Hurbanovo, Športová 322, 947 01 Hurbanovo

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ZVO ak takéto referencie existujú. • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnou hodnotu realizácie 350 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty.


§ 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží nasledovné doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti: • platnú licenciu na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS – z angl. external thermal insulation composite system) alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač licenciou/certifikátom musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných špeciálnych stavebných prác, ktorými je zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený k vykonávaniu zatepľovacích prác a montáže kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy – podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. V prípade, že licencia stratí platnosť pred začatím zatepľovacích prác alebo počas realizácie stavebných prác, bude úspešný uchádzač tejto zákazky povinný ku dňu začatia zatepľovacích prác alebo počas realizácie (pred skončením platnosti) predložiť novú licenciu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.


§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje: 1. osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiťť platný doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby vydaný na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskoríšch predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte vo fotokópii s otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Odborne spôsobilá osoba preukáže spolu s platným dokladom o odbornej spôsobilosti aj odbornú prax minimálne 5 rokov formou profesného životopisu. 2. Čestné vyhlásenie, odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícií uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Čestné výhlásenie odborne spôsobilej osoby predkladá uchádzač v prípade, ak odborne spôsobilá osoba predstavuje jeho vlastné kapacity, napr. zamestnancov a nejedná sa o využitie kapacít inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.


§ 34 ods. 3 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje iná osoba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
SP Zateplenie objektov – MAGNOLIA ZSS Hurbanovo.docx 368,82 kB 8.4.2021 8:43:56
STAVEB~1.PDF 1,66 MB 8.4.2021 8:43:57
ZADANI~1.XLS 132,05 kB 8.4.2021 8:43:57
Zip dokumenty.zip 6,29 MB 8.4.2021 8:43:57
Vysvetlenie SP I..pdf 312,26 kB 23.4.2021 13:04:48
Vysvetlenie SP II..pdf 708,21 kB 23.4.2021 14:36:29
Oznámenie o predlžení lehoty na PP.pdf 293,02 kB 27.4.2021 8:26:16
SPZATE~1.DOC 369,52 kB 27.4.2021 8:27:20
Vysvetlenie SP III.pdf 715,57 kB 27.4.2021 15:01:22
Zpisnica z otvárania ponúk § 52 zo 06.05.21 UVO bez p.pdf 865,28 kB 10.5.2021 8:46:20