english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany

Kód: 07181/2021/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

9.12.2021 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

9.12.2021 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

9.12.2021 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 293 466,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je nákup IKT, kovoobrábacích strojov a didaktických prístrojov do dielní a odborných učební pre SOŠ technickú Šurany, ktorý pozostáva z nákupu nových zariadení vrátane ich dodávky, montáže, zaškolenia obsluhy, likvidácie odpadov a záručného servisu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B. 1 – Opis predmetu obstarávania" pre každú časť predmetu zákazky.

CPV hlavného predmetu

39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia

Druh

Tovary

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

154 029,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti "B.1 Opis predmetu obstarávania" časť I. Interaktívne a komunikačné technológie a aplikačné programové vybavenie. Predmetom zákazky je modernizácia odborných učební pre praktické vyučovanie, zariadenie modernými interaktívno-komunikačnými technológiami a aplikačným programovým vybavením na rozvoj zručností pre riadenie a automatizáciu, doplnenie materiálno-technického vybavenia, aby zodpovedalo najnovším normám a štandardom pre lepšiu praktickú prípravu.

Miesto dodania

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany

Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktných údajov odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodal tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom množstve: pre časť I.: 154 000,00 Eur bez DPH Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa dodávka tovaru uvedená v referencii/ potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/ potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých. Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje tovar strojno-technického charakteru, prevádzkových strojov vrátane softwaru, techniky a náradia, inštalácie a spustenia do prevádzky podľa príslušnej špecifikácie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky dodávaný pre výcvikové a školiace strediská školských zariadení, výrobných a priemyselných spoločností, strediská odbornej prípravy, stredné odborné školy najmä s technickým zameraním, do učební odborného výcviku, do výrobných závodov a spoločností so zameraním na výrobu, testovanie, certifikovanie a hodnotenie kvality bez ohľadu na výrobný segment produktov.


§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením vzoriek, opisov alebo fotografií, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom, zariadeniam, tovarom pre každú časť predmetu zákazky.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytuje. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

718 943,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti "B.1 Opis predmetu obstarávania" časť II. Kovoobrábacie stroje. Predmetom zákazky je modernizácia, automatizácia odborných učební pre praktické vyučovanie, zariadenie modernými strojmi a zariadeniami na rozvoj praktických a manuálnych zručností, doplnenie materiálnotechnického vybavenia, aby zodpovedalo najnovším normám a štandardom pre lepšiu praktickú prípravu.

Miesto dodania

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany

Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktných údajov odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodal tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom množstve: pre časť II.: 718 000,00 Eur bez DPH Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa dodávka tovaru uvedená v referencii/ potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/ potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých. Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje tovar strojno-technického charakteru, prevádzkových strojov vrátane softwaru, techniky a náradia, inštalácie a spustenia do prevádzky podľa príslušnej špecifikácie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky dodávaný pre výcvikové a školiace strediská školských zariadení, výrobných a priemyselných spoločností, strediská odbornej prípravy, stredné odborné školy najmä s technickým zameraním, do učební odborného výcviku, do výrobných závodov a spoločností so zameraním na výrobu, testovanie, certifikovanie a hodnotenie kvality bez ohľadu na výrobný segment produktov.


§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením vzoriek, opisov alebo fotografií, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom, zariadeniam, tovarom pre každú časť predmetu zákazky.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytuje. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

420 494,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania časť III. Didaktické pracoviská. Predmetom zákazky je modernizácia, automatizácia a elektronizácia odborných učební pre praktické vyučovanie, zariadenie modernými didaktickými prístrojmi a zariadeniami na rozvoj praktických a manuálnych zručností, doplnenie materiálno-technického vybavenia, aby zodpovedalo najnovším normám a štandardom pre lepšiu praktickú prípravu.

Miesto dodania

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany

Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktných údajov odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodal tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v minimálnom množstve: pre časť III.: 420 000,00 Eur bez DPH Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa dodávka tovaru uvedená v referencii/ potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/ potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých. Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje tovar strojno-technického charakteru, prevádzkových strojov vrátane softwaru, techniky a náradia, inštalácie a spustenia do prevádzky podľa príslušnej špecifikácie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky dodávaný pre výcvikové a školiace strediská školských zariadení, výrobných a priemyselných spoločností, strediská odbornej prípravy, stredné odborné školy najmä s technickým zameraním, do učební odborného výcviku, do výrobných závodov a spoločností so zameraním na výrobu, testovanie, certifikovanie a hodnotenie kvality bez ohľadu na výrobný segment produktov.


§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením vzoriek, opisov alebo fotografií, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom, zariadeniam, tovarom pre každú časť predmetu zákazky.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytuje. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
SP Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní-SOŠ Šurany.docx 329,51 kB 11.4.2022 15:12:56
Príloha č. 1 Opis predmetu obstarávania časť I. IKT a software.docx 36,84 kB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 2 Opis predmetu obstarávania časť II. Kovoobrábacie stroje.docx 42,65 kB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 3 Opis predmetu obstarávania časť III. Didaktické pracoviská.docx 63,25 kB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 4 Kúpna zmluva časť I. IKT a software.docx 49,86 kB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 5 Kúpna zmluva časť II. Kovoobrábacie stroje.docx 55,23 kB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 6 Kúpna zmluva časť III. Didaktické pracoviská.docx 76,02 kB 11.4.2022 15:12:57
Oznámenie o zmene termínov predkladania a otvárania ponúk.pdf 180,08 kB 11.4.2022 15:12:57
SP Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní-SOŠ Šurany zmena 29.10.2021.docx 329,57 kB 11.4.2022 15:12:57
Oznámenie o predĺžení lehoty 2.pdf 45,09 kB 11.4.2022 15:12:57
SP Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní-SOŠ Šurany zmena 24.11.2021.docx 328,45 kB 11.4.2022 15:12:57
Vysvetlenie SP č. 1..pdf 1,10 MB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 4 Kúpna zmluva časť I. IKT a software oprava 1.12.2021.docx 37,63 kB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 5 Kúpna zmluva časť II. Kovoobrábacie stroje oprava 1.12.2021.docx 41,02 kB 11.4.2022 15:12:57
Príloha č. 6 Kúpna zmluva časť III. Didaktické pracoviská oprava 1.12.2021.docx 54,68 kB 11.4.2022 15:12:57
SP Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní-SOŠ Šurany zmena 01.12.2021.docx 329,66 kB 11.4.2022 15:12:57
Vyhodnotenie 1. časť.pdf 735,57 kB 11.4.2022 15:12:57
Vyhodnotenie 3. časť.pdf 735,72 kB 11.4.2022 15:12:57