english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

„ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice.

Kód: 07261/2021/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

26.5.2021 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

26.5.2021 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

26.5.2021 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

222 132,41 €

Opis predmetu alebo nákupu

Rozsah stavebných prác :

Celková rekonštrukcia a oprava bude realizovaná nasledovným postupom:
-búracie práce (týkajúce sa búrania porušených omietok a demontáže špecifikovaných konštrukcií otvorov)
-sanácia vlhkosti v zostávajúcich murovaných konštrukciách, oprava a reprofilácia muriva vrátane tvaru ríms, šambrán a pod.
-oprava dažďových zvodov, oprava dažďovej kanalizácie
-vyhotovenie exteriérových omietok s dôrazom na riešenie sanačných opatrení pre odstránenie a zamedzenie vlhkosti. Bude potrebné prikročiť k stabilizácii porušených častí murív s použitím pôvodného muriva (pozornosť treba venovať hlavne zmiešanému kamennému a tehlovému murivu), murivo v porušených a poškodených miestach reprofilovať, premurovať steny a reprofilovať rozvoľnené časti múrov. Sanácia spočíva vo vytvorení náhradnej tuhej väzby. Metóda zabezpečenia musí rešpektovať originálne historické konštrukcie. Trhliny a škáry, resp. ložné škáry vyspraviť podľa zásad sanácie muriva. Pri škárovaní murív a murovaní použiť spojivo klasického zloženia bez cementových prísad. Jestvujúce murivo, škáry v murive, obvodovú korunnú rímsu, kordónové a parapetné rímsy, prípadne šambrány, medziokenné piliere a pod. odporúčame opraviť, reprofilovať. Poškodené murivo, uvoľnený materiál a porušenú väzbu, vrátane škár a trhlín, opraviť murovacím materiálom, torkrétovacími maltami a pod. Na reprofiláciu muriva odporúčame použiť materiály sanačného systému VANDEX, SCHOMBURG, TERRANOVA a pod.
- výmena, prípadne oprava výplní
- vybudovania a oprava odkvapových chodníkov
- ostatné súvisiace opravy a stavebné úpravy


CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Obchodná akadémia, Kalmána Kittenbergera 2, 934 69 Levice

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ZVO ak takéto referencie existujú. • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. V tomto zozname záujemca uvedie: • názov (obchodné meno) a sídlo investora /objednávateľa/ predmetnej stavby • názov stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby /stručný opis/, • objem diela zrealizovaného záujemcom v eurách bez DPH • termín začatia a ukončenia výstavby • meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnou hodnotu realizácie 220 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok ku ktorému sa referencia/potvrdenie viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku VO. Ak sa uskutočnenie stavebných prác uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov. Potvrdenia (referenčné listy) budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli ÚVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Pod podobným charakterom a rozsahom stavebných prác pre predmet zákazky sa myslí: stavebné práce alebo realizácia rekonštrukčných prác na inžinierskych stavbách v zmysle § 43b ods. 1 písm a) a c) - bytové budovy a § 43c ods. 1 písm. a) až m) - nebytové budovy zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného predpisu. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.


§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje: 1. osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Odborne spôsobilá osoba predloží: - Profesný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác. Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do, - dátum a podpis zamestnanca.


§ 34 ods. 3 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje iná osoba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Podklady komplet.zip 4,38 MB 27.4.2021 8:47:03
Sutazne podklady OA Levice a VV.zip 369,69 kB 27.4.2021 8:51:47
Oznámenie opredlzeni lehoty na PP.pdf 298,74 kB 17.5.2021 12:38:09
SP oprava.zip 371,51 kB 17.5.2021 12:47:58
Vysvetlenie SP I.pdf 784,19 kB 19.5.2021 8:12:24
Výkaz výmer oprava.ZIP 22,22 kB 19.5.2021 8:12:24
181109 stanovisko KPÚ NR.pdf 808,58 kB 19.5.2021 8:12:24
Vysvetlenie SP II..pdf 670,58 kB 19.5.2021 8:16:03
Oznámenie o zrušení VO.pdf 352,09 kB 20.5.2021 13:12:34
Správa o zákazke.pdf 951,73 kB 20.5.2021 13:12:54