english slovensky

Verejná súťaž

„Cesta II/527 Šahy – hranica kraja“

Kód: 08442/2022/VOaKI
Spustené / Vyhlásené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ na dané otázky uvádza nasledovné stanovisko:
A. Nie.
B. Uchádzač správne poukázal na zmluvné znenie, a to zákonné ustanovenie zmeny zmluvy v súlade s §18 ZVO, ktorý dostatočne zohľadňuje opodstatnené a relevantné prípadné zmeny zmluvy, ktoré nemusia súvisieť len so zmenu, resp. predpokladaným nárastom cien. Uvedené skutočnosti je uchádzač povinný zohľadniť v predloženej ponuke.
C. Doba realizácie preukazuje dostatočnú časovú rezervu - 9 mesiacov vrátane stavebnej uzávery v zimných mesiacoch a projekt bude financovaný z fondov EÚ jeho ukončenie musí byť v najneskoršom termíne do 31.08.2023.


Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf