english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Kód: 09890/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Uvedené informácie nie sú k dispozícii. Podklady obsahujú len počty študentov resp. klientov zariadení sociálnych služieb v Prílohe č. 12_I.
So zavedením sublimitu nesúhlasíme.
Verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponuky, nakoľko v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nebola vykonaná žiadna podstatná zmena
Detto otázka. Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 8.
Detto otázka. Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 8.
V prílohe prikladáme Rámcovú dohodu_opr_2, kde v Čl. 7 Poistné riziká a ročné sadzby poistenia, časť Osobitné dojednania v bode 2. (vyznačený žltou farbou) – bola urobená zmena, bola vypustená zátvorka (cesty, mosty) a bod číslo 12. bol vypustený celý.


Prílohy: Rámcová dohoda pre poistenie majetku a zodp_uprav_2.doc
1. Nakoľko sa jedná o rámcovú dohodu nie je možné predložiť zoznam výberu strojov a elektroniky. Tento výber budú obsahovať jednotlivé čiastkové zmluvy, ktoré si dojednajú samotné organizácie a z tohto dôvodu je dojednaný limit plnenia.

2. Článok 7., Osobitné dojednania, bod 3 – je opodstatnený bod (vysvetlenie vyššie). Verejný obstarávateľ ho nebude vypúšťať z rámcovej dohody.

V prílohe prikladáme Súťažné podklady_opr.3
K Tabuľke č. 1 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu bol doplnený názov
(Príloha č. 13_I – Tabuľka na určenie poistných súm), patria tam poistné sumy všetkých poistných rizík uvedených v tejto tabuľke.


Na základe žiadosti o vysvetlenie bola predlžená lehota na otváranie ponúk.

Lehota predkladania ponúk sa mení:
Namiesto:
27.09.2022 08:00
má byť:
04.10.2022 08:00

Prílohy: SÚŤAŽNÉ PODKLADY_upr3.docx
Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová

Odborný referent pre V
Prílohy: ODPOVEĎ na Žiadosť o vysvetlenie.zip
V prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.
Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová

Odborný referent pre VO
Prílohy: Žiadosť o vysvetlenie_odpoveď.pdf
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odporný referent pre VO
Prílohy: ODPOVEĎ_2.zip
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázka 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
Poskytnuté parametre ako súťažné podklady boli zosumarizované z jednotných preddefinovaných formulárov a ak nie je predmetný údaj uvedený, tak nebolo možné tento údaj zaznamenať.

S pozdravom
Ing. Mgr.Ľudmila Števicová
Odporný referent pre VO
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením, v ktorom uvedie presný odkaz na dokumentáciu v informačnom systéme.
Dobrý deň,
v súvislosti so žiadosťou o odpoveď nebola opätovne priložená žiadna príloha, ktorú ste uviedli v texte.
Dovolím si Vás požiadať o kontrolu odoslania priloženej prílohy.
V prípade, že mate problém s uložením a odoslaním prílohy, skopírujte text otázky do políčka: TEXT OTÁZKY PRE ZVEREJNENIE,


S pozdravom

Števicová
Dobrý deň,
v súvislosti so žiadosťou o odpoveď nebola priložená žiadna príloha, ktorú ste uviedli v texte.

S pozdravom

Števicová
Poistné zmluvy bude uzatvárať každá organizácia individuálne tak ako je stanovené v Rámcovej dohode.