english slovensky

Verejná súťaž

„Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice - oblasť Východ“ - projektová dokumentácia

Kód: 06678/2023/VOaKI
Prebieha vyhodnocovanie

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Pre účel realizácie predmetnej zákazky a návrh vhodného technického riešenia požaduje Verejný obstarávateľ realizovať dopravno-inžiniersky prieskum len v nevyhnutnom rozsahu ak zhotoviteľovi bude pre tento účel postačovať využitie verejne dostupných informácii týkajúcich sa intenzity a zloženia dopravy na dotknutých úsekoch.

Verejný obstarávateľ pre účely vypracovania tohto prepočtu neposkytne ďalšie doplňujúce podklady okrem mostných listov.
Verejný obstarávateľ striktne netrvá na takom technickom riešení, aby postačovalo ohlásenie stavby v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, avšak v prípade, že zhotoviteľovi v zmysle jeho technického riešenia vyvstane takáto možnosť, verejný obstarávateľ to nevylučuje.
Pod pojmom „zlepšenie parametrov mosta“ verejný obstarávateľ rozumie, zlepšenie jeho stavebno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky s ohľadom na momentálny stav mosta zaradený v stupni VI – veľmi zlý.