english slovensky

Verejná súťaž

„Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce

Kód: 12084/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Vyfrézovaný asfalt bude odovzdaný správcovi komunikácie. Miesto zloženia vyfrézovaného asfaltu bude:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra
Stredisko správy a údržby Nitra
Štúrova 147
949 01 Nitra

Prílohy: VYSVETLENIE 1_odpoveď.pdf