english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

„Rekonštrukcia striech „V KAŠTIELI “ ZSS Horné Obdokovce

Kód: 09433/2022/VOaKI
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

20.9.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

20.9.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

20.9.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 270 977,11 €

Opis predmetu alebo nákupu

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech „ V Kaštieli “ ZSS Horné Obdokovce.
Kaštieľ je štvorkrídlovou dvojpodlažnou s tavbou s nádvorím. Severné, dodatočne dostavané krídlo je jednopodlažné. Konštrukcia krovu pochádza z rôznych stavebných etáp. Značná časť krovu je mladšia a pochádza z 20. storočia. Zvlášť bude potrebné ošetriť konštrukcie zo starších stavebných etáp, ktoré pochádzajú z 19.storočia, respektíve zo začiatku 20. storočia, pretože z hľadiska pamiatkovej starostlivosti sa jedná o najvzácnejšie drevené konštrukcie kaštieľa, ktoré spadajú do vyššieho stupňa ochrany.
Na základe odborného statického posudku krovu nosná konštrukcia krovu vykazuje poruchy, ktoré je možné odstrániť počas rekonštrukcie. Rozsah škôd nie je veľký. Celkový stavebnotechnický stav krovu je dobrý. Poškodenia krovu majú najmä lokálny charakter. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že v konštrukcii krovu sa nachádzajú lokálne biologické poškodenia niektorých krokiev, lát a väzníc. Biologické poškodenia je možné riešiť protežovaním, respektíve výmenou celého prvku. Poškodenia krovu sú spôsobené najmä nefunkčnou krytinou strechy a netesnými klampiarskymi prvkami strešného plášťa. Strecha kaštieľa zateká na viacerých miestach.
Architektúra stavby sa skladá z dvoch stavebných objektov :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tel.: 037 / 6925 912 e-mail: vladimir.derka@unsk.sk www.unsk.sk


- SO 01 1. etapa – juhovýchodné a západné krídlo
Táto časť objektu obsahuje viaceré poruchy plechov strešnej krytiny, čo má za následok zatekanie do interiéru stavby.
Strechy sú členité pôdorysne aj výškovo. Plechové strechy sú pultové so spoločnou atikou, stanové a manzardové. Podkrovie je neobytné, nezateplené väčšinou s plným debnením bez poistnej hydroizolácie.
Niektoré podlahové trámy sú v mieste nadväzujúceho podporného stĺpika ohnute, či až nalomené.

- SO 02 2. etapa – severozápadné a severovýchodné krídlo
Táto časť objektu obsahuje viaceré poruchy plechov strešnej krytiny, čo má za následok zatekanie do interiéru stavby.
Strechy sú členité pôdorysne aj výškovo. Plechové strechy sú pultové so spoločnou atikou, stanové a manzardové. Podkrovie je neobytné, nezateplené väčšinou s plným debnením bez poistnej hydroizolácie.

V rámci rekonštrukcie striech sa budú realizovať predmetné stavebné práce a dodávky :

HSV – práce a dodávky HSV
- Čiastočné zemné práce
- Zvislé a kompletné konštrukcie
- Úpravy povrchov
- Búranie – ostatné práce a konštrukcie

PSV – práce a dodávky PSV
- Konštrukcie tesárske
- Konštrukcie klampiarske
- Konštrukcie – krytiny tvrdé
- Nátery

M – Práce a dodávky M
- Bleskozvod - montáž
- Bleskozvod - materiál
- Elektromontáže
- Zemné práce pre napojenie nn


V cene diela musia byť obsiahnuté aj:
- náklady na odvoz a uloženie odpadu na riadenú skládku odpadu,
- náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou,
- náklady na vypratanie zariadenia staveniska,
- všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty nevyhnutné k riadnemu zrealizovaniu diela.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tel.: 037 / 6925 912 e-mail: vladimir.derka@unsk.sk www.unsk.sk

Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie „ Rekonštrukcia striech „V KAŠTIELI “ ZSS Horné Obdokovce“ bolo vydané Stavebné povolenie číslo Výst.626/2021-Ku-004 , zo dňa 11.02.2022, s právoplatnosťou 08.03.2022.

Termín realizácie: 12 mesiacov od prevzatia staveniska.
Povinná príloha zmluvy o dielo: Podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela.

CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Ekonomické a finančné postavenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením potvrdenia, že za obdobie posledných 36 mesiacov predchádzajúcich jeho vydaniu bankou nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzy voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Uchádzač/záujemca, ktorý nedisponuje dostatočnými kapacitami na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude aj reálne používať zdroje tejto osoby. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 800 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje: 1. Stavbyvedúci – v kategórii pozemné stavby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Súčasťou dokladov bude - Prehlásenie, že odborne spôsobilá osoba je jeho zamestnancom, ak odborne spôsobilá osoba nie je zamestnancom uchádzača, jej čestné vyhlásenie, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky. Súčasne musí táto - iná osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Odborne spôsobilá osoba predloží: - Profesijný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác. Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do, dátum a podpis zamestnanca
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
KPÚ 27.2.2018.pdf 270,67 kB 20.9.2022 8:32:38
Stavebné povolenie.pdf 772,82 kB 20.9.2022 8:32:39
Záväzné stanovisko KPU Rekonštrukcia striech 14.10.2021.pdf 1,38 MB 20.9.2022 8:32:39
Záväzné stanovisko KPU Statický posudok 11.2.2021.pdf 984,80 kB 20.9.2022 8:32:39
Zadanie_Rekonštrukcia striech v kaštieli ZSS Horné Obdokovce.xlsx 167,83 kB 20.9.2022 8:32:39
ZOD -Rekonštrukcia striech - V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce.docx 89,05 kB 20.9.2022 8:32:39
PD.zip 20,48 MB 20.9.2022 8:32:39
Súťažné podklady.pdf 684,03 kB 20.9.2022 8:32:39
Predĺženie lehoty na predkladanie ponuk.pdf 228,44 kB 20.9.2022 8:32:39
Súťažné podklady_opravené_dátum_predkladania.pdf 683,96 kB 20.9.2022 8:32:39
Predĺženie lehoty na predkladanie ponuk_20_09_2022.pdf 227,95 kB 20.9.2022 8:32:39
Súťažné podklady_opravené_dátum_202022.pdf 683,97 kB 20.9.2022 8:32:39
Súťažné podklady_opravené_dátum_202022.docx 149,45 kB 20.9.2022 8:32:39