english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Malé zlepšenie eGov služieb NSK a podpora prevádzky IS NSK.

Kód: 11442/2022/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

10.1.2023 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

10.1.2023 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

10.1.2023 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

3 406 952,33 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je obstaranie „Malé zlepšenia eGov služieb NSK a podpora prevádzky informačného systému NSK“, ktoré umožnia inováciu diela Elektronických služieb NSK v rámci schváleného projektu Malé zlepšenia eGov služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji pod kódom MetaIS: projekt_1563.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

CPV hlavného predmetu

72222300-0 - Služby informačných technológií

Druh

Služby

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa úradu NSK, Oddelenie vnútornej správy, Referát informatiky, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

344 702,33 €

Opis predmetu alebo nákupu

Opisy predmetu zákazky pre každú časť zákazky tvoria samostatné prílohy k súťažným podkladom.

Miesto dodania

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa úradu NSK, Oddelenie vnútornej správy, Referát informatiky, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru

Uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí vo svojej ponuke predložiť zoznam poskytnutých služieb podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení´ verejného obstarávania v Úradnom vestníku EU´ alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá´ skutočnosťˇ nastane skôr. Minimálna úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: Pre časť 1: Uchádzač preukáže, že v rozhodnom období realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 300 000,- Eur bez DPH a súčasne vrátane aspoň jednej zákazky na realizáciu v hodnote 100 000,- EUR bez DPH. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín poskytnutia služieb, skutočný termín poskytnutia služieb, d) Popis poskytnutej služby, z ktorej bude jasne a určito zrejmé poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, e) Zmluvnú celkovú cenu za poskytnutie služieb a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za poskytnutie služieb, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie služieb cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa poskytnutie služieb uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach. Zoznam poskytnutých služieb musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa bude považovať poskytovanie služieb technickej podpory, prevádzkovej podpory a rozvoja elektronického informačného systému. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality Q.M.S vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky (poskytovanie prevádzkovej podpory informačných systémov). Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát podľa ISO/IEC 20000-1 Systém riadenia IT služieb vydaný nezávislou oprávnenou inštitúciou v oblasti danej certifikácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát podľa ISO/IEC 25000 v oblasti kvality softvérového vývoja produktov vydaný nezávislou oprávnenou inštitúciou v oblasti danej certifikácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému kvality softvérového vývoja produktov vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality softvérového vývoja produktov sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát podľa ISO 27001 v oblasti manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti poskytovania podpory informačných systémov vydaný nezávislou oprávnenou inštitúciou v oblasti danej certifikácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie informačnej bezpečnosti sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva informačnej bezpečnosti.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii - Projektový manažér, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii projektového manažéra, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti projektového riadenia preukázateľné predložením platného certifikátu projektového manažmentu PRINCE 2 úrovne „Practitioner“ alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Analytik, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii analytika, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti IT analýzy preukázateľné predložením platného certifikátu „OMG - Certified UML Professional “ alebo ekvivalent daného certifikátu a zároveň „Archimate Foundation“ alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Architekt, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii architekta, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti tvorby architektúry IT riešení preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť návrhu architektúry, napr. IT TOGAF úrovne Certified alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Vývojár, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii vývojára, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti vývoja IT riešení na technológiách Microsoft preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť vývoja informačných systémov napr. Microsoft Certified Solution Developer: Web applications alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Expert pre riadenie IT procesov, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v rámci ktorej zodpovedal za riadenie služieb prevádzkovej podpory a rozvoja informačného systému, kde hodnota informačného systému, ktorého sa poskytovanie služieb prevádzkovej podpory týkalo bola minimálne 4 000 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti riadenia IT procesov preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť riadenia a správy služieb informačných a komunikačných technológií ITIL (Information Technology Infrastructure Library) na úrovni ITIL Practitioner alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Expert pre bezpečnosť IS, ktorý má certifikované znalosti v oblasti IT bezpečnosti preukázateľné predložením platného certifikátu CISA alebo CISM alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu).
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Expert pre kyberbezpečnosť IS, ktorý má: a. certifikované znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti preukázateľné predložením platného certifikátu RESILIA Practitioner alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu).
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Databázový špecialista, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti návrhu a implementácie databázového systému, ktorého hodnota bola minimálne 100 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti tvorby databázových riešení na DB produktoch Microsoft preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified IT Profesional: Database Developer alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista na operačné systémy / Administrátor, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti implementácie alebo podpory a prevádzky serverovej infraštruktúry vrátane virtualizácie, ktorej hodnota bola minimálne 500 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti implementácie alebo podpory a prevádzky serverovej infraštruktúry preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified Solution Expert: Server Infrastructure alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista na Microsoft Sharepoint, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti návrhu a implementácie aplikácie na Microsoft sharepoint, ktorej hodnota bola minimálne 100 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti implementácie riešení na platforme MS Sharepoint preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified Solution Expert: Sharepoint alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista na reporting, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti návrhu a implementácie reportov na Microsoft PowerBI, ktorej hodnota bola minimálne 10 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti návrhu a implementácie reportov na Microsoft PowerBI, preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista pre webový portál, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti implementácie webového portálu, ktorého hodnota bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti tvorby webových portálov preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista pre integráciu, ktorý má: a. certifikované znalosti v oblasti integrácie informačných systémov preukázateľné predložením platného certifikátu Certified SOA Professional alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Procesný anlaytik, špecialista v oblasti analýzy a modelovania procesov na SW platforme pre elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov, ktorý má: a. Min. 1 praktickú skúsenosť v oblasti analýzy, návrhu, implementácie a modelovania integračných rozhraní na platforme Fabasoft eGov Suite (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti analýzy procesov, modelovania procesov a integračného dizajnu na platforme Fabasoft eGov Suite preukázateľné predložením Platný certifikát Fabasoft eGOV Suite – Špecialista na analýzu procesov, modelovanie procesov a integračný dizajn na platforme Fabasoft eGov Suite 2016, 2020 a 2021 alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu) Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista pre elektronickú registratúru / (Programátor na platforme pre elektronickú správu registratúry) a. Min. 1 praktickú skúsenosť v oblasti vývoja a implementácie softvérového riešenia založeného na platforme Fabasoft eGov Suite (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a certifikované znalosti v oblasti návrh softvérovej architektúry a vývoja softvéru na platforme Fabasoft eGov Suite preukázateľné predložením Platného certifikátu Fabasoft eGOV Suite – Špecialista na softvérový dizajn, softvérovú architektúru a vývoj softvéru na platforme Fabasoft eGov Suite 2016, 2020 a 2021 alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu) Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii IT tester, ktorý má: a) minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti testovania sw riešení, kde hodnota testovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b) certifikované znalosti v oblasti testovania IT riešení preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť testovania informačných systémov napr. ISTQB - Certified Tester Foundation Level ISTQB CTFL alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii IT test manažér, ktorý má: a) minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti manažovania testovacieho procesu (navrhovania testovacieho plánu, vedenie testovacieho týmu, určenie testovacích metód, etc.), kde hodnota testovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b) certifikované znalosti v oblasti testovania IT riešení preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť testovania informačných systémov napr. ISTQB - Certified Tester Advanced Level - Test Manager alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

3 062 250,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Opisy predmetu zákazky pre každú časť zákazky tvoria samostatné prílohy k súťažným podkladom.

Miesto dodania

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa úradu NSK, Oddelenie vnútornej správy, Referát informatiky, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru

Uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí vo svojej ponuke predložiť zoznam poskytnutých služieb podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení´ verejného obstarávania v Úradnom vestníku EU´ alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá´ skutočnosťˇ nastane skôr. Minimálna úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: Pre časť 2: Uchádzač preukáže, že v rozhodnom období realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 900 000,- Eur bez DPH a súčasne vrátane aspoň jednej zákazky na realizáciu v hodnote 300 000,- EUR bez DPH. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín poskytnutia služieb, skutočný termín poskytnutia služieb, d) Popis poskytnutej služby, z ktorej bude jasne a určito zrejmé poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, e) Zmluvnú celkovú cenu za poskytnutie služieb a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za poskytnutie služieb, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie služieb cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Ak sa poskytnutie služieb uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach. Zoznam poskytnutých služieb musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa bude považovať poskytovanie služieb technickej podpory, prevádzkovej podpory a rozvoja elektronického informačného systému. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality Q.M.S vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky (poskytovanie prevádzkovej podpory informačných systémov). Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát podľa ISO/IEC 20000-1 Systém riadenia IT služieb vydaný nezávislou oprávnenou inštitúciou v oblasti danej certifikácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát podľa ISO/IEC 25000 v oblasti kvality softvérového vývoja produktov vydaný nezávislou oprávnenou inštitúciou v oblasti danej certifikácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému kvality softvérového vývoja produktov vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality softvérového vývoja produktov sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
§ 34 ods. 1 písm. d)

§ 34 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží certifikát podľa ISO 27001 v oblasti manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti poskytovania podpory informačných systémov vydaný nezávislou oprávnenou inštitúciou v oblasti danej certifikácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie informačnej bezpečnosti sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva informačnej bezpečnosti.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii - Projektový manažér, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii projektového manažéra, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti projektového riadenia preukázateľné predložením platného certifikátu projektového manažmentu PRINCE 2 úrovne „Practitioner“ alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Analytik, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii analytika, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti IT analýzy preukázateľné predložením platného certifikátu „OMG - Certified UML Professional “ alebo ekvivalent daného certifikátu a zároveň „Archimate Foundation“ alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Architekt, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii architekta, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti tvorby architektúry IT riešení preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť návrhu architektúry, napr. IT TOGAF úrovne Certified alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Vývojár, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu implementácie alebo rozvoja informačného systému v pozícii vývojára, kde hodnota implementovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti vývoja IT riešení na technológiách Microsoft preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť vývoja informačných systémov napr. Microsoft Certified Solution Developer: Web applications alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Expert pre riadenie IT procesov, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v rámci ktorej zodpovedal za riadenie služieb prevádzkovej podpory a rozvoja informačného systému, kde hodnota informačného systému, ktorého sa poskytovanie služieb prevádzkovej podpory týkalo bola minimálne 4 000 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti riadenia IT procesov preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť riadenia a správy služieb informačných a komunikačných technológií ITIL (Information Technology Infrastructure Library) na úrovni ITIL Practitioner alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Expert pre bezpečnosť IS, ktorý má certifikované znalosti v oblasti IT bezpečnosti preukázateľné predložením platného certifikátu CISA alebo CISM alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu).
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Expert pre kyberbezpečnosť IS, ktorý má: a. certifikované znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti preukázateľné predložením platného certifikátu RESILIA Practitioner alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu).
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Databázový špecialista, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti návrhu a implementácie databázového systému, ktorého hodnota bola minimálne 100 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti tvorby databázových riešení na DB produktoch Microsoft preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified IT Profesional: Database Developer alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista na operačné systémy / Administrátor, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti implementácie alebo podpory a prevádzky serverovej infraštruktúry vrátane virtualizácie, ktorej hodnota bola minimálne 500 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti implementácie alebo podpory a prevádzky serverovej infraštruktúry preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified Solution Expert: Server Infrastructure alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista na Microsoft Sharepoint, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti návrhu a implementácie aplikácie na Microsoft sharepoint, ktorej hodnota bola minimálne 100 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti implementácie riešení na platforme MS Sharepoint preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified Solution Expert: Sharepoint alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista na reporting, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti návrhu a implementácie reportov na Microsoft PowerBI, ktorej hodnota bola minimálne 10 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti návrhu a implementácie reportov na Microsoft PowerBI, preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista pre webový portál, ktorý má: a. minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti oblasti implementácie webového portálu, ktorého hodnota bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti tvorby webových portálov preukázateľné predložením platného certifikátu Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista pre integráciu, ktorý má: a. certifikované znalosti v oblasti integrácie informačných systémov preukázateľné predložením platného certifikátu Certified SOA Professional alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Procesný anlaytik, špecialista v oblasti analýzy a modelovania procesov na SW platforme pre elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov, ktorý má: a. Min. 1 praktickú skúsenosť v oblasti analýzy, návrhu, implementácie a modelovania integračných rozhraní na platforme Fabasoft eGov Suite (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b. certifikované znalosti v oblasti analýzy procesov, modelovania procesov a integračného dizajnu na platforme Fabasoft eGov Suite preukázateľné predložením Platný certifikát Fabasoft eGOV Suite – Špecialista na analýzu procesov, modelovanie procesov a integračný dizajn na platforme Fabasoft eGov Suite 2016, 2020 a 2021 alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu) Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii – Špecialista pre elektronickú registratúru / (Programátor na platforme pre elektronickú správu registratúry) a. Min. 1 praktickú skúsenosť v oblasti vývoja a implementácie softvérového riešenia založeného na platforme Fabasoft eGov Suite (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a certifikované znalosti v oblasti návrh softvérovej architektúry a vývoja softvéru na platforme Fabasoft eGov Suite preukázateľné predložením Platného certifikátu Fabasoft eGOV Suite – Špecialista na softvérový dizajn, softvérovú architektúru a vývoj softvéru na platforme Fabasoft eGov Suite 2016, 2020 a 2021 alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu) Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii IT tester, ktorý má: a) minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti testovania sw riešení, kde hodnota testovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b) certifikované znalosti v oblasti testovania IT riešení preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť testovania informačných systémov napr. ISTQB - Certified Tester Foundation Level ISTQB CTFL alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Údajmi o vzdelaní, a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii IT test manažér, ktorý má: a) minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) v oblasti manažovania testovacieho procesu (navrhovania testovacieho plánu, vedenie testovacieho týmu, určenie testovacích metód, etc.), kde hodnota testovaného riešenia bola minimálne 300 000 eur bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom) a b) certifikované znalosti v oblasti testovania IT riešení preukázateľné predložením platného certifikátu pre oblasť testovania informačných systémov napr. ISTQB - Certified Tester Advanced Level - Test Manager alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu). Profesijný životopis musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - - názov a sídlo objednávateľa, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval) - dátum a podpis zamestnanca.
§ 34 ods. 3

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00