english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Cesta II/527 Šahy – hranica kraja“

Kód: 10253/2021/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

28.4.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

28.4.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

28.4.2022 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 137 012,50 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby:
„Cesta II/527 Šahy – hranica kraja“

Začiatok úseku je v km 31,400 (kilometrovníkové staničenie). Koniec úseku je v km 40,572 (kilometrovníkové staničenie) v križovaní cesty II/588 s cestou I/75.
Modernizácia cesty II/527 je v km 0,000-6,103 v celkovej dĺžke 6,103 km, v okrese Levice v katastrálnych územiach Tešmák, Šahy.
Modernizácia cesty II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením. Ako nový kryt sa použije asfaltový betón strednozrnnýAC 11 O, II, 50/70 hrúbky 40 mm. Ako ložná vrstva hr. 40mm bude použitý asfaltový betón AC 16 L, II, 50/70 pričom frézovanie bude riešené v jednom zábere hr. 80mm. Frézovanie na začiatku a konci vykonať po častiach - postupný skok 2,0m+2,0m pre možný plynulý prejazd automobilov.
Úprava chodníka bude slúžiť pre prepojenie existujúceho chodníka so spevnenými plochami resp. ako zárodok pre dobudovanie chodníkov v budúcnosti. Chodník je smerovo vedený súbežne s existujúcim jazdným pruhom komunikácie. Chodník v mieste prechodov bude vybavený prvkami pre nevidiacich a imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich.
Autobusové zálivy: Stavebné práce pozostávajú z vyfrézovania plochy autobusovej niky, hrúbka frézovania bude 80 mm tj. jeden záber frézovania s prekážkou. Po frézovaní sa povrch následne znova očistí prúdom vody a kefou. Nasleduje nanesenie spojovacieho postreku na prepojenie jednotlivých asfaltových vrstiev (pôvodnej a novonavrhovanej). Následne na to sa na takto pripravenú komunikáciu položí nový ložný kryt ACL 16-I hrúbky 40 mm. Následne sa zrealizuje spojovací postrek a položí sa nový obrusný kryt ACO 11-II v hrúbke 40mm. Po zrealizovaní obrusnej vrstvy v autobusovom pruhu bude prevedená pružná asfaltová zálievka (v prípade keď nebude autobusový záliv robený súčasne s komunikáciou).
Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS) a vo výkaze výmer.
Uchádzač je zároveň povinný postupovať pri vypracovaní svojej ponuky aj v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v rozpočtoch – nenacenených vo výkazoch výmer, poskytnutých verejným obstarávateľom ako Prílohy týchto súťažných podkladov a ktoré budú tvoriť po nacenení uchádzačom neoddeliteľnú prílohu zmluvy.
Pri zhotovovaní predmetu zákazky je úspešný uchádzač povinný postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) dodržiavať technicko – kvalitatívne podmienky. V cene diela je zahrnutá povinnosť úspešného uchádzača ako zhotoviteľa zabezpečiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby po zrealizovaní predmetu zákazky. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ, dielo bude realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej spol. Z–PROJECT CONSULTING, s.r.o., 032 23 Prosiek 167.
Požadované vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že uchádzač v navrhovaných technických vlastnostiach použije ekvivalenty, musí uchádzač odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne požiadavkám verejným obstarávateľom na požadované technické vlastnosti, alebo je progresívnejšie. Ťarcha dôkazu preukázaná opodstatnenosti a splnenia je na uchádzačovi.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, na stanovenie ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a uchádzač nebude naceňovať a dopĺňať iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok.

CPV hlavného predmetu

45233140-2 - Práce na ceste

Druh

Stavebné práce

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Začiatok úseku sa nachádza v intraviláne mesta Šahy v km 0,000 v napojení ciest I/66 a II/527. Koniec úseku je v km 6,075 na hranici Nitrianskeho a Banskobystrického kraja

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Ekonomické a finančné postavenie


§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. - čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie


§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať finančné zdroje osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou ktorej finančnými zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 zákona v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 zákona.
Technická a odborná spôsobilosť


§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 800 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencií. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky referencie zverejnené v Evidencii referencií s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác alebo rekonštrukcie na stavbe zodpovedajúcej klasifikácii stavby podľa § 43a) ods. 3 písmeno a) zákona 50/1976 Z. z. alebo ekvivalentného predpisu.


§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná: - za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky: a) Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho, b) z toho jeden projekt musí byť vo výške minimálne 600 000,00 EUR bez DPH Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: - Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórií inžinierske stavby s odborným zameraním - dopravné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia), - Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača, - Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná: - za koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „koordinátor BOZP“) spĺňa požiadavky na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Odborná prax koordinátor BOZP musí spĺňať nasledovné podmienky: a) Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii koordinátora BOZP, b) minimálne 3 roky praxe v odbore kontrola dodržiavania BOZP na inžinierske stavby s odborným zameraním - dopravné stavby, Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: - Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad(originál alebo jeho úradne overená kópia), - Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedeného, a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača, - Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy


§ 34 ods. 1 písm. j) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň strojové a technické vybavenie, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. a) výrobné a strojné zariadenia na výrobu asfaltových zmesí a ich umiestnenie v zmysle TKP 6 – min. 1 výrobňa asfaltových zmesí musí zabezpečiť stabilnú výrobu asfaltovej zmesi podľa PD v toleranciách stanovených pre daný typ zmesi b) strojové zariadenia na pokládku asfaltových zmesí v zmysle TKP 6 – min. 1 finišer umožňujúci položenie asfaltovej zmesi v parametroch predpísaných v PD a musí byť vybavený automatickým nivelačným zariadením c) dopravné prostriedky v zmysle TKP 6 – min. 2 nákladné vozidlá s veľkou prepravnou kapacitou s možnosťou zakrytia korby vozidla d) ostatné výrobné a strojné zariadenia - hutniaca technika v zmysle TKP 6 - min. 2 hutniace mechanizmy, ktoré musia zabezpečovať plynulosť zmeny smeru jazdy bez spätného trhnutia) K týmto strojom a zariadeniam uchádzač uvedie: - umiestnenie výrobne asfaltových zmesí v zmysle TKP 6 - popis (Typ/Značka/Model/Výkon/kapacita) - počet ks, vek (roky) - či je vo vlastníctve, v prenájme, resp. iný právny titul (napr. leasing alebo pod.) uchádzača alebo subdodávateľa, % podiel vlastníctva Tento dokument musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. Uchádzač môže použiť vzor s údajmi o strojovom a technickom vybavení, Príloha K.


§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
DRP_SO_01_D_01_SITUÁCIA-SITUÁCIA KM 0_3.2.pdf 3,01 MB 22.4.2022 13:09:44
DRP_SO_01_D_01_SITUÁCIA-SITUÁCIA KM 3.2_6.1.pdf 1,61 MB 22.4.2022 13:09:44
DRP_SO_03_D_01_SITUÁCIA-Layout1.pdf 401,63 kB 22.4.2022 13:09:44
DRS_A_Cesta_II_527_Suhrnna_sprievodna_sprava .docx 74,67 kB 22.4.2022 13:09:44
DRS_Prehľadná situácia-Model.pdf 326,20 kB 22.4.2022 13:09:44
DRS_SO_01_D_02_Vzorove_priecne_rezy-Model.pdf 522,55 kB 22.4.2022 13:09:44
DRS_SO_01_D_03_Schéma _prvkov_upokojenia-Model.pdf 361,30 kB 22.4.2022 13:09:44
DRS_SO_01_D_04_dočasné_dopravné_značenie-Rozvržení1.pdf 1,62 MB 22.4.2022 13:09:44
DRS_SO_02_D_01_SITUÁCIA.pdf 529,30 kB 22.4.2022 13:09:44
DRS_SO_02_D_01_SITUÁCIA-Layout1.pdf 529,26 kB 22.4.2022 13:09:44
DRS_SO_02_D_02_VZOROVÉ PRIEČNE REZY.pdf 297,48 kB 22.4.2022 13:09:45
DRS_SO_02_D_03_DOCASNE.pdf 392,27 kB 22.4.2022 13:09:45
DRS_SO_03_D_02_vzorové rezy -Model.pdf 327,58 kB 22.4.2022 13:09:45
DRS_SO_03_D_03_DDZ-DOCASNE.pdf 437,86 kB 22.4.2022 13:09:45
fotodokumentácia.docx 6,07 MB 22.4.2022 13:09:45
obálka PD_opečiatkovaná okresným úradom.pdf 468,29 kB 22.4.2022 13:09:45
oznámenie k stavebnej úprave II_527.pdf 1,63 MB 22.4.2022 13:09:45
Šahy_dotknuté parcely.pdf 40,78 kB 22.4.2022 13:09:45
Tešmák_dotknuté parcely.pdf 34,63 kB 22.4.2022 13:09:45
Zadanie.xlsx 84,36 kB 22.4.2022 13:09:45
SP Cesta II527 Šahy - hranica kraja.docx 203,52 kB 22.4.2022 13:09:45
Vysvetlenie súťažných podkladov I..pdf 204,55 kB 22.4.2022 13:09:45