english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

"Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, 94901 Nitra

Kód: 06566/2022/VOaKI
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

22.2.2023 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

22.2.2023 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

22.2.2023 o 9:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

560 309,69 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.

SO 01 – Plynová kotolňa
Zásobovanie teplom a príprava TÚV SOŠ je z centrálnej plynovej kotolne umiestnenej na prízemí. Inštalovaný výkon kotolne je 1260 kW – 3ks kotle teplovodné.
Jestvujúca technológia v kotolni bude zdemontovaná. V kotolni budú zdemontované 3 ks kotlov ČKD DUKLA KDVE 40 – 420 kW, 3 ks horákov kotlov, dymovody kotlov, ekonomizér, tlaková nádoba o objeme 2500 litrov, úpravňa vody, potrubné rozvody, rozdeľovač a zberač, 2ks akumulačných zásobníkov TÚV typ OVS s objemom 4000 l.

Priestory pre umiestnenie kotolne a strojovne sa nemenia, kotle a príslušná technológia sa umiestni do jestvujúcich priestorov kotolne a strojovne. Búracie práce, ktoré sa týkajú priestoru kotolne a strojovne, budú realizované len prierazy pre technologické rozvody, vetracie otvory ostávajú jestvujúce, dvojkrídlové dvere sa nemenia. Okná ostávajú pôvodné. Navrhovaná realizácia rekonštrukcie neovplyvní funkčné a priestorové usporiadanie územia a stavby, pretože sa jedná o nahradenie jestvujúceho zdroja tepla novým aj novými vykurovacími telesami.
Na základe tepelnej špičky budú v novej kotolni inštalované 3 ks plynové kondenzačné kotly o výkone 370 kW ( pri teplotnom spáde 80/60°C ).
Potrubné zapojenie rozvodu vykurovacej vody nad kotlami bude systémom Tichellman. Odvod spalín bude z každého kotla zvlášť dymovodom D 300 mm z materiálu nerez a so zateplenou komínovou vložkou D 300 mm. Účinná výška komínov je 16,8 m, komíny sú vyvedené na kótu +17,6 m nad úroveň terénu.
Telesá komínov bude potrebné z vnútornej strany vyčistiť frézovaním a vonkajší povrch komínov vrátane rebríkov bude potrebné očistiť od korózie, natrieť základným a dvojnásobným náterom.
Rozvod vykurovacej vody - z rozdeľovača a zberača ÚK budú vedené vetvy v smeroch : - V1 ÚK kotolňa , V2 UK kuchyňa + jedáleň, V3 ÚK odb. prevádzky + zasadačka, V4 ÚK telocvičňa , V5ÚK internát , V6 ÚK škola + vestibul , V7 –rezerva, V8 ohrev TÚV.

STAVEBNÉ ÚPRAVY
Demontáž rozvodov ÚK a ZTI v kanály si vyžiada stavebné úpravy. Nad neprieleznou časťou kanála sa odstráni kryt kanálu – vybúra sa dlažba, vyreže sa drážka, hĺbky cca 100mm do podkladového betónu nad obrysom neprielezného kanála rozsah viď. výkresová časť, vybúrajú sa vrstvy podlahy, krycie panely 290/90/1790 sa zdemontujú tak, aby bolo možné ich opätovné použitie (predpokladáme, že 1/2 sa poškodí a bude nahradená novými panelmi tých istých parametrov). Po odstránení starých rozvodov a nainštalovaní nových rozvodov a po úspešnej skúške pevnosti a tesnosti sa prevedú izolačné práce na potrubiach. Následne sa vybúra i priľahlá dlažba v hale s maltových lôžkom. Teplovodný kanál sa po vyčistení opäť uzavrie – na steny kanála sa položia panely – časť pôvodných nepoškodených a nové panely PZD 30/10 290/90/1790mm plné železobetónové. Na ktoré sa osadí hydroizolácia proti zemnej vlhkosti – v rovine pôvodnej hydroizolácie a keďže, nie je možné štandardné spájanie pásov hydroizolácie presahom, tak sa kontaktné miesta hydroizolácie nad kanálom a jestvujúce hydroizolácie spoja aplikáciou gumoasfaltu. Na hydroizoláciu sa realizuje podkladová vrstva z betónu C12-15, hrúbka vrstvy sa upraví podľa jestv. úrovne nášľapnej vrstvy tak, aby zostala zachovaná pôvodná úroveň nášľapnej vrstvy – cca 140-190mm bet. poter bude po obvode oddilatovaný pásikom polystyrénu hr.10mm a po dĺžke nad kanálom cca po 6,0m, nasleduje vyrovnávajúci nivelizačný poter aplikovaný pod celou plochou navrhovanej dlažby. Nová gressová dlažba sa osadí do flexibilného lepiaceho tmelu nanášaného podľa technologického postupu. Škárorez novej gressovej dlažby bude rešpektovať jestv. dilatačné škáry. V dilatačnej škáre 10mm bude osadená dilatačná lišta vrátane silikónovej škárovacej hmoty, bežná škára bude mať šírku cca 1-2mm.

TÚV: Akumulácia ohriatej vody bude v zásobníku s objemom 1000 l. Ohrev pitnej vody bude súpravou výmenníka tepla, nabíjacím systémom.
Systém ohrevu obsahuje : vysokoúčinné nabíjacie čerpadlo zásobníka , vysokoúčinné čerpadlo na strane vykurovacieho okruhu , doskový výmenník , regulačný ventil , uzatváracie ventily , tepelnú izoláciu a nástenný držiak.
Nový rozvod studenej vody (pre prípravu TÚV ), TÚV a cirkulácie bude z ušľachtilej ocele s atestom na pitnú vodu a bude izolovaný trubicami na báze polyetylénovej peny - studená voda proti orosovaniu izoláciou hr.13mm, cirkulácia a TÚV izoláciou hr.30 mm.
Cirkulácia TÚV bude zabezpečená cirkulačným čerpadlom ( jedno čerpadlo bude slúžiť ako
100% -ná rezerva ).
Zabezpečovacie zariadenie celého systému ÚK je dopúšťaním a odpúšťaním čerpadlovým zariadením so základnou nádobou VG = 800 litrov.
Ku každému kotlu na ochranu proti podtlaku bude inštalovaná expanzná nádoba s objemom 80 litrov. Na každom kotly bude inštalovaný poistný ventil DN40, Po=4,0 bar.

Úprava doplňovacej vody pre vykurovací systém bude riešená :
1.Filtráciou doplňovanej vody vo vírivom filtre s s výmennou vložkou 5 mikrón.
2.Automatickým zmäkčovacím systémom zmäkčovania doplňovanej vody s výkonom 500 – 1000 kW, plniaci objem 4,0 – 8,0 m3s prietokom Qmax 2m3/h s objemovým riadením.
Voda po zmäkčení a chemickej úprave musí vyhovovať smerniciam kvality vody dodávateľa kotlov.
Úprava vody pre ohrev teplej úžitkovej vody TÚV bola navrhnutá na max. výkon 6,0m3/hod.

Nátery a izolácie: Nátery potrubia budú vykonané základnou syntetickou farbou s vrchným náterom. Pre rozvod ÚK ako tepelnú izoláciu navrhujeme použiť izoláciu z minerálnej vlny s Al fóliou.

Plynoinštalácia: V jestvujúcej regulačnej stanici, ktorá je vybudovaná ako vstavok v kotolni, bude demontovaný regulátor tlaku plynu C264 205-16 a bezpečnostný uzáver a budú nahradené novými.

Priestory pre umiestnenie kotolne a strojovne sa nemenia, kotle a príslušná technológia sa umiestni do jestvujúcich priestorov kotolne a strojovne. Priestory sú v uspokojivom technickom stave a budú vyhovovať pre uvažovaný účel po rekonštrukcii, prevedú sa vybrané stavebné úpravy – osadenie nových protipožiarnych dverí, úprava povrchov, oceľové povrchy sa po vyčistení opatria novými nátermi.

SO 02 –Ústredné vykurovanie
V súčasnosti je objekt SOŠ Potravinárska, Cabajská 6, Nitra zásobovaný teplom
z jestvujúcej plynovej teplovodnej kotolne. Kotolňa je situovaná v samostatnej miestnosti na
úrovni 1.NP so vstupom z upraveného terénu. Zdrojom tepla sú tri plynové kotle ČKD Dukla
o výkone a=420kW. Z kotlov je vedený primárny rozvod ÚK do strojovne,
do rozdeľovača a zberača ÚK, z ktorého sú vedené jednotlivé vykurovacie vetvy. Jednotlivé
vetvy sú vedené pod stropom 1.NP, v neprieleznom kanáli v podlahe 1NP.
Vykurovacie telesá a rozvody v časti: “Internát“ sú nové, systém ÚK je hydraulicky vyregulovaný a z novej technológie v strojovni bude realizované dopojenie na hlavný rozvod ÚK pre internát, zároveň bude upresnené nastavenie RDT a partnerského vyvažovacieho ventilu z dôvodu zmeny čerpadla na vetve „Internát“.

Vykurovanie v časti kuchyňa je predmetom PD vypracovanej projektantom:
Ing. Vrchovský Juraj, projekt firmy INKA-P rieši napojenie hlavného rozvodu ÚK pre kuchyňu a MaR pre kuchyňu v strojovni.
Vykurovanie v časti odborná prevádzka je predmetom PD vypracovanej projektantom:
Ing. Peter Valent, projekt firmy INKA-P rieši napojenie hlavného rozvodu ÚK pre prevádzku
a MaR pre prevádzku v strojovni.

Vykurovacie telesá použité vo vetvách ÚK škola a ÚK telocvičňa sú článkové liatinové a plechové s ventilmi, ktoré neumožňujú termostatickú reguláciu – projektová dokumentácia rieši ich nahradenie novými vykurovacími telesami a armatúrami, detto navrhujeme aj nové rozvody. Vzhľadom na technický stav kotolne, jej zastaranosť, nemožnosť pokročilej regulácie a neefektívnej výroby tepla sa investor rozhodol rekonštruovať kotolňu, rozvody ÚK a telesá ÚK. Cieľom rekonštrukcie je aby bola dosiahnutá čo najvyššia efektivita výroby tepla, možnosť regulácie a riadenia.


Jestvujúci vnútorný rozvod ÚK budovy školy, vrátane vykurovacích telies sa nahradí v plnom rozsahu: demontované budú všetky rozvody ÚK, všetky vykurovacie telesá. Po demontáži rozvodov, vykurovacích telies, konzol sa realizujú vysprávky omietok za radiátormi, resp. sa doplní obklad.
Bod dopojenia vetvy pre budovy školy bude v strojovni, s ekvitermickou reguláciou a budú z nej vysadené odbočky pre vykurovanie vstupných priestorov. Vetva ÚK bude osadená čerpadlom s frekvenčným meničom. Na radiátoroch na prívode budú osadené armatúry DN15 s priamou hodnotou kvs=1,1 a s termostatickým ventilom, na spiatočke DN15 kvs=1,5 s vypúšťaním a plynulým nastavením prietoku, ktoré zabezpečia potrebný prietok vykurovacieho média. Po realizácii systému sa vykoná hydraulické vyregulovanie sústavy, ktoré zabezpečí potrebné množstvo vykurovacej vody v radiátoroch podľa potreby tepla. Na jednotlivých horizontálnych vetvách – na ich rozdelení navrhujeme osadiť vyvažovací ventil, ktorý zabezpečí potrebný prietok vyk. vody v súčinnosti s čerpadlom s frekvenčným meničom, ktoré je schopné pracovať v režime diferenčného tlaku (tzn. že zmena prietoku spôsobuje aj zmenu dispozičného tlaku čerpadla) sa zabezpečí aj potrebný rozsah dispozičného pretlaku – pri daných prietokových množstvách, konfigurácii siete ÚK a typu budovy, nie je nevyhnutné inštalovať regulátory diferencie tlaku na horizontálnych vetvách.

Jestvujúci vnútorný rozvod ÚK telocvične a šatní, vrátane vykurovacích telies sa nahradí v plnom rozsahu: demontované budú všetky rozvody ÚK, všetky vykurovacie telesá. Navrhujeme samostatnú vetvu ÚK pre telocvičňu a šatne z prevádzkových dôvodov- využívania aj mimo bežných vyučovacích hodín. Po demontáži rozvodov, vykurovacích telies, konzol sa realizujú vysprávky omietok za radiátormi, resp. sa doplní obklad. Bod dopojenia vetvy pre telocvičňu a šatne bude v strojovni, s ekvitermickou reguláciou a možnosťou programovateľných útlmových režimov. Hlavná vetva bude vedená pod stropom 1.NP. Vetva ÚK bude osadené čerpadlom s frekvenčným meničom. Na radiátoroch na prívode budú osadené armatúry DN15 s priamou hodnotou kvs=1,1 a s termostatickým ventilom, na spiatočke DN15 kvs=1,5 s vypúšťaním a plynulým nastavením prietoku, ktoré zabezpečia potrebný prietok vykurovacieho média .Po realizácii systému sa vykoná hydraulické vyregulovanie sústavy, ktoré zabezpečí potrebné množstvo vykurovacej vody v radiátoroch podľa potreby tepla. Na jednotlivých horizontálnych vetvách – na ich rozdelení navrhujeme osadiť vyvažovací ventil, ktorý zabezpečí potrebný prietok vykurovacej vody v súčinnosti s čerpadlom s frekvenčným meničom, ktoré je schopné pracovať v režime diferenčného tlaku.

V telocvični je nutné rozvody ÚK a vykurovacie telesá vr. armatúr chrániť pred možným úderom a zároveň vytvoriť hladký povrch pre bezpečné prevádzanie športových aktivít a z tohto dôvodu navrhujeme opatriť radiátory a rozvody ÚK krytmi z dosák, ktoré sa uchytia na drevený rošt osadený na pilieroch. Medzi doskami je medzera cca 40mm, nad podlahou 65mm, ktoré umožnia prúdenie vzduchu a umývanie podlahy.

Zariadenia kotolne a strojovne produkujú odpadové vody.
Kondenz bude neutralizovaný a až po úprave v neutralizačnom zariadení vypúšťaný do kanalizácie. Vody vypúšťané zo strojného zariadenia kotolne (ojedinele z poistných ventilov, prípadne pri opravách zariadenia) budú odvedené do kanalizácie.

Elektroinštalácia a rozvody MaR – projekt rieši meranie a reguláciu plynovej kotolne, hlavné pospájanie, uzemňovaciu sústavu,detekciu zemného plynu, bleskozvod komínov a rozvádzač RmR.

CPV hlavného predmetu

45000000-7 - Stavebné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, 949 01 Nitra

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ZVO ak takéto referencie existujú. • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. V tomto zozname záujemca uvedie: • názov (obchodné meno) a sídlo investora /objednávateľa/ predmetnej stavby • názov stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby /stručný opis/, • objem diela zrealizovaného záujemcom v eurách bez DPH • termín začatia a ukončenia výstavby • meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnou hodnotu realizácie 560.000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty, za uskutočnenie stavebných prác alebo realizáciu rekonštrukčných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Pod podobným charakterom a rozsahom stavebných prác pre predmet zákazky sa myslí: súvisiace s rekonštrukciou alebo opravou kotolne, s vyregulovaním vykurovacieho systému alebo ekvivalent. Potvrdenia (referenčné listy) musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli ÚVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok ku ktorému sa referencia/potvrdenie viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku VO. Ak sa uskutočnenie stavebných prác uvedené v referencii/potvrdení viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.


§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje: Expert č 1 jedna osoba, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho so zodpovedajúcou odbornou praxou – fyzická osoba s odborným zameraním technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – vykurovanie a klimatizačné zariadenia s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zodpovedajúcou odbornou praxou. Uchádzač v ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti/osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača. Uchádzač predloží pri osobách platné doklady odbornej spôsobilosti/osvedčenia/oprávnenia a životopisy osôb, ktoré musia obsahovať: a) titul, meno a priezvisko, b) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľa, pozícia, aktuálny zamestnávateľ), c) dátum a vlastnoručný podpis predmetnej osoby. Doklady musia byť predložené ako originály resp. úradne osvedčené fotokópie dokladov. Čestné vyhlásenie, odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícií uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Čestné výhlásenie odborne spôsobilej osoby predkladá uchádzač v prípade, ak odborne spôsobilá osoba predstavuje jeho vlastné kapacity, napr. zamestnancov a nejedná sa o využitie kapacít inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.


§ 34 ods. 3 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje iná osoba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Výkaz výmer.zip 255,90 kB 13.2.2023 11:43:58
B) Súhrnné riešenie stavby.pdf 250,75 kB 13.2.2023 11:43:59
Zoznam dokumentácie.pdf 164,16 kB 13.2.2023 11:43:59
PD komplet.zip 13,96 MB 13.2.2023 11:43:59
ZODREK~1.DOC 69,09 kB 13.2.2023 11:43:59
SPSTAV~1.DOC 335,16 kB 13.2.2023 11:43:59
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk.pdf 185,42 kB 13.2.2023 11:43:59