english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Výmena štyroch osobných výťahov v bloku A a B - "VEK NÁDEJE", ZSS Nové Zámky

Kód: 07941/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

17.5.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

17.5.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

17.5.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

172 000,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Bližší opis zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky

CPV hlavného predmetu

42416100-6 - Výťahy

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

"VEK NÁDEJE", ZSS
Šoltésovej 2
940 59 Nové Zámky

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Výzva na predloženie cenovej ponuky.doc 116,00 kB 2.5.2022 9:26:11
PRÍLOHA A.docx 16,89 kB 2.5.2022 9:26:11
PRÍLOHA B.docx 15,96 kB 2.5.2022 9:26:11
PRÍLOHA C.docx 15,63 kB 2.5.2022 9:26:11
PRÍLOHA D.docx 14,52 kB 2.5.2022 9:26:11
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,05 kB 2.5.2022 9:26:11
Zadanie - Výmena štyroch osobných výťahov v bloku A a B - Vek Nádeje, ZSS Nové Zámky.xls 101,00 kB 2.5.2022 9:26:11
ZOD - Výmena štyroch osobných výťahov v bloku A a B - VEK NÁDEJE ZSS Nové Zámky_2.5.2022.docx 57,06 kB 2.5.2022 9:26:11