english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD

Kód: 10265/2022/VOaKI
Spustené / Vyhlásené