english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia vnútroareálového vodovodu - SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

Kód: 11596/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

1.12.2022 o 8:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

1.12.2022 o 8:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

1.12.2022 o 8:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

80 000,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Ide o rekonštrukciu vnútroareálového vodovodu HDPE D110 v dĺžke 298 m.
Pôjde o dve vetvy: - vetva "V1" v dĺžke 141,3 m
-vetva "V1-1" v dĺžke 147,7 m
Vybudovanie 8 ks prípojok do objektov, napojenie vnútorných rozvodov vody. Osadenie nadzemných požiarnych hydrantov v počte 4 ks.

CPV hlavného predmetu

45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
PD.zip 818,87 kB 23.11.2022 9:55:47
PRÍLOHA A.docx 16,98 kB 23.11.2022 9:55:47
PRÍLOHA B.docx 15,89 kB 23.11.2022 9:55:47
PRÍLOHA C.docx 15,53 kB 23.11.2022 9:55:47
PRÍLOHA D.docx 14,46 kB 23.11.2022 9:55:47
Príloha 1_Požiadavky na elektronizáciu komunikácie.docx 25,00 kB 23.11.2022 9:55:47
Výzva na predloženie cenovej ponuky.doc 190,50 kB 23.11.2022 9:55:47
Zadanie.xls 77,00 kB 23.11.2022 9:55:47
ZOD - Rekonštrukcia vnútroarálového vodovodu - SOŠ polytechnická ZM_19.10.2022.docx 67,52 kB 23.11.2022 9:55:47